Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 3 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством фінансів України наказ від 30 листопада 1999 р. № 291

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

21 грудня 1999 р. за № 893/4186

I. Загальні положення

Ця інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі — підприємства). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису).

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою — номер синтетичного рахунка, третьою — номер субрахунка. Котирування документів первинного обліку, ведення реєстрів бухгалтерського обліку здійснюються із застосуванням щонайменше коду класу й коду синтетичного рахунка.

Нові синтетичні рахунки можуть вводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки використовуються підприємствами виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведена в Інструкції, встановлюється підприємством виходячи з норм цієї Інструкції, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових документів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.

Інструкція про застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В Інструкції наведені коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).

Рахунки класів 0-7 є обов'язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами".

Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати за елементами" або в порядку, який наведено в попередньому абзаці.

Бухгалтерський облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з вимогою забезпечити кількісно-підсумкову та якісну (марка, сорт, розмір тощо) інформацію про наявність і рух об'єктів бухгалтерського обліку на відповідному синтетичному рахунку класу 1 "Необоротні активи", 2 "Запаси" та 0 "Позабалансові рахунки".

ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством фінансів України наказ від 30 листопада 1999 р. № 291

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

21 грудня 1999 р. за № 892/4185

ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Синтетичні рахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

 

 

 

Клас 1. Необоротні активи

 

10

Основні засоби

101 102 103 104 105

106 107

108 109

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення земель Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Робочі і продуктивні тварини Багаторічні насадження Інші основні засоби

Усі види діяльності

11

Інші необоротні матеріальні активи

111 112 113 114 115 116 117

Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Тимчасові нетитульні споруди

Природні ресурси

Інвентарна тара

Предмети прокату

Інші необоротні матеріальні активи

Усі види діяльності

12

Нематеріальні активи

121

122 123 124 125 126 127

Права користування природними ресурсами

Права користування майном Права на знаки для товарів і послуг Права на об'єкти промислової власності Авторські та суміжні з ними права Гудвіл

Інші нематеріальні активи

Усі види діяльності

13

Знос необоротних активів

131 132

133

Знос основних засобів

Знос інших необоротних матеріальних

активів

Знос нематеріальних активів

Усі види діяльності

1

2

3

4

5

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

142 143

Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі Інші інвестиції пов'язаним сторонам Інвестиції непов'язаним сторонам

Усі види діяльності

15

Капітальні інвестиції

151 152

153

154

155

Капітальне будівництво Придбання (виготовлення) основних засобів

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів Придбання (створення) нематеріальних активів

Формування основного стада

Усі види діяльності

16

Довгострокова дебіторська заборгованість

161

162 163

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду Довгострокові векселі одержані Інша дебіторська заборгованість

Усі види діяльності

17

Відстрочені податкові активи

 

За видами відстрочених податкових активів

Усі види діяльності

18

Інші необоротні активи

 

За видами активів

Усі види діяльності

19

Негативний гудвіл

 

За видами об'єктів інвестування

Усі види діяльності

 

 

 

 

 

Клас 2. Запаси

20

Виробничі

201

Сировина і матеріали

Усі види

 

запаси

202

Купівельні напівфабрикати

діяльності

 

 

 

та комплектуючі вироби

 

 

 

203

Паливо

 

 

 

204

Тара й тарні матеріали

 

 

 

205

Будівельні матеріали

 

 

 

206

Матеріали, передані в переробку

 

 

 

207

Запасні частини

 

 

 

208

Матеріали сільськогосподарського

 

 

 

 

призначення

 

 

 

209

Інші матеріали

 

21

Тварини на

211

Молодняк тварин на вирощуванні

Сільське

 

вирощуванні

212

Тварини на відгодівлі

господарство,

 

і відгодівлі

213

Птиця

підприємства

 

 

214

Звірі

інших галузей

 

 

215

Кролі

з підсобним

 

 

216

Сім'ї бджіл

сільськогос-

 

 

217

Доросла худоба, вибракувана

подарським

 

 

 

з основного стада

виробництвом

 

 

218

Худоба, що прийнята від населення

 

 

 

 

для реалізації

 

1

2

3

4

5

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

За видами предметів

Усі види діяльності

23

Виробництво

 

За видами виробництва

Усі види діяльності

24

Брак у виробництві

 

За видами продукції

Галузі

матеріального виробництва

25

Напівфабрикати

 

За видами напівфабрикатів

Промисловість

26

Готова продукція

 

За видами готової продукції

Промисловість, сільське господарство та ін.

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

 

За видами продукції

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом

28

Товари

281 282 283 284 285

Товари на складі Товари в торгівлі Товари на комісії Тара під товарами Торгова націнка

Усі види діяльності

29 30

31

32

Каса

Рахунки в банках

Клас

301 302

311 312 313

314

3. Кошти, розрахунки та інші активи

Каса в національній валюті Каса в іноземній валюті

Поточні рахунки в національній валюті Поточні рахунки в іноземній валюті Інші рахунки в банку в національній валюті

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Усі види діяльності

Усі види діяльності

1

2

3

4

5

33

Інші кошти

331

332 333

334

Грошові документи в національній валюті

Грошові документи в іноземній валюті Грошові кошти в дорозі в національній валюті

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

Усі види діяльності

34

Короткострокові векселі одержані

341 342

Короткострокові векселі, одержані в національній валюті Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

Усі види діяльності

35

Поточні фінансові інвестиції

351 352

Еквіваленти грошових коштів Інші поточні фінансові інвестиції

Усі види діяльності

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361 362

Розрахунки з вітчизняними покупцями Розрахунки з іноземними покупцями

Усі види діяльності

37

Розрахунки з різними дебіторами

371 372 373 374 375

376

377

Розрахунки за виданими авансами Розрахунки з підзвітними особами Розрахунки за нарахованими доходами Розрахунки за претензіями Розрахунки з відшкодування завданих збитків

Розрахунки з позиковими членами

кредитних спілок

Розрахунки з іншими дебіторами

Усі види діяльності

38

Резерв сумнівних боргів

 

За дебіторами

Усі види діяльності

39

Витрати майбутніх періодів

 

За видами витрат

Усі види діяльності

 

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

 

40

Статутний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

41

Пайовий капітал

 

За видами капіталу

Кооперативні організації, кредитні спілки

42

Додатковий капітал

421 422 423 424 425

Емісійний дохід

Інший вкладений капітал

Дооцінка активів

Безоплатно одержані необоротні активи Інший додатковий капітал

Усі види діяльності

1

2

3

4

5

43

Резервний капітал

 

 

Усі види діяльності

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

441

442

443

Прибуток нерозподілений Непокриті збитки

Прибуток, використаний у звітному періоді

Усі види діяльності

45

Вилучений капітал

451 452 453

Вилучені акції Вилучені вклади й паї Інший вилучений капітал

Усі види діяльності

46

Неоплачений капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

47

Забезпечення майбутніх

витрат і платежів

471 472 473 474

Забезпечення виплат відпусток Додаткове пенсійне забезпечення Забезпечення гарантійних зобов'язань Забезпечення інших витрат і платежів

Усі види діяльності

48

Цільове фінансування

і цільові надходження

 

За об'єктами фінансування

Усі види діяльності

49

Страхові резерви

491 492 493 494

495 496

497

498

Резерви незароблених премій

Резерви збитків

Інші страхові резерви

Частка перестраховиків у резервах

незароблених премій

Частка перестраховиків у резервах збитків

Частка перестраховиків в інших

страхових резервах

Результат зміни резервів незароблених

премій

Результат зміни резервів збитків

Страхова діяльність

 

 

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

 

50

Довгострокові позики

501

502 503 504 505 506

Довгострокові кредити банків у національній валюті Довгострокові кредити банків у іноземній валюті

Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті Відстрочені довгострокові кредити банків у іноземній валюті

Інші довгострокові позики в національній валюті

Інші довгострокові позики в іноземній валюті

Усі види діяльності

1

2

3

4

5

51

Довгострокові векселі видані

511 512

Довгострокові векселі, видані

в національній валюті

Довгострокові векселі, видані в іноземній

валюті

Усі види діяльності

52

Довгострокові зобов'язання за облігаціями

521 522 523

Зобов'язання за облігаціями Премія за випущеними облігаціями Дисконт за випущеними облігаціями

Усі види діяльності

53

Довгострокові зобов'язання з оренди

531 532

Зобов'язання з фінансової оренди Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів

Усі види діяльності

54

Відстрочені податкові зобов'язання

 

За видами зобов'язань

Усі види діяльності

55

Інші довгострокові зобов'язання

 

За видами зобов'язань

Усі види діяльності

56

 

 

 

 

57

 

 

 

 

58

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

Клас 6. Поточні зобов'язання

 

60

Короткострокові позики

601 602 603 604 605 606

Короткострокові кредити банків у національній валюті Короткострокові кредити банків у іноземній валюті

Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті Відстрочені короткострокові кредити банків у іноземній валюті Прострочені позики в національній валюті

Прострочені позики в іноземній валюті

Усі види діяльності

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

611 612

Поточна заборгованість за довгостроковими позиками в національній валюті Поточна заборгованість за довгостроковими позиками в іноземній валюті

Усі види діяльності

62

Короткострокові векселі видані

621 622

Короткострокові векселі, видані в національній валюті Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті

Усі види діяльності

1

2

3

4

5

63

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками

631 632

Розрахунки з вітчизняними постачальниками Розрахунки з іноземними постачальниками

Усі види діяльності

64

Розрахунки за податками й платежами

641 642 643 644

Розрахунки за платежами, податками Розрахунки за обов'язковими платежами Податкові зобов'язання Податковий кредит

Усі види діяльності

65

Розрахунки за страхуванням

651 652 653 654 655

За пенсійним забезпеченням

За соціальним страхуванням

За страхуванням на випадок безробіття

За індивідуальним страхуванням

За страхуванням майна

Усі види діяльності

66

Розрахунки з оплати праці

661 662

Розрахунки за заробітною платою Розрахунки з депонентами

Усі види діяльності

67

Розрахунки з учасниками

671 672

Розрахунки за нарахованими дивідендами Розрахунки за іншими виплатами

Усі види діяльності

68

Розрахунки за іншими операціями

681 682 683 684 685

Розрахунки за авансами одержаними Внутрішні розрахунки Внутрішньогосподарські розрахунки Розрахунки за нарахованими відсотками Розрахунки з іншими кредиторами

Усі види діяльності

69

Доходи майбутніх періодів

 

За видами доходів

Усі види діяльності

 

 

Клас 7. Доходи і результати діяльності

 

70

Доходи від реалізації

701

702 703 704

Дохід від реалізації готової продукції Дохід від реалізації товарів Дохід від реалізації робіт і послуг Вирахування з доходу

Усі види діяльності

71

Інший операційний дохід

711 712

713 714 715 716 717

718 719

Дохід від реалізації іноземної валюти Дохід від реалізації інших оборотних активів

Дохід від операційної оренди активів

Дохід від операційної курсової різниці

Одержані штрафи, пені, неустойки

Відшкодування раніше списаних активів

Дохід від списання кредиторської

заборгованості

Одержані гранти та субсидії

Інші доходи від операційної діяльності

Усі види діяльності

1

2

3

4

5

72

Дохід від участі в капіталі

721

722 723

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Дохід від спільної діяльності Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

Усі види діяльності

73

Інші фінансові

доходи

731 732 733

Дивіденди одержані

Відсотки одержані

Інші доходи від фінансових операцій

Усі види діяльності

74

Інші

доходи

741 742 743 744 745 746

Дохід від реалізації фінансових інвестицій Дохід від реалізації необоротних активів Дохід від реалізації майнових комплексів Дохід від неопераційної курсової різниці Дохід від безоплатно одержаних активів Інші доходи від звичайної діяльності

Усі види діяльності

75

Надзвичайні доходи

751 752

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Інші надзвичайні доходи

Усі види діяльності

76

Страхові платежі

 

За видами страхування

Усі види діяльності

77

 

 

 

 

78

 

 

 

 

79

Фінансові

результати

791 792 793 794

Результат основної діяльності Результат фінансових операцій Результат іншої звичайної діяльності Результат надзвичайних подій

Усі види діяльності

 

 

 

Клас 8. Витрати за елементами

 

80

Матеріальні витрати

801 802

803 804 805 806 807

808 809

Витрати сировини і матеріалів

Витрати купівельних напівфабрикатів

та комплектуючих

Витрати палива й енергії

Витрати тари й тарних матеріалів

Витрати будівельних матеріалів

Витрати запасних частин

Витрати матеріалів

сільськогосподарського призначення

Витрати товарів

Інші матеріальні витрати

Усі види діяльності

81

Витрати на оплату праці

811 812 813 814 815 816

Витрати за окладами й тарифами Премії та заохочення Компенсаційні витрати Оплата відпусток

Оплата іншого невідпрацьованого часу Інші витрати на оплату праці

Усі види діяльності

1

2

3

4

5

82

Відрахування на соціальні заходи

821 822 823 824

Відрахування на пенсійне забезпечення Відрахування на соціальне страхування Страхування на випадок смерті Відрахування на індивідуальне страхування

Усі види діяльності

83

Амортизація

831 832

833

Амортизація основних засобів Амортизація інших необоротних матеріальних активів Амортизація нематеріальних активів

Усі види діяльності

84

Інші операційні витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

85

Інші витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

86

 

 

 

 

87

 

 

 

 

88

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

 

 

Клас 9. Витрати діяльності

 

90

Собівартість реалізації

901

902 903

Собівартість реалізованої готової продукції

Собівартість реалізованих товарів Собівартість реалізованих робіт і послуг

Усі види діяльності

91

Загально-виробничі витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

92

Адміністративні витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

93

Витрати на збут

 

За видами витрат

Усі види діяльності

94

Інші витрати операційної діяльності

941 942

943

944 945 946 947 948 949

Витрати на дослідження і розробки Собівартість реалізованої іноземної валюти

Собівартість реалізованих виробничих запасів

Сумнівні та безнадійні борги

Втрати від операційної курсової різниці

Втрати від знецінення запасів

Нестачі і втрати від псування цінностей

Визнані штрафи, пені, неустойки

Інші витрати операційної діяльності

Усі види діяльності

95

Фінансові витрати

951 952

Відсотки за кредит Інші фінансові витрати

Усі види діяльності

1

2

3

4

5

96

Втрати від участі в капіталі

961

962 963

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Втрати від спільної діяльності Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

Усі види діяльності

97

Інші витрати

971

972

973

974

975

976 977 978

979

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Собівартість реалізованих необоротних активів

Собівартість реалізованих майнових комплексів

Втрати від неопераційних курсових різниць

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

Списання необоротних активів Інші витрати звичайної діяльності Виплати страхових сум та страхових відшкодувань Перестрахування

Усі види діяльності

98

Податки на прибуток

981 982

Податки на прибуток від звичайної діяльності

Податки на прибуток від надзвичайних подій

Усі види діяльності

99

Надзвичайні витрати

991 992

993

Втрати від стихійного лиха Втрати від техногенних катастроф і аварій

Інші надзвичайні витрати

Усі види діяльності

 

 

 

Клас 0. Позабалансові рахунки

 

01

Орендовані необоротні активи

 

За видами активів

Усі види діяльності

02

Активи на відповідальному зберіганні

021 022 023

024 025

Устаткування, прийняте для монтажу Матеріали, прийняті для переробки Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

Товари, прийняті на комісію Майно в довірчому управлінні

Усі види діяльності

03

Контрактні зобов'язання

 

За видами зобов'язань

Усі види діяльності

04

Непередбачені

активи й зобов'язання

041 042

Непередбачені активи Непередбачені зобов'язання

Усі види діяльності

1

2

3

4

5

05

Гарантії та забезпечення надані

 

За видами гарантій та забезпечень наданих

Усі види діяльності

06

Гарантії та забезпечення отримані

 

За видами гарантій та забезпечень отриманих

Усі види діяльності

07

Списані активи

071 072

Списана дебіторська заборгованість Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

Усі види діяльності

08

Бланки суворого обліку

 

За видами бланків

Усі види діяльності

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України В. Пархоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством фінансів України наказ від 30 листопада 1999 р. № 291, наказом Головного управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999 р. за № 114

ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ РОЗДІЛ І. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

 

 

 

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101 102 103 104 105 106 107 108 109

Земельні ділянки

Капітальні витрати на поліпшення земель Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Робочі і продуктивні тварини Багаторічні насадження Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111 112 113 114 115 116 117 118

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи Білизна, постільні речі, одяг та взуття Тимчасові нетитульні споруди Природні ресурси Інвентарна тара

Матеріали довготривалого використання для наукових цілей

Розділ І.

Балансові рахунки

Клас 1.

Необоротні активи

Клас 2.

Запаси

Клас 3.

Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 4.

Власний капітал

Клас 5.

Довгострокові зобов'язання

Клас 6.

Поточні зобов'язання

Клас 7.

Доходи

Клас 8.

Витрати

Розділ ІІ.

Позабалансові рахунки

Клас 0.

Позабалансові рахунки

1

2

3

4

12

Нематеріальні активи

121 122

Авторські та суміжні з ними права Інші нематеріальні активи

13

Знос необоротних активів

131 132 133

Знос основних засобів

Знос інших необоротних матеріальних активів Знос нематеріальних активів

Клас 2. Запаси

 

 

 

 

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації

23

Матеріали і продукти харчування

231 232 233 234 235

236

237

238 239

Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей

Продукти харчування

Медикаменти і перев'язувальні засоби

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

Паливо, горючі і мастильні матеріали

Тара

Матеріали в дорозі

Запасні частини до машин і обладнання Інші матеріали

24

Готова продукція

241

Вироби виробничих (навчальних) майстерень

25

Продукція сільськогосподарського виробництва

251

Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

 

 

302

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки

311

Поточні рахунки на видатки установи

 

в банках

312

Поточні рахунки для переведення підвідомчим

 

 

 

установам

 

 

313

Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів

 

 

314

Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями

 

 

315

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

 

 

316

Поточні рахунки для обліку інших позабюджетних

 

 

 

коштів

 

 

317

Поточні рахунки сільських, селищних та міських

 

 

 

(міст районного підпорядкування) бюджетів

 

 

318

Поточні рахунки в іноземній валюті

 

 

319

Інші поточні рахунки

32

Рахунки

321

Реєстраційні рахунки

 

в казначействі

322

Особові рахунки

 

 

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку

 

 

 

спеціальних коштів

1

2

3

4

 

 

324 325 326 327

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів

Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

33

Інші кошти

331 332 333 334

Грошові документи в національній валюті Грошові документи в іноземній валюті Грошові кошти в дорозі в національній валюті Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

34

Короткострокові векселі одержані

341 342

Векселі, одержані в національній валюті Векселі, одержані в іноземній валюті

35

Розрахунки з покупцями та замовниками

351

Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи

36

Розрахунки з різними дебіторами

361 362 363 364

Розрахунки в порядку планових платежів Розрахунки з підзвітними особами Розрахунки з відшкодування завданих збитків Розрахунки з іншими дебіторами

Клас 4. Власний капітал

40

Фонд у необоротних активах

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

41

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

411

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

42

Результати виконання бюджетів

421

Результати виконання сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

43

Результати виконання кошторисів

431 432

Результат виконання кошторису за загальним фондом Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

44

Результати переоцінок

441 442

Переоцінка матеріальних активів Інша переоцінка

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

50

Довгострокові

501

Довгострокові кредити банків

 

позики

502

Відстрочені довгострокові кредити банків

 

 

503

Інші довгострокові позики

51

Довгострокові

511

Видані довгострокові векселі

 

векселі видані

 

 

1

2

3

4

52

Інші довгострокові зобов'язання

521

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

Клас 6. Поточні зобов'язання

60

Короткострокові позики

601 602 603 604 605

Короткострокові кредити банків Відстрочені короткострокові кредити банків Інші короткострокові позики Прострочені позики Короткострокові позики з бюджету

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

611 612

613

Поточна заборгованість за довгостроковими позиками Поточна заборгованість за довгостроковими векселями

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями

62

Короткострокові векселі видані

621

Видані короткострокові векселі

63

Розрахунки за виконані роботи

631 632

633 634 635

Розрахунки з постачальниками та підрядниками Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з позабюджетних коштів Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами

64

Розрахунки із податків та платежів

641 642

Розрахунки за платежами і податками в бюджет Інші розрахунки з бюджетом

65

Розрахунки із страхування

651 652 653 654

Розрахунки з пенсійного забезпечення Розрахунки із соціального страхування Розрахунки із страхування на випадок безробіття Розрахунки з інших видів страхування

66

Розрахунки з оплати праці

661 662 663

664

665

Розрахунки із заробітної плати

Розрахунки зі стипендіатами

Розрахунки з працівниками за товари, продані

в кредит

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

1

2

3

4

 

 

666

667

668

Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків Розрахунки з працівниками за позиками банків Розрахунки за виконавчими документами та інші

 

 

669

утримання

Інші розрахунки за виконані роботи

68

Внутрішні розрахунки

681 682

Внутрішні розрахунки за загальним фондом Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом

Клас 7. Доходи

 

 

 

 

70

Доходи загального фонду

701 702

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

71

Доходи спеціального фонду

711 712 713 714

715

716

Доходи за спеціальними коштами

Доходи за іншими власними надходженнями

Доходи за іншими коштами

Кошти батьків за надані послуги

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального

фонду

Доходи за витратами майбутніх періодів

72

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

721 722 723

Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень

Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

73

Доходи бюджетів

731

Доходи сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

Клас 8. Витрати

80

Видатки

801

Видатки з державного бюджету на утримання

 

із загального

 

установи та інші заходи

 

фонду

802

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи

 

 

 

та інші заходи

 

 

803

Видатки сільських, селищних і міських (міст

 

 

 

районного підпорядкування) бюджетів

81

Видатки

811

Видатки за спеціальними коштами

 

спеціального

812

Видатки за іншими власними надходженнями

 

фонду

813

Видатки за іншими коштами

82

Виробничі

821

Витрати виробничих (навчальних) майстерень

 

витрати

822

Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств

 

 

823

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

 

 

824

Витрати на виготовлення експериментальних

 

 

 

пристроїв

 

 

825

Витрати на заготівлю і переробку матеріалів

РОЗДІЛ II. Позабалансові рахунки

1

2

3 4

 

 

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

 

 

02

Активи на відповідальному зберіганні

 

 

03

Непередбачені

активи і зобов'язання

 

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим