Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Договір поставки оптової партії товару

м. _________ «_»_200_р.

_______________ в особі______ , що діє на підставі ___________, надалі «Продавець», з однієї сторони, та________в особі _, що діє на

підставі_________, надалі «Покупець», з другої сторони, уклали цей Договір

про таке:

1. Предмет договору

1.1. Постачальник здійснює регулярну поставку Покупцеві__ (далі — Товар),

який призначений для використання у підприємницькій діяльності, а Покупець здійснює його приймання та своєчасну оплату на умовах цього Договору.

1.2. Асортимент товару передбачається у Специфікації, яка є невід'ємною частиною цього Договору. У разі необхідності для Покупця змінити деякі позиції з асортименту товару, що постачається,

він зобов'язаний подати Постачальнику нову Специфікацію для узгодження у строк_

до настання наступного терміну поставки. Нова Специфікація вважається прийнятою Покупцем, якщо протягом_після її отримання не заявить своїх заперечень.

2. Якість Товару

2.1. Постачальник постачає Покупцеві Товар, що відповідає вимогам _ .

2.2. Якість Товару підтверджується_, які Постачальник надає Покупцеві разом з кожною партією товару.

2.3. Постачальник гарантує якість та надійність Товару, що постачається, протягом_

з моменту _ .

Термін усунення недоліків або заміни товару визначається_

з моменту виявлення недоліків.

3. Порядок замовлення та ціна Товару

3.1. Покупець здійснює замовлення Товару не пізніше ніж за_календарних дні до бажаного дня отримання Товару.

3.2. Замовлення Товару здійснюється шляхом заповнення Покупцем листа-замовлення (далі за текстом цього Договору — лист-замовлення), в якому зазначаються найменування Постачальника та Покупця, кількість та місце поставки Товару, дата замовлення та дата отримання Товару, та відправлення факсом заповненого листа-замовлення Постачальнику.

3.3. Кількість Товару, що замовляє Покупець, вимірюється в_з точністю до_.

3.4. Мінімальний розмір однієї разової поставки Товару, яку замовляє Покупець, повинен становити не менше__.

3.5. Ціна Товару (кожної партії) визначається Сторонами відповідно до додатку до цього Договору (додаток №1).

4. Умови та порядок поставки Товару

4.1. Постачальник відвантажує Покупцеві Товар у строки та у кількості, що зазначені у листі-за-мовленні.

4.2. Відвантаження Товару Постачальником здійснюється за адресою_

_та вивозиться транспортом Покупця.

4.3. Особливості поставки Товару _ .

4.4. Перехід права власності на Товар, що є предметом поставки за цим Договором, відбувається в момент відвантаження Товару Покупцеві.

5. Тара та маркування

5.1. Товар повинен бути затарений та упакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування та/або знищення його на період поставки до приймання Товару Покупцем.

5.2. Товар повинен бути затарений _ .

5.3. Товар повинен бути упакований__.

5.4. Вартість тари та пакування _ (входить/не входить) до ціни товару.

5.5. Порядок та строки повернення тари_. Умови розрахунків при неповерненні тари _ .

5.6. Товар повинен бути промаркований___ .

6. Порядок приймання Товару

6.1. Покупець здійснює приймання поставленого йому Постачальником Товару на підставі накладної, підписання якої є підтвердженням виконання Постачальником поданого Покупцем листа-замовлення. Затримка розвантаження Товару не допускається.

6.2. Приймання Товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством.

7. Порядок оплати

7.1. Покупець зобов'язується оплатити Товар, що постачається Постачальником, у безготівковому порядку протягом_з моменту_ .

7.2. Покупець здійснює оплату за Товар на банківський рахунок Постачальника протягом_ __(_) календарних днів після одержання Товару.

8. Відповідальність Сторін

8.1. Покупець за цим Договором несе відповідальність за своєчасну оплату поставленого Товару.

8.2. У разі прострочення терміну оплати за Товар Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла протягом періоду існування заборгованості, від суми простроченої оплати за кожен день такого прострочення.

8.3. У разі прострочення терміну поставки Товару Постачальник сплачує Покупцеві штраф у розмірі _% від вартості невчасно поставленого Товару.

9. Розгляд спорів

9.1. Всі суперечки, що виникають за цим Договором або у зв'язку з ним та не можуть бути вирішені шляхом переговорів, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності в разі, коли невиконання їхніх зобов'язань за цим Договором відбувається у зв'язку з дією форс-мажорних обставин (стихійні лиха, військові дії, втручання з боку органів влади, зміни в законодавстві та інші незалежні від відповідної Сторони цього Договору обставини, які перешкоджають їй виконати свої зобов'язання). При цьому Сторони звільняються від відповідальності на строк дії цих обставин. Якщо будь-яка з форс-мажорних обставин мала безпосередній негативний вплив на своєчасне виконання обов'язків Сторін за цим Договором, ці обов'язки підлягають виконанню після завершення дії цих обставин.

11. Прикінцеві положення

11.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору набувають юридичної сили лише за умови їх письмового оформлення та підписання обома Сторонами.

11.2. Строк дії цього Договору становить_з моменту його підписання Сторонами. Цей

Договір вважається щороку продовженим на тих самих умовах на аналогічний строк, якщо за 3 (три) місяці до закінчення строку його дії жодна зі Сторін не повідомить другу Сторону у письмовій формі про свій намір припинити дію цього Договору чи змінити його окремі умови.

11.3. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

11.4. Сторона цього Договору має право розірвати його в односторонньому порядку у випадку невиконання чи неналежного виконання другою Стороною цього Договору його умов. При цьому цей Договір вважається розірваним з моменту одержання Стороною цього Договору, яка не виконує чи неналежним чином виконує його умови, від другої Сторони цього Договору письмового повідомлення про його розірвання.

11.5. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному примірнику кожній зі Сторін. Обидва примірники цього Договору мають однакову юридичну силу.

11.6. Факсокопії цього Договору та документів, що стосуються відносин за цим Договором, мають юридичну силу до моменту заміни Сторонами цих факсокопій на оригінали.

11.7. Припинення дії цього Договору не звільняє його Сторони від виконання зобов'язань, що виникли протягом дії цього Договору.

11.8. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах. У разі зміни системи оподаткування Постачальник зобов'язаний повідомити Покупця про це у_строк.

11.9. Покупець є платником податку на прибуток на_ .

У разі зміни системи оподаткування Покупець зобов'язаний повідомити Постачальника про це

у ________ строк.

Юридичні адреси і реквізити Сторін

Продавець:

Поштова адреса та індекс Телефон/факс _____

Поточний рахунок _

ЄДРПОУ _

Покупець:

Поштова адреса та індекс

Телефон/факс _

Поточний рахунок_

ЄДРПОУ____

Продавець_ Покупець.

м. п. м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування