Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Договір контрактації сільськогосподарської продукції

м._ «_»_200_р.

_в особі_ , що діє на підставі_, далі — Виробник, з однієї сторони, та_, в особі _ ,

що діє на підставі_, далі — Контрактант, з другої сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. За цим Договором Виробник зобов'язується виростити визначену договором сільськогосподарську продукцію (далі — Товар) і передати її у власність Контрактанту згідно з графіком здачі

Товару на загальну суму_грн кількістю_відповідно до

додатка 1, який є невід'ємною частиною цього Договору, а Контрактант зобов'язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами та в порядку, які визначені цим Договором.

1.2. Виробник підтверджує, що Товар, який передається за цим Договором, належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим чином забезпечення зобов'язань перед третіми особами.

2. Якість, обсяг (кількість) та терміни поставки

2.1. Виробник гарантує якість поставленого Товару та його відповідність до _ .

2.2. Контрактант приймає товар за якістю з відповідним оформленням акта приймання-передачі згідно з чинним законодавством.

2.3. Гранично допустимий вміст у Товарі шкідливих речовин становить_ .

2.4. Виробник зобов'язаний забезпечити відповідність Товару до встановлених екологічних та санітарних вимог, що підтверджується такими документами при передачі Товару:

2.5. Товар повинен бути поставлений Контрактанту у такі строки:

_— до_200_р. кількістю _ ;

_— до_200_р. кількістю _ .

2.6. Виробник доставляє Товар власними транспортними засобами та забезпечує завантаження/розвантаження Товару власними силами та за власний кошт.

2.7. Виробник повинен не пізніше ніж за_днів до поставки відповідної партії Товару повідомити Контрактанта про заплановані поставки шляхом _ .

3. Тара, упаковка та маркування Товару

3.1. Товар відпускається Виробником упакований у тарі відповідно до вимог_

(або за домовленістю Сторін) та зі Специфікацією, яка є невід'ємною частиною цього Договору, яка має забезпечити збереження Товару під час транспортування та зберігання.

3.2. Кожна упакована тара має бути промаркована відповідно до вимог_

(або за домовленістю Сторін) і надає можливість виключити пошкодження, знищення та псування Товару під час транспортування.

3.3. Вартість тари та пакування _(входить/не входить) до ціни Товару.

3.4. Тара, в якій був поставлений Товар, підлягає (не підлягає) поверненню у строк_.

4. Ціна та порядок розрахунків

4.1. Ціна одиниці Товару становить_за___, у т. ч. ПДВ. Загальна вартість Товару становить_, у т. ч. ПДВ _ .

4.2. У разі якщо ринкова ціна на день передачі Товару_(більша, менша) від ціни,

зазначеної у договорі, більш ніж на_%, то ціна кожної партії Товару визначається в розмірі

_% від ринкової ціни.

Для умов цього Договору ринкова ціна визначається як середня ціна_за одиницю

Товару _ .

4.3. Розрахунки за кожну поставлену партію Товару здійснюються протягом__днів

з моменту_, але не пізніше_.

4.4. Розрахунки здійснюються у безготівковому порядку_.

4.5. Моментом оплати вважається момент подання платіжного доручення Контрактантом до установи банку, про що останній зобов'язаний повідомити Виробника шляхом_

протягом_, але не пізніше_.

5. Умови поставки Товару

5.1. Поставка здійснюється на умовах_(Інкотермс-2000).

5.2. Перехід права власності на Товар відбувається в момент передачі Товару Контрактанту та підписання відповідної документації.

5.3. Ризик випадкової загибелі Товару несе власник Товару.

5.4. Приймання-передача Товару здійснюється шляхом _ .

6. Відповідальність Сторін

6.1. За порушення умов цього Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки з урахуванням (без такого) розміру неустойки (штрафа, пені) та процентів.

6.2. За прострочення оплати за цим Договором Контрактант зобов'язується сплатити пеню у розмірі___за кожен день прострочення.

6.3. За затримку поставки Товару Виробник зобов'язується сплатити пеню за кожен день затримки у розмірі_від вартості недопоставленої продукції.

6.4. Відповідальність за порушення умов повернення тари: _ .

6.5. За необгрунтовану відмову, не передбачену умовами цього Договору, від приймання Товару Контрактант сплачує штраф у розмірі _:_ .

6.6. Сплата неустойки (пені, штрафу) не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

6.7. За порушення інших умов цього Договору винна Сторона несе таку відповідальність: _

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії непереборної сили, тобто подій, настання яких Сторони не спроможні були передбачити і попередити (пожежі, повені, землетруси, інші стихійні явища природи, воєнні дії тощо).

7.2. Виробник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором з поставки Товару за таких несприятливих, нетипових для цієї місцевості погодних умов:__. У такому разі Виробник повинен повідомити про це Контрактанта у строк_, але не пізніше__.

8. Заключні положення

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до «_»_200 р.

8.2. Договір не може бути розірваний за вимогою однієї зі Сторін.

8.3. Усі спори між Сторонами, за якими не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства України у судовому порядку.

8.4. Умови Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін. Такі зміни викладаються письмово та підписуються обома Сторонами.

8.5. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій Стороні без письмової згоди другої Сторони.

8.6. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

8.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.8. Виробник____(є, не є) платником податку на прибуток за

ставкою_відсотків відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Юридичні адреси та реквізити Сторін

Виробник: Контрактант:

Поштова адреса та індекс _ Поштова адреса та індекс

Телефон/факс_ Телефон/факс _

Поточний рахунок_______________ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _ ЄДРПОУ___.

Виробник_______ Контрактант

М. П.

м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування