Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.4. План рахунків бухгалтерського обліку

Для одержання різнобічної інформації, необхідної для управління та контролю, велике значення має застосування науково обгрунтованого плану рахунків.

План рахунків — це систематизований перелік найменувань і кодів рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку, які використовують для відображення діяльності підприємства, установи, організації.

На основі Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів Міністерство фінансів України наказом від 30 листопада 1999 р. № 291 затвердило Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій (див. дод. 3).

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрацій та групування на їх основі фактів фінансово-господарської діяльності в бухгалтерському обліку. У ньому для визначення кодів (номерів) рахунків застосовується десяткова система. Синтетичні рахунки є рахунками першого порядку, субрахунки — другого. Перша цифра коду визначає клас рахунків, друга — номер синтетичного рахунка, третя — номер субрахунка. Наприклад, у коді 121 перша цифра "1" вказує на клас "Необоротні активи", цифра "2" — синтетичний рахунок "Нематеріальні активи", друга цифра "1" — субрахунок "Права користування природними ресурсами".

Усі синтетичні рахунки мають двозначний код, а також найпоширеніші субрахунки за порядковою системою кодування в межах тризначного коду.

У плані рахунків синтетичні рахунки об'єднані за економічною ознакою однорідності та згруповані в такі класи:

1. "Необоротні активи".

2. "Запаси".

3. "Кошти, розрахунки та інші активи".

4. "Власний капітал та забезпечення зобов'язань".

5. "Довгострокові зобов'язання".

6. "Поточні зобов'язання".

7. "Доходи і результати діяльності".

8. "Витрати за елементами".

9. "Витрати діяльності".

Окремим класом "0" представлені позабалансові рахунки та субрахунки до них:

01 "Орендовані необоротні активи".

02 "Активи на відповідальному зберіганні" (устаткування, прийняте для монтажу; матеріали, прийняті для переробки; матеріальні цінності на відповідальному зберіганні; товари, прийняті на комісію; майно в довірчому управлінні).

03 "Контрактні зобов'язання".

04 "Непередбачені активи й зобов'язання".

05 "Гарантії та забезпечення надані".

06 "Гарантії та забезпечення отримані".

07 "Списані активи".

08 "Бланки суворого обліку".

План рахунків бухгалтерського обліку використовують усі суб'єкти господарювання.

Контрольні питання

1. Як побудовані рахунки бухгалтерського обліку?

2. Які рахунки є активними та пасивними?

3. Як визначається сальдо на активному, пасивному та активно-пасивному рахунках?

4. Як класифікуються рахунки бухгалтерського обліку?

5. Суть і призначення позабалансових рахунків.

6. Що таке план рахунків бухгалтерського обліку? 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим