Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.

Васюта-Беркут О. І. та ін.

В20 Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / О. І. Васюта-Беркут, Г. Ф. Шепітко, Н. О. Ромашевська; За заг. ред. В. Б. Захожая. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2003. — 176 с.: іл. — Бібліогр.: с. 170.

ISBN 966-608-325-6

У пропонованому посібнику викладено сучасні теоретичні засади бухгалтерського обліку. Практична частина посібника базується на матеріалах міжнародних і національних стандартів. Наведені завдання й методика їх розв'язання сприятимуть самостійній роботі студентів над опануванням теоретичного матеріалу.

Для студентів економічних спеціальностей коледжів, технікумів і вищих навчальних закладів, а також спеціалістів-практиків.

ББК 65.052я7ЗМІСТ


Вступ
Частина I Теоретичні засади бухгалтерського обліку
Розділ 1. Предмет і метод бухгалтерського обліку
1.1. Бухгалтерський облік, його суть і значення. Види обліку. Облікові вимірники
1.2. Завдання бухгалтерського обліку та вимоги до нього
1.3. Принципи бухгалтерського обліку
1.4. Предмет бухгалтерського обліку. Групування засобів підприємства та джерела їх утворення
1.5. Метод бухгалтерського обліку
Розділ 2 Бухгалтерський баланс
2.1. Бухгалтерський баланс, його зміст і значення
2.2. Структура балансу
2.3. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями
Розділ 3.Система рахунків бухгалтерського обліку. їх зміст і класифікація
3.1. Бухгалтерські рахунки, їх побудова
3.3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
3.4. План рахунків бухгалтерського обліку
Розділ 4 Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку
4.1. Подвійний запис, його суть і значення
4.2. Способи виявлення та виправлення помилок у бухгалтерському обліку
4.3. Синтетичні та аналітичні рахунки. Субрахунки
4.4. Оборотні відомості
Розділ 5.Документація господарських операцій
5.1. Документація господарських операцій, її суть і значення
5.2. Класифікація бухгалтерських документів
5.3. Вимоги до змісту й оформлення бухгалтерських документів
5.4. Документооборот і його організація. Зберігання документів
Розділ 6. Інвентаризація
6.1. Інвентаризація, її суть і значення
6.2. Порядок здійснення інвентаризації
6.3. Результати інвентаризації та їх відображення в обліку
Розділ 7.Рестри та форми бухгалтерського обліку
7.1. Облікові реєстри та їх класифікація
7.2. Техніка облікової реєстрації
7.3. Форми бухгалтерського обліку
Розділ 8.Первинне спостереження та вартісне вимірювання. Оцінка матеріальних цінностей і калькуляціяхарактеристики господарської діяльності
8.1. Основні показники господарської діяльності підприємства
8.2. Оцінка матеріальних цінностей
8.3. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція
Розділ 9.Бухгалтерська звітність
9.1. Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги
9.2. Види звітності та їх основний зміст
9.3. Порядок складання, подання та затвердження звітності
Частина II Практичні завдання до теоретичного курсу
Розділ 10.Приклади розв'язання практичних завдань
10.1. Групування засобів підприємства за їх складом, розміщенням і використанням
10.2. Групування засобів підприємства за джерелами їх утворення та цільовим призначенням
10.3. Складання балансу на підставі інвентарних даних
10.4. Рахунки та подвійний запис
10.5. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку
10.6. Побудова обліку операцій за основними господарськими процесами
Завдання 10.8(продовження завдання 10.7)
Оборотна відомість за синтетичними рахунками заводу "Орбіта"
Розділ 11 Завдання для самостійного розв'язання
11.1. Групування засобів підприємства за їх складом, розміщенням і використанням
11.2. Групування засобів підприємства за джерелами їх утворення та цільовим призначенням
11.3. Складання балансу на підставі інвентарних даних
11.4. Рахунки та подвійний запис
11.5. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку
11.6. Побудова обліку операцій за основними господарськими процесами
Додатки
Додаток 1 Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV
Додаток 2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Баланс
Додаток 3 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
Додаток 4 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Загальні вимоги до фінансової звітності
Додаток 5 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Звіт про фінансові результати
Додаток 6 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Звіт про рух грошових коштів
Додаток 7 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Звіт про власний капітал
Список використаної та рекомендованої літератури


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим