Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ

Громадянин України_

(вказати прізвище, ім'я та по батькові сторони)

що проживає за адресою: _

(вказати місце проживання)

(надалі іменується «Орендодавець»), з однієї сторони,

та _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Орендар») в особі ___

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона»), уклали цей Договір оренди легкового автомобіля (надалі іменується «Договір») про таке.

1. Загальні положення

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати за плату Орендареві у строкове користування, а Орендар зобов'язується прийняти у строкове користування легковий автомобіль, що визначений у цьому Договорі (надалі іменується «автомобіль, що орендується»), та зобов'язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2. Відомості про автомобіль, що орендується:

1.2.1. Марка:_ .

1.2.2. Номерний знак: _ .

1.2.3. Вартість автомобіля: _ .

1.2.4. _ ______

1.3. Право власності Орендодавця на автомобіль, що орендується, підтверджується_

2. Мета користування автомобілем, що орендується

2.1. Автомобіль, що орендується, повинен використовуватися Орендарем виключно для службових перевезень працівників останнього, а також для вантажного перевезення дрібних речей, а саме: _, вагою до_.

3. Порядок передачі автомобіля, що орендується, у користування Орендареві

3.1. Автомобіль, що орендується, передається Орендареві у_протягом_

_з дня набрання чинності цим Договором.

3.2. Переча автомобіля, що орендується, в користування оформлюється актом прийому-передачі.

4. Строк користування автомобілем, що орендується

4.1. Строк користування автомобілем, що орендується: від «___»_____ 200__р.

до «_»_200_р.

5. Орендна плата та розрахунки за договором

5.1. Орендна плата встановлюється в розмірі_грн за кожен місяць строку користування автомобілем, що орендується.

5.2. Орендна плата виплачується готівкою через касу Орендаря або за заявою Орендодавця в безготівковому порядку на рахунок останнього в установі банку не пізніше_числа кожного__________ місяця.

5.3. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни мінімального розміру заробітної плати на таких умовах_.

5.4. Будь-які інші платежі, не обумовлені цим Договором, Орендарем на користь Орендодавця не сплачуються.

6. Права та обов'язки Орендодавця

6.1. Орендодавець за цим Договором зобов'язується:

— в порядку, визначеному цим Договором, надати в користування Орендареві автомобіль, що орендується, у технічно справному стані;

— здійснювати капітальний ремонт та технічне обслуговування автомобіля, що орендується, в строк _шляхом_за рахунок_;

— надати Орендареві необхідну документацію на автомобіль, що орендується, та необхідне приладдя, а саме:_, шляхом_

в строк_.

7. Права та обов'язки Орендаря

7.1. Орендар за цим Договором зобов'язується:

— використовувати автомобіль, що орендується, виключно у відповідності до мети користування, визначеної у п. 2.1 цього Договору;

— своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату;

— протягом строку користування автомобілем, що орендується, підтримувати автомобіль, що орендується, у належному технічному стані (здійснювати профілактичний та поточний ремонт, проводити заміну необхідних деталей) та нести усі пов'язані із цим витрати; поточний ремонт автомобіля, що орендується;

— протягом строку користування автомобілем, що орендується, здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля, що орендується, паливно-мастильними матеріалами;

— не пізніше_усувати пошкодження автомобіля, що орендується, або відшкодовувати збитки, завдані у зв'язку із втратою автомобіля, що орендується, якщо такі пошкодження або втрата сталися з вини Орендаря;

— нести витрати, пов'язані із використанням автомобіля, що орендується, у тому числі пов'язані із сплатою податків та інших платежів.

7.2. Орендар має право здавати автомобіль, що орендується, у суборенду лише за письмовою згодою Орендодавця.

8. Порядок повернення автомобіля, що орендується, Орендодавцю

8.1. Автомобіль повинен бути повернений Орендодавцеві не пізніше_після закінчення строку користування автомобілем, що орендується, як він визначений у п. 4.1 цього Договору, у справному стані з урахуванням нормального фізичного зносу, що виник у період експлуатації.

8.2. Повернення автомобіля відбувається у_і оформлюється актом прийому-передачі.

9. Відповідальність сторін за порушення договору

9.1. Орендар несе наступну відповідальність за цим Договором:

— у випадку прострочення у сплаті орендних платежів — пеня в розмірі_від суми боргу за кожен день прострочення;

— у випадку нецільового використання автомобіля, що орендується, — неустойка у розмірі _від його вартості;

— у випадку прострочення у поверненні автомобіля, що орендується, Орендодавцеві — неустойка у розмірі_за кожен день прострочення.

9.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за цим Договором:

— у випадку прострочення у передачі автомобіля, що орендується, в користування Орендареві — неустойка у розмірі_за кожен день прострочення.

10. Дія договору

10.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється печаткою Орендаря та підлягає нотаріальному посвідченню.

10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.2 цього Договору та закінчується_.

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони підписані Сторонами, скріплені печаткою Орендаря та нотаріально посвідчені.

10.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології у_автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси і реквізити сторін

Орендодавець: Орендар:

Поштова адреса та індекс _ Поштова адреса та індекс

Телефон/факс_ Телефон/факс _

Поточний рахунок_ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _ ЄДРПОУ __

За орендодавця_ За орендаря_

Керівник _ Керівник_

М. П.

м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування