Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1.4. Предмет бухгалтерського обліку. Групування засобів підприємства та джерела їх утворення

Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення, тобто виробництво, розподіл, обіг і споживання, зокрема вивчення стану й використання коштів підприємства у процесі господарської діяльності.

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має певне майно — господарські засоби (будівлі, споруди, матеріальні ресурси, устаткування), які утворюються за рахунок певних джерел (прибутку, позичених коштів, вкладень засновників).

Процес виробництва (створення) суспільного продукту здійснюється в межах виробничої сфери. У бухгалтерському обліку відображуються матеріали, трудові та фінансові затрати на його виробництво.

Створений у процесі виробництва суспільний продукт підлягає розподілу. Одна його частина йде на відтворення предметів і засобів праці (основних), друга — на оплату праці робітників і службовців, на створення загальнодержавних фондів споживання (пенсійного та ін.).

Для забезпечення безперервності процесу виробництва створений суспільний продукт підлягає обміну (реалізації). У процесі реалізації суспільного продукту виникають витрати, пов'язані з його транспортуванням, зберіганням та реалізацією.

Зі сфери товарного обігу суспільний продукт надходить у сферу споживання. Виробниче споживання — це використання частини суспільного продукту у вигляді засобів виробництва. Невиробниче споживання здійснюється у ланках невиробничої сфери (оборони, культури та ін.).

Отже, предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби за їх складом і розміщенням, джерела утворення та їх цільове призначення, господарські процеси, що відображаються в результаті виробництва продукції, витрати й результати господарської діяльності підприємства.

Для управління діяльністю підприємства необхідно знати, які господарські засоби воно має, де вони розміщені і за рахунок яких джерел утворені.

Господарські засоби і кошти групують за двома ознаками:

• складом і розміщенням;

• джерелами формування і цільовим призначенням.

За складом і розміщенням господарські засоби та кошти поділяють на такі складові:

1) необоротні активи:

• нематеріальні активи;

• незавершене будівництво;

• основні засоби;

• довгострокові фінансові інвестиції;

• довгострокова дебіторська заборгованість;

• відстрочені податкові активи;

• інші;

2) оборотні активи:

• запаси (виробничі; тварини на вирощуванні та відгодівлі; незавершене будівництво; готова продукція; товари);

• одержані векселі;

• дебіторська заборгованість;

• поточні фінансові інвестиції;

• грошові кошти та їх еквіваленти;

• інші;

3) витрати майбутніх періодів.

Виокремлюють такі джерела формування господарських засобів і коштів:

1) власний капітал:

• статутний;

• пайовий;

• додатковий;

• резервний;

• незароблений прибуток;

• неоплачений вилучений капітал;

2) забезпечення наступних витрат і платежів:

• персоналу;

• інше забезпечення цільового фінансування;

3) довгострокові зобов'язання:

• довгострокові кредити банків;

• інші довгострокові зобов' язання;

• відстрочені податкові зобов'язання;

4) поточні зобов'язання:

• короткострокові кредити банків;

• поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;

• видані векселі;

• кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

• поточні зобов'язання за розрахунками;

5) доходи майбутніх періодів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим