Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
Теорія бухгалтерського обліку - Васюта-Беркут О.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Додаток 7 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку Звіт про власний капітал

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством фінансів України наказ від 31 березня 1999 р. № 87

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

21 червня 1999 р. за № 399/3692

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого звіту про власний капітал визначаються окремим положенням (стандартом).

4. Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

5. Звіт про власний капітал складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту).

6. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

Зміст статей звіту про власний капітал

7. У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" показують суми власного капіталу, наведені в балансі підприємства відповідно на початок і кінець звітного періоду.

8. У статтях "Зміна облікової політики", "Виправлення помилок" та "Інші зміни" відображаються суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

9. У статті "Скоригований залишок" показується залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.

10. У статтях розділу "Переоцінка активів" наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

11. У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період" показується сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати.

12. У статтях розділу "Розподіл прибутку" наводяться дані, які відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу.

13. У статтях розділу "Внески учасників" наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства.

14. У статтях розділу "Вилучення капіталу" наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

15. У статтях розділу "Інші зміни в капіталі" наводяться дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та інші зміни.

16. У статті "Разом змін у капіталі" наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року та всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, використання чистого прибутку, вилучення капіталу та інших змін.

17. Дані в графах 3-11 наводяться зі знаком "+" або що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елемента власного капіталу.

Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів

18. Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).

19. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів таку інформацію:

19.1. Про загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату.

19.2. Про загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, порівняно із передбаченими величинами.

19.3. Про загальну суму коштів, одержаних під час передплати на акції, у такому розрізі:

19.3.1. Усі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

19.3.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

19.3.3. Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

19.4. Про акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

19.4.1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу;

19.4.2. Номінальна вартість акції;

19.4.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;

19.4.4. Права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;

19.4.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;

19.4.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;

19.4.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, і перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5 %;

19.4.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.

19.5. Про накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

19.6. Про суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

20. Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів таку інформацію:

20.1. Про розподіл часток статутного капіталу між власниками.

20.2. Про права, привілеї або обмеження щодо цих часток.

20.3. Про зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України В. Пархоменко

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Звіт про власний капітал за_ 20_р.

Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок

на початок року

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка основних засобів

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка незавершеного будівництва

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка незавершеного будівництва

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дооцінка нематеріальних активів

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка нематеріальних активів

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки капіталу

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення номінальної вартості акції

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безкоштовно отримані активи

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець року

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер _ 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим