Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ДОГОВІР КОНСИГНАЦІЇ (ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ)

м._ «_»_200_р.

в особі _

що діє на підставі_ , надалі «Консигнант», з однієї сторони, та _ в особі _ , що діє на підставі _ , надалі «Консигнатор», з другої сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Консигнатор зобов'язується за дорученням Консигнанта протягом_днів з

моменту одержання за обумовлену винагороду продати з консигнаційного складу від свого імені належний Консигнанту товар у кількості__ .

1.2. В межах цього Договору Консигнатор зобов'язується за дорученням Консигнанта укласти від свого імені одну або кілька угод щодо продажу товару (надалі — «Вироби») за ціною, не нижчою від узгодженої Сторонами у Додатку до цього Договору, та у терміни, які визначені Консигнатором та Консигнантом під час укладання цього Договору.

1.3. Консигнатор зобов'язується завершити роботи з продажу Виробу у формі підписання договору купівлі-продажу з Покупцем.

1.4. При укладенні договору купівлі-продажу з Покупцем Консигнатор зобов'язуться діяти в інтересах Консигнанта.

1.5. Проект договору з Покупцем, попередньо узгоджений між Консигнатором і Покупцем, підлягає погодженню з Консигнантом при його згоді з умовами проекту договору.

1.6. Уповноваженим представником Консигнанта, якому надається право погодження договору, що укладається в його інтересах, є_.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Консигнатор зобов'язаний:

а) вивчити ринок з метою знаходження Покупця, що бажає придбати Вироби на умовах, які визначені у цьому Договорі;

б) повідомляти Консигнанту за його вимогою всі відомості про хід виконання цього Договору;

в) у випадку необхідності залучати представників Консигнанта до участі у переговорах з Покупцем;

г) укласти від власного імені договір з Покупцем на придбання ним Виробів;

д) у випадку порушення Покупцем договору, укладеного з ним, негайно повідомити про це Консигнанта, а також зібрати та забезпечити необхідні докази;

е) не пізніше_днів з часу отримання від Покупця відповідних грошових сум від продажу Виробів перерахувати Консигнантові частину суми, яка йому належить;

ж) якщо при прийнятті Консигнатором майна, переданого йому Консигнантом згідно з цим Договором, у цьому майні виявляться пошкодження чи недоліки, які можуть бути помічені при зовнішньому огляді, а також у випадку заподіяння будь-яких збитків майну Консигнанта, яке знаходиться у Консигнатора, вжити заходів щодо охорони прав Консигнанта, зібрати необхідні докази і повідомити про це Консигнанта;

з) після виконання доручення надати Консигнанту Звіт з додатком всіх виправдних документів і передати йому всі отримані по виконаному дорученню документи, а також передати за його вимогою всі права щодо Покупця, які випливають із укладеного з ним договору, повідомивши про таку передачу Покупця.

2.2. У межах своїх зобов'язань Консигнатор зобов'язаний:

— забезпечити збереження товару, отриманого від Консигнанта;

— відповідати перед Консигнантом за втрату, недостачу або пошкодження товару Консигнанта, що знаходиться в нього, крім випадків заподіяння шкоди не з вини Консигнатора;

— не пізніше_днів з моменту передачі товару після одержання коштів від третіх осіб передати Консигнанту обумовлену договором суму.

2.3. Консигнатор за узгодженням з Консигнантом може передбачити порядок розрахунку, при якому покупці роблять розрахунки за товар, що купується, з Консигнантом самостійно. При цьому Консигнатор не несе відповідальності перед Консигнантом за невиконання покупцями своїх обов'язків у частині оплати вартості товару, що купується ним.

2.4. Сторони мають і інші права й обов'язки, не перелічені у цьому Договорі, але передбачені чинним законодавством України і такі, що випливають з умов реалізації Договору.

2.5. Консигнант зобов'язаний:

а) не пізніше_днів з часу укладення цього Договору поставити Консигнатору Вироби на

умовах «CIF»;

б) забезпечити Консигнатора технічними та іншими матеріалами, необхідними для укладення договору з Покупцем;

в) погодити договір, який підписують Консигнатор і Покупець;

г) у разі потреби забезпечити присутність своїх повноважних представників на переговорах між Консигнатором і Покупцем;

д) відшкодувати Консигнатору понесені ним витрати, які були необхідні для виконання доручення;

е) прийняти від Консигнатора усе виконане за дорученням;

ж) звільнити Консигнатора від зобов'язань, узятих ним на себе, з виконання доручення перед третіми особами.

3. Порядок передачі товару

3.1. Консигнант зобов'язується протягом_днів з моменту підписання цього Договору передати Консигнатору товар на вказаному Консигнатором складі. Відвантажувальні реквізити складу повідомляються додатково протягом_з моменту _ .

3.2. Консигнант зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик доставити товар до місця, вказаного Консигнатором. Усі митні витрати несе Консигнатор. Усі витрати з проведення вантажно-розвантажувальних робіт у місці прибуття несе Консигнатор.

3.3. Консигнант несе усі ризики пошкодження і загибелі товару до місця, вказаного Консигнатором. З моменту доставки товару до місця призначення й у період перебування на консигнаційному складі ризик випадкової загибелі або пошкодження товару несе Консигнатор.

3.4. У разі коли товар не буде реалізований протягом терміну цього Договору, Консигнатор зобов'язаний повернути товар Консигнанту на таких умовах:

3.4.1. Консигнатор зобов'язаний оплатити вартість перевезення товару до місця, вказаного Консигнантом, і нести усі ризики загибелі товару до місця призначення.

3.4.2. Консигнатор зобов'язаний оплатити всі митні процедури при поверненні товару зі свого боку.

3.5. Товар вважається прийнятим за кількістю_відповідно до транспортної накладної. Претензії щодо кількості пред'являються відповідно до законодавчих актів України.

3.6. Якість переданої Консигнатору продукції повинна відповідати вимогам_, що

має підтверджуватися_, якщо це прямо передбачено відповідними нормативними

актами. Претензії щодо якості пред'являються відповідно до законодавчих актів України.

4. Порядок оплати та ціна

4.1 Консигнатор зобов'язаний протягом терміну консигнації реалізувати отриманий товар за ціною, не нижчою від_у доларах США за одиницю виміру товару.

4.2. Консигнатор має право встановлювати продажну ціну продукції самостійно, але не нижче передбаченої у пункті 4.1.

4.3. За виконання послуг продажу Виробів Консигнант зобов'язується виплатити Консигнатору комісійну винагороду в розмірі_% від ціни, яка узгоджена Сторонами у Додатку до цього Договору.

4.4. У випадках якщо Консигнатор забезпечить продаж Виробів на вигідніших для Консигнанта умовах, Консигнант у вигляді додаткової винагороди виплачує Консигнаторові_% від одержаного зиску.

4.5. Консигнатор має право з моменту отримання товарів оплатити Консигнанту_

_вартість товарів. У такому випадку товари вважаються викупленими Консигнатором.

4.6. Розрахунки за цим Договором здійснюються на підставі наданого Звіту Консигнатором, який підлягає прийняттю Консигнантом разом зі всім отриманим у результаті виконання договору.

4.7. У разі якщо Консигнант має заперечення щодо Звіту, він повинен їх виставити Консигнатору протягом ЗО днів з дня його отримання. Якщо такі заперечення не надійшли, вважається, що заперечень з приводу Звіту і виконання умов цього Договору немає і Звіт вважається прийнятим у повному обсязі та підлягає оплаті на умовах цього Договору.

5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором.

5.2. Консигнант у випадку прострочення передачі або непередачі товару сплачує Консигнатору пеню у розмірі_% від вартості непереданого товару за кожен день прострочення.

5.3. Консигнант відповідає за передачу товару неналежної якості шляхом сплати неустойки в розмірі _ % від вартості товару, якість якого не відповідає умовам Договору.

5.4. У разі прострочення оплати товару Консигнатор сплачує Консигнанту пеню у розмірі_%

від вартості отриманого товару за кожен день прострочення.

5.5. Консигнатор у випадку прострочення повернення нереалізованого товару сплачує Консигнанту пеню у розмірі_% від його вартості за кожен день прострочення.

6. Дія непереборної сили

6.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами, що виникли мимо волі і бажання Сторін і які не можна передбачити або уникнути, зокрема, але не виключно, епідемії, ембарго, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.

6.2. Свідоцтво, видане відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

6.3. Сторона, яка не виконує свої зобов'язання внаслідок обставин непереборної сили, повинна негайно сповістити про це другу Сторону.

6.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Продавцем або Покупцем шляхом направлення повідомлення іншій Стороні.

7. Термін дії договору та зміни до нього

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору та набирає чинності з моменту належного оформлення Сторонами.

7.4. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження з іншою Стороною.

7.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.8. Цей Договір складений у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7.9. На момент укладення цього Договору Консигнант та Консигнатор є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

Юридичні адреси та реквізити Сторін

Консигнант:

Поштова адреса та індекс

Телефон/факс_

Поточний рахунок _

ЄДРПОУ _

Консигнант _

Консигнатор:

Поштова адреса та індекс

Телефон/факс _

Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _

Консигнатор _

М. П.

м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування