Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
<< Содержание < Предыдущая

2.2. Структура балансу

Структура бухгалтерського балансу підприємства, що рекомендована Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", є типовою (табл. 2.1).

Залежно від потреб загальнодержавного спрямування Міністерство фінансів України за погодженням із Держкомстатом України може вносити відповідні корективи до структури балансу та видавати інструкції про складання періодичної (поточної) та річної звітності, в яких конкретизується зміст статей балансу, наводяться їх оцінка, розрахунок окремих показників та інші дані.

Таблиця 2.1

Баланс на 20 р.

Форма № 1 Код за ДКУД ?1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

І. Власний капітал

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

Статутний капітал

300

 

 

залишкова вартість

010

 

 

Пайовий капітал

310

 

 

первісна вартість

011

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

знос

012

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

Незавершене будівництво

020

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Основні засоби:

 

 

 

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)

350

 

 

залишкова вартість

030

 

 

Неоплачений капітал

360

 

 

первісна вартість

031

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

знос

032

 

 

Разом за розділом І

380

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Продовження табл. 2.1

1

2

3

4

1

2

3

4

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Довгострокова

дебіторська

заборгованість

050

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

 

Разом за розділом ІІ

430

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Разом за розділом І

080

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Запаси:

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

виробничі

тварини

на вирощуванні

та відгодівлі

незавершене

будівництво

100

110 120

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

Разом за розділом ІІІ ІУ. Поточні зобов'язання

470

480

 

 

готова продукція

130

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

товари

140

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Одержані векселі

150

 

 

Векселі видані

520

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

первісна вартість

161

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

з бюджетом

550

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

з бюджетом

170

 

 

зі страхування

570

 

 

за виданими авансами

180

 

 

з оплати праці

580

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

з учасниками

590

 

 

Закінчення табл. 2.1

1

2

3

4

1

2

3

4

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

з внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Разом за розділом ІУ

620

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

в національній валюті

230

 

 

Баланс

640

 

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

 

 

 

Разом за розділом ІІ

260

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

 

 

 

Баланс

280

 

 

 

 

 

 

Актив і пасив балансу складаються з окремих статей.

Стаття балансу — це показник, який відображає величину певного економічно однорідного виду засобів, джерел їх утворення та коштів у грошовому вираженні на певну дату. Грошове вираження називають оцінкою статті.

Статті балансу, складені за певною системою згідно з чинним законодавством, поєднують у розділи активу та пасиву.

До активу належать статті, які відображають ступінь рухомості майна (ступінь ліквідності), предметний стан майна підприємства.

Ліквідність балансу — це можливість мобілізувати засоби (активи), які є в наявності для оплати боргів (пасивів) у встановлені строки.

До пасиву належать статті, які показують розмір коштів (капіталу), вкладених у господарську діяльність підприємства, і ступінь терміновості повернення зобов'язань.

Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.

Актив: Пасив:

1. Необоротні активи. 1. Власний капітал.

2. Оборотні активи. 2. Забезпечення наступних вит-

3. Витрати майбутніх періодів. рат і платежів.

3. Довгострокові зобов'язання.

4. Поточні зобов' язання.

5. Доходи майбутніх періодів.

У першому розділі активу відображаються нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи та інші необоротні активи.

Другий розділ активу містить інформацію про запаси (виробничі; тварини на вирощуванні та відгодівлі; незавершене виробництво; готову продукцію; товари), одержані векселі, дебіторську заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи.

У третьому розділі активу відображаються витрати майбутніх періодів.

У першому розділі пасиву наводяться дані про статутний, пайовий, додатковий та резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений і вилучений капітал.

У другому розділі пасиву відображається забезпечення виплат персоналу, інше забезпечення та цільове фінансування.

Третій розділ пасиву відображає довгострокові кредити банків, інші довгострокові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання.

Четвертий розділ пасиву містить дані про короткострокові кредити банків, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язання-ми, видані векселі, кредиторську заборгованість за товари, роботи й послуги, поточні зобов'язання за розрахунками.

П'ятий розділ пасиву відображає доходи майбутніх періодів.

Підсумки активу та пасиву називають валютою балансу.

Актив балансу завжди дорівнює пасиву:

А = П. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим