Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ДОГОВІР ОРЕНДИ

м._ «_»_200_року

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Орендодавець») в особі _

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Орендар») в особі_

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі__,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона»), уклали цей Договір оренди (надалі іменується «Договір») про таке.

1. Загальні положення

1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, пов'язані з переданням Орендодавцем Орендареві у строкове, з «_»_200_ р. до «_»_200_ р., платне користування такого майна (надалі іменується «майно») і на таких умовах:

Майно

Кількість

Вартість

Розмір орендної плати за квартал з урахуванням індексації

Розмір орендної плати за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом в орендне користування за цим Договором передається майно на суму_грн.

(сума літерами)

1.2. Повний перелік майна, що передається за цим Договором (надалі іменується «майно»), та визначення його ознак (найменування, тип, номери та інші характеристики) містяться в додатку №_

до цього Договору.

1.3. Предмет оренди використовуватиметься відповідно до його цільового призначення, а саме:

1.4. Зазначене в п. 1.2 цього Договору майно перебуває в робочому стані, відповідає вимогам

техніки безпеки при роботі на ньому і підлягає переданню Орендареві «_.»_200_ р.

у передбаченому додатком №_до цього Договору порядку.

1.5. Сторони домовились про такий порядок відновлення майна:_

1.6. Строк і порядок повернення майна Орендарем Орендодавцю передбачений додатком №_

до цього Договору.

2. Обов'язки і права сторін

2.1. Орендодавець бере на себе такі обов'язки:

— своєчасно передати Орендареві майно в стані, який забезпечує його нормальне функціонування та можливість використання такого майна за його цільовим призначенням відповідно до мети, визначеної у п. 1.3 цього Договору.

— за свій рахунок здійснювати капітальний ремонт майна та надавати Орендареві необхідну консультаційну допомогу з метою найбільш ефективного використання майна шляхом_

в строк_.

2.2. Орендодавець має такі права:

— раз на_міс. здійснювати контроль технічного стану та цільового використання майна шляхом _ і вимагати від Орендаря усунення виявлених порушень;

— вимагати збільшення плати за майно за наявності для цього таких підстав:

2.3. Орендар бере на себе такі обов'язки:

— вчасно і в повному обсязі сплачувати плату за користування переданим майном та не допускати дій, які можуть призвести до пошкодження (псування) або знищення майна;

— підтримувати майно в технічно справному стані та після закінчення строку цього Договору чи його дострокового розірвання повернути майно Орендодавцеві за актом приймання-передачі, який

підписується Сторонами та скріплюється їх печатками, в строк не пізніше_календарних днів з

моменту виникнення підстав для повернення майна;

— за свій рахунок здійснювати поточний ремонт майна;

— нести витрати з експлуатації майна, а саме:_.__ .

2.4. Орендар має такі права:

— вимагати від Орендодавця проведення капітального ремонту переданого за цим Договором майна та його технічного обслуговування;

— ставити питання про зменшення плати за користування переданим за цим Договором майном, якщо_;

— переважне право перед третіми особами придбання визначеного цим Договором майна у власність.

3. Розмір та строки внесення плати за користування майном. Розрахунки за договором

3.1. Орендар сплачує Орендодавцеві плату за користування майном з урахуванням її індексації в розмірі грн шляхом_ в строк_.

3.2. Сторони за їх взаємною згодою, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору, мають право змінити розмір, форму, порядок, періодичність плати за користування майном.

4. Відповідальність сторін за порушення договору

4.1. За затримку платежів на строк більше 10 днів Орендар сплачує пеню у розмірі_% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

4.2. У разі пошкодження або знищення (псування) майна внаслідок порушення правил використання такого майна чи інших умисних дій Орендаря останній відшкодовує Орендодавцю заподіяну цими діями (бездіяльністю) шкоду в повному обсязі або за згодою Орендодавця проводить за свої кошти ремонт майна в строк_.

4.3. За прострочення передання майна Орендарю Орендодавець за кожен день прострочення сплачує Орендарю неустойку в розмірі_.

4.4. За прострочення повернення майна Орендар за кожен день прострочення сплачує Орендодавцеві неустойку в розмірі_.

5. Вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. Дія договору

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується__.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке сталося під час дії цього Договору.

7. Прикінцеві положення

7.1. На момент укладення цього Договору Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

7.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.3. Усі виправлення за текстом цього Договору є чинними та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.4. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної зі Сторін.

Юридичні адреси і реквізити сторін

Орендодавець:

Поштова адреса та індекс

Телефон/факс_

Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _

Орендар:

Поштова адреса та індекс

Телефон/факс _

Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _

За орендодавця Керівник _

За орендаря Керівник_

М. П.

м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування