Навигация
 
Главная - Прочие дисциплины - Книги - Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 2. Зразок форми зовнішньоторговельного контракту

Зразок форми зовнішньоторговельного контракту

КОНТРАКТ №

м.Київ «___»___________200 р.

АО ________________________________, далі «Продавець», з одного боку, і фірма _________________________________________________, далі «Покупець», з іншого боку, уклали цей контракт про таке.

 • ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

Продавець продав, а Покупець отримав товари __________________

_____________________________________________________________

______________________________на умовах ______________________ згідно з додатками до цього контракту (один із додатків містить технічні характеристики товару).

 • ЦІНА ТОВАРУ

Ціни на товари встановлюються у _______________________(назва валюти ціни) на умовах _______________(на суму)_______________, включаючи вартість тари, пакування, маркування, завантаження товару на судно (залізничний вагон, автомобіль, літак), а також завантаження до трюму, ліхтерування, інформацію про відвантаження товару, виписки коносаментів (залізничних накладних, автонакладних, авіанакладних).

 • ТЕРМІН І ДАТА ПОСТАВКИ

Товари повинні поставлятися в терміни, що вказані в додатках. Датою поставки вважається дата коносаменту.

 • ЯКІСТЬ ТОВАРУ

Якість проданих товарів має відповідати встановленим в Україні державним стандартам і технічним умовам підприємств-виробників і підтверджуватися сертифікатами якості, які видані компетентними установами або підприємствами-виробниками.

 • ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ ВАНТАЖУ

Пакування, в якому відвантажується товар, має забезпечувати, за умови належного поводження з вантажем, збереження товарів при транспортуванні та у разі перевантаження. На кожне місце наноситься таке маркування: назва пункту призначення, назва отримувача вантажу, Продавця, номер контракту, маса брутто і нетто та інші реквізити, які повідомлені Покупцем Продавцеві завчасно.

 • УМОВИ ПЛАТЕЖУ

Платіж за товар здійснюється у доларах США за допомогою переказування повної вартості купленого товару на рахунок Продавця у _____ ________________________ (назва банку, місто) протягом ______ днів з моменту отримання телексного повідомлення Продавця про готовність товару до відвантаження.

При оплаті переказом Покупець протягом 24 год. по телексу сповіщає Продавцеві дату переказу, номер квитанції, назву та адресу банку, через який здійснюється переказ.

Продавець відправляє на адресу Покупця такі документи:

 • Оригінал коносаменту (дублікат залізничної накладної, автонакладної, авіанакладної), 3 прим.
 • Рахунок, 3 прим.
 • Специфікацію, 3 прим.
 • Сертифікат про якість, 3 прим.
 • Страховий поліс, 1 прим.
 • Сертифікат походження товару, 3 прим.

7. ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ТОВАРІВ

Товар вважається таким, що був зданим Продавцем і прийнятим Покупцем: за якістю — відповідно до сертифіката про якість; за кількістю — відповідно до кількості місць і маси, які вказані у транспортних документах.

8. СТРАХУВАННЯ

Продавець страхуватиме товар відповідно до правил транспортного страхування вантажу на суму фактурної вартості товару з відповідальністю за всі ризики. Від інших ризиків товар може бути застрахований тільки за дорученням Покупця і за його рахунок.

9. ПРЕТЕНЗІЇ

Претензії можуть бути заявленими щодо кількості у разі невідповідності кількості товарів транспортним документам за масою та кількістю місць.

Покупець має право заявити Продавцеві претензію протягом 30 днів з дати поставки товару. Претензії заявляються замовленим листом з доданням усіх необхідних документів, які підтверджують претензію.

Ніякі претензії, заявлені щодо якоїсь партії товарів, не можуть бути підставою для Покупця відмовитися від приймання та оплати за іншими поставками, які здійснюються за цим контрактом.

Претензії можуть бути заявлені щодо якості — у разі невідповідності товару умовам цього договору.

10. ФОРС-МАЖОР

Ні одна із сторін не нестиме відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань (за винятком прострочки в платежі сум, термін сплати яких настав відповідно до умов контракту), якщо невиконання буде наслідком таких обставин, як повінь, пожежа, землетрус та інші явища природи, а також війна, військові дії, блокада, акти або дії державних органів, або інших будь-яких обставин, що перебувають поза контролем сторін і які виникають після укладення контракту.

При цьому термін виконання зобов’язань за цим контрактом відкладається на час дії таких обставин та їх наслідків.

Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань за контрактом, негайно, у письмовій формі, повинна сповістити іншу сторону. Свідоцтво торговельної (торговельно-промислової) палати або іншого компетентного органу чи установи відповідної країни буде достатнім доказом виникнення та припинення вказаних вище обставин.

Якщо неможливість повного або часткового виконання зобов’язання існуватиме більше шести місяців, Продавець матиме право розірвати контракт повністю або частково без зобов’язань щодо відшкодування можливих збитків (у тому числі витрат) Покупцем.

11. АРБІТРАЖ

Усі спірні питання, які виникають з цього контракту або у зв’язку з ним, підлягають, за винятком підсудності загальним судам, розгляданню у Зовнішньоторговельній арбітражній комісії при Торгово-промисловій палаті (Київ) відповідно до правил про провадження справ у цій комісії. Рішення комісії є остаточними та обов’язковими для обох сторін.

12. ІНШІ УМОВИ

Покупець зобов’язується отримати імпортну ліцензію на товари, які продані за цим контрактом.

Жодна зі сторін не має права передавати права і зобов’язання за цим контрактом третій стороні без письмової на те згоди іншої сторони.

Усі зміни і доповнення до цього контракту дійсні лише в тому разі, якщо вони зроблені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те особами обох сторін.

Усі витрати та збори, включаючи мито, а також збори, пов’язані з укладенням і виконанням цього контракту, що стягуються на території України, оплачуються за рахунок Продавця, а за межами вказаної території — за рахунок Покупця.

Після підписання цього контракту всі попередні переговори і все листування щодо нього втрачають силу.

Цей контракт складений українською та англійською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

13. ЮРИДИЧНА АДРЕСА СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ: ________________________________________________

_____________________________________________________________

ПОКУПЕЦЬ: _________________________________________________

_____________________________________________________________

Підписи сторін. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування