Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
<< Содержание < Предыдущая

2.3.3. Специфіка та класифікація послуг як предмета торгівлі

Фахівці зазначають, що послугам властиві певні особливості, які відрізняють їх від товарів, обумовлюють специфічність організації і обліку міжнародної торгівлі ними, суттєво впливають на міжнародні маркетингові дії фірм-експортерів послуг. Так, Ф.Котлер називає чотири особливості послуги як товару: неосяжність, невіддаленість від джерела, непостійність якості та нездатність до збереження [4, с.638-639].

Дійсно, до послуги не можна доторкнутись, її не можна потримати в руках, і тому часто виникають труднощі стосовно моніторингу, вимірювання та відповідно оподаткування таких операцій. Зазвичай послуги надаються і споживаються в один і той же час, тобто споживач приймає безпосередню участь в процесі надання послуги (наприклад, отримує консультації). Послуги часто не є стандартизованими: вони пристосовані до потреб конкретного споживача. В цілому можна говорити про те, що існує значна диференціація послуг. Слід також зазначити, що послуги в різних країнах відрізняються між собою. Послуги неможливо зберегти як виробничі запаси. Це також передбачає певні особливості торгівлі послугами в просторі та часі. Часто важко відокремити послуги від товарів, з якими вони можуть бути пов‘язані в тій чи іншій мірі.

Стрімкий науково-технічний прогрес кількох останніх десятиріч в галузі транспорту, обчислювальної техніки та телекомунікацій, в тому числі розвиток Інтернету та електронної торгівлі, призвів до того, що фірми тепер використовують більш віддалені ресурси та можуть обслуговувати все більш обширні ринки. Ця тенденція до глобалізації, посилена політикою лібералізації та зняттям бар‘єрів регулювання економічної діяльності, визвала стійкий ріст обсягів міжнародних інвестицій та збільшення торгівлі товарами та послугами. Удосконалення засобів зв‘язку та поява транснаціональних підприємства також спрощують переміщення людей у якості самостійних постачальників послуг

Сфера послуг є найбільшим реципієнтом міжнародних інвестицій, які в 1999 році склали трохи більше половини світових потоків. За показниками платіжного балансу на долю послуг припадає п‘ята частина світової торгівлі [14, с.26].

Сьогодні є лише незначна кількість надійних міжнародних співставлень даних торгівлі послугами через зарубіжні філіали, проте згідно даних лише по США у 1998 році обсяг послуг, наданих на зовнішніх ринках зарубіжними філіалами американських компаній та на ринках США американськими філіалами іноземних компаній, перевищив відповідні обсяги експорту та імпорту послуг, зареєстрованих в платіжному балансі США.

Існує низка статистичних систем та класифікацій послуг (часто неспівставних між собою), зокрема: Керівництво з платіжного балансу, п‘яте видання МФВ, та Система національних рахунків 1993 року, Класифікація основних продуктів ООН, Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності, Класифікація торгівлі послугами ОЕСР та Євростату, рекомендації по статистиці міжнародної міграції ООН, тощо. Розглянемо основні з них.

Система національних рахунків 1993 року являє собою комплексну систему рахунків, пов‘язаних з економічною діяльністю та секторами економіки країни. Для збору даних по операціях певної країни з усіма іншими в цій системі передбачений “рахунок зовнішніх операцій”. В рамках цього рахунку існує “рахунок зовнішніх операцій по товарах та послугах”, де окремо реєструються торгівля товарами та послугами.

До речі, ГАТС не дає визначення послуг, а в системі національних рахунків 1993 року застосовується таке визначення: “Послуги не можуть приймати форму матеріальних об‘єктів, на які могли б розповсюджуватись права власності. Реалізація послуг та їх виробництво невід‘ємні один від одного. Послуги представляють собою результат різноманітної діяльності, що здійснюється виробниками на замовлення споживачів, і яка зазвичай призводить до зміни стану одиниць, що споживають ці послуги. Момент завершення виробництва співпадає з моментом надання цих послуг споживачам” [14, с.7].

В п‘ятому виданні Керівництва з платіжного балансу МФВ (КПБ) міститься опис концептуальної основи, яка є фундаментом статистики платіжних балансів. У відомостях платіжного балансу систематично сумуються, за певний період часу, операції, що здійснюються між тією чи іншою країною та іншим світом. Операції, головним чином між резидентами та нерезидентами, включають ті, в яких приймають участь товари, послуги та доходи; в який є фінансові вимоги та зобов‘язання відносно іншого світу; і ті (наприклад дарування), які класифікуються як трансферти. Поняття операції визначається як економічний потік, що відображає створення, перетворення, обмін, передачу чи ліквідацію економічної вартості чи передбачає перехід права власності на товари та/чи фінансові активи, надання послуг чи праці та капіталу.

Основні компоненти послуг цієї статистичної системи включають:

транспортні послуги;

поїздки;

послуги зв‘язку;

будівельні послуги;

страхові послуги;

фінансові послуги;

комп‘ютерні та інформаційні послуги;

роялті та ліцензійні платежі;

інші ділові послуги;

послуги приватним особам та послуги в сфері культури та відпочинку;

державні послуги, не віднесені до інших категорій.

До транспортних послуг відносяться всі види транспортного обслуговування, що здійснюється резидентами однієї країни для резидентів іншої країни, які включають пасажирські перевезення, вантажні перевезення (фрахт), оренду (для перевезень за договором чи чартерних перевезень) транспортних засобів разом з екіпажем, а також пов‘язані з цим супутні та допоміжні послуги. При цьому з категорії транспортних пологу виключають деякі види суміжної діяльності: страхування зовнішньоторгових вантажів (які входить в страхові послуги), товари, що придбані в портах транспортними підприємствами-нерезидентами, та ремонт транспортного обслуговування (які враховуються як товари, а не послуги); ремонт залізничних шляхів, конструкцій та споруд в морських портах та аеропортах (який включається в будівельні послуги); та оренда чи чартер транспортних засобів без екіпажу (яка включається в операційний лізинг).

Поїздки як компонент відрізняються від більшості інших міжнародних послуг тим, що їх характерною особливістю як функціональної категорії є орієнтація на споживача, в той час як інші послуги в більшості класифікуються за видом продукту. Приїжджаючий прибуває в зарубіжну країну з метою придбання товарів та послуг. Дорожні витрати визначаються покупцем і не обмежуються одним продуктом, і тому вони не визначені ні в якій відповідній категорії Класифікації основних продуктів ООН. Фактично в компонент поїздки включаються витрати по широкому діапазону послуг та товарів.

Послуги зв‘язку включають два під компоненти – поштове обслуговування та службу кур‘єрського зв‘язку; та послуги в галузі телекомунікацій. Стаття “поштове обслуговування та службу кур‘єрського зв‘язку” включає збір, транспортування та доставку листів, газет, періодичних видань, брошур та інших друкованих видань, посилок та бандеролей, а також послуги поштових відділень зв‘язку чи оренду абонементних поштових ящиків. Стаття “послуги в галузі телекомунікацій” охоплює передачу звуку, зображень та інших інформаційних потоків за допомогою телефону, телексу, телеграфу, радіо– та телевізійного віщання, супутникового зв‘язку, електронної пошти, факсимільного зв‘язку і т.ін., в тому числі обслуговування комерційних інформаційних мереж, проведення телеконференцій та здійснення допоміжних послуг. В статтю не включається вартість наданої інформації. До цієї категорії відносяться також послуги сотового телефонного зв‘язку, послуги магістральних мереж та послуги по наданню доступу в режимі он-лайн, в тому числі забезпечення доступу в Інтернет. Не включаються послуги з наладки обладнання телефонних мереж (включені в статтю будівельні послуги) та послуги із створенні баз даних та супутні комп‘ютерні послуги з забезпечення доступу до даних та їх обробки, які надаються з використанням серверів баз даних (включені в статтю комп‘ютерні та інформаційні послуги).

Будівельні послуги включають спорудження будівельних об‘єктів та монтаж обладнання, які виконуються працівниками підприємства за межами економічної території, на якій воно знаходиться. Рекомендується проводити розбивку цієї статті на будівництво за кордоном та будівництво в країні ведення обліку. Така розбивка дозволяє реєструвати на валовій основі як надані будівельні послуги, так і товари та послуги, придбані в приймаючій країні нерезидентами-постачальниками послуг. Таким чином, під компонент будівництво за кордоном включає будівельні послуги, надані нерезидентам підприємствами-резидентами країни, що веде статистику (кредит), а також товари чи послуги придбані цими підприємствами в приймаючій країні (дебет).

Страхові послуги включають здійснення страховими компаніями-резидентами різних видів страхування для нерезидентів, і навпаки. Такі послуги обчислюються чи оцінюються на основі плати за послуги, що включається в загальну суму отриманих страхових премій, а не за загальною сумою страхових премій.

Фінансові послуги включають посередницькі та допоміжні послуги, за виключенням послуг підприємств з страхування життя та пенсійних фондів (які включаються в страхування життя та пенсійне забезпечення), а також страхові послуги, які здійснюються між резидентами та нерезидентами. Такі послуги можуть надаватись банками, фондовими біржами, факторинговими компаніями, підприємствами-емітентами кредитних карток та іншими підприємствами. В цю статтю входять послуги, що надаються в зв‘язку із здійсненням операцій з фінансовими інструментами, а також інші послуги, пов‘язані з фінансовою діяльністю, такою як консультування, хранение цінних паперів та управління активами підприємств.

Комп‘ютерні та інформаційні послуги поділяються на 3 підкомпонента: комп‘ютерні послуги, послуги інформаційних агентств та інші послуги з надання інформації. “Комп‘ютерні послуги” охоплюють послуги, пов‘язані з апаратним та програмним забезпеченням, та послуги з обробки даних. Вони включають послуги технічного консультування та впровадження апаратних та програмних засобів; послуги технічного обслуговування і ремонту комп‘ютерів та периферійного обладнання; послуги з ліквідації аварійних збоїв, сервісне обслуговування та допомога в питаннях, пов‘язаних з використанням комп‘ютерних ресурсів, тощо. “Послуги інформаційних агентств” включають забезпечення засобів масової інформації новинами, фотографічними матеріалами та тематичними статтями. “Інші послуги з надання інформації” включають послуги, пов‘язані з базами даних, - створення, зберігання та розповсюдження даних та баз даних (в тому числі абонентські книги та списки адрес) як в інтерактивному режимі, так і на магнітних, оптичних чи друкованих носіях; та портали пошуку web-сторінок (послуги пошуку адрес Інтернету для клієнтів, які зробили запит за ключовим словом). Також вони включають пряму, не колективну підписку на газети та журнали з використанням пошти, електронних каналів передачі інформації чи інших засобів.

Роялті та ліцензійні платежі поділяються на 2 підкомпонента: права в системі “Франчайз” і аналогічні права; та інші роялті і ліцензійні платежі. Перший включає міжнародні платежі та надходження у вигляді зборів за використання прав “франчайз” та роялті, що сплачуються за використання зареєстрованих торгових марок. “Інші роялті та ліцензійні платежі” включають міжнародні платежі та надходження за використання на законних основах невиробленими, не фінансовими активами нематеріального характеру та правами власності (такими як патенти, авторські права, технологічні процеси та конструкторські розробки) та використання, на сонові ліцензійних угод, вироблених оригіналів та прототипів (таких як рукописи, комп‘ютерні програми, кінематографічні твори та звукові записи). При цьому не включаються платежі та надходження від прямого придбання чи продажу цих активів та прав (вони реєструються в КПБ на рахунку операцій з капіталом, а не як послуги), а також права на прокат аудіовізуальних продуктів, які діють протягом обмеженого періоду часу чи в обмеженому районі (які відносяться до статті “створення аудіовізуальних програм та пов‘язані з ними послуги”).

Інші ділові послуги включають перепродаж за кордоном та інші зовнішньоторгові послуги, операційний лізинг, різні ділові, професійні та технічні послуги (в тому числі юридичні, бухгалтерські, консультаційні, в галузі зв‘язків з громадськістю), послуги в галузі архітектури, інженерні та інші технічні послуги, послуги в галузі сільського господарства, видобутку корисних копалин та обробки продукції на місцях (в тому числі обробка відходів та очистка навколишнього середовища), інші ділові послуги.

Послуги приватним особам та послуги в сфері культури та відпочинку поділяються на 2 підкомпонента: створення аудіовізуальних програм та пов‘язані з ними послуги; та інші послуги приватним особам та інші послуги в галузі культури та відпочинку. Стаття “створення аудіовізуальних програм та пов‘язані з ними послуги” включає послуги та відповідні платежі, пов‘язані із створенням художніх фільмів (на плівці та відеокасетах), радіо- та телевізійних програм (в прямому ефірі чи в запису) та з записом музикальних творів. Вона враховує платежі та надходження від прокату; суми отримані акторами, постановниками, режисерами і т.д.; які є резидентами даної країни за постановки за кордоном, тощо. Стаття “інші послуги приватним особам та інші послуги в галузі культури та відпочинку” включає послуги, пов‘язані з роботою музеїв, бібліотек, архівів, а також послуги з організації інших заходів в сфері культури, спорту та відпочинку.

Державні послуги, не віднесені до інших категорій включають всі інші зовнішньоекономічні операції з надання послуг держаними установами (в тому числі міжнародними організаціями), які не ввійшли в склад жодного з перелічених вище компонентів. Вони включають всі зовнішньоекономічні операції (з товарами та послугами) посольств, консульств, воєнних представництв та оборонних організацій, які здійснюються резидентами країни, в якій знаходяться ці посольства, консульства, воєнні представництва та оборонні організації, а також з іншими країнами світу. Не враховуються їх операції з резидентами тієї країни, інтереси яких представляють посольства, консульства, воєнні представництва та оборонні організації, а також торгові операції, які здійснюються господарськими підрозділами, поштовими відділеннями на території цих посольств та консульств [14, 72-99].

Сукупність цих 11 компонентів класифікації послуг в основному відповідає відповідним компонентам класифікації ГАТС, за деякими винятками. По-перше, з ГАТС в більшості виключено державні послуги. По-друге, деякі операції, які в ГАТС розглядаються як послуги, в КПБ реєструються як товари (наприклад, товари, що відправляються за кордон для ремонту). По-третє, деякі компоненти КПБ, особливо поїздки, включають операції з товарами. По-четверте, в КПБ входять роялті та ліцензійні платежі. За винятком платежем “франчайз”, цей компонент в сферу ГАТС не входить.

ГАТС охоплює міжнародну торгівлю послугами, за виключенням послуг, що надаються органами державної влади (ті, що надаються на некомерційній основі та не є конкурентними по відношенню до інших постачальників послуг – поліція, митниця, тощо), а також багатьох авіатранспортних послуг. Сторони, що приймали участь у затвердженні ГАТС визначили перелік послуг, що складається з 12 секторів та 155 підсекторів. Цей перелік, які і перелік КПБ базується на Класифікації основних продуктів ООН (Central Product Classification of the UN), яка є частиною системи взаємопов‘язаних класифікацій видів економічної діяльності і продуктів (тобто товарів і послуг). Вона є стандартом для всіх продуктів, які виробляються в результаті економічної діяльності, в тому числі транспортовані та нетранспортовані товари і послуги. Щодо товарів Класифікація основних продуктів (КОП) повністю узгоджена з Гармонізованою системою опису та кодування товарів (ГС). Щодо послуг, то КОП є першою міжнародною класифікацією, що охоплює весь спектр послуг, що надаються.

Класифікація послуг, прийнята в СОТ, має таку структуру:

1. Ділові послуги

А. Професійні послуги:

(a) Юридичні послуги;

(b) Бухгалтерські та аудиторські послуги;

(c) Податкові послуги;

(d) Архітекторські послуги;

(e) Інженерні послуги;

(f) Інтегровані інженерні послуги;

(g) Послуги з планування міст та ландшафтної архітектури;

(h) Медичні та стоматологічні послуги;

(і) Ветеринарні послуги;

(j) Приватні послуги акушерів та медичних сестер, фізіотерапевтів та медичного персоналу;

(k) Інші.

В. Комп’ютерні та суміжні послуги:

(a) Консультаційні послуги, пов’язані із встановленням комп’ютерного обладнання;

(b) Послуги по застосуванню програмного забезпечення;

(c) Послуги, пов’язані з обробкою даних;

(d) Послуги, пов’язані з базами даних;

(e) Інші.

С. Послуги з досліджень та розробок:

(a) Послуги з досліджень та розробок в галузі природничих наук та техніки;

(b) Послуги з досліджень та розробок в галузях суспільних та гуманітарних наук;

(c) Послуги з досліджень та розробок у міждисциплінарних галузях.

D. Послуги у сфері нерухомості

Е. Послуги при позиченні або лізингу без операторів

F. Інші ділові послуги

(a) Рекламні послуги;

(b) Послуги з ринкових досліджень та збору громадської думки;

(c) Консультативні послуги з управління;

(d) Послуги з консалтингу з питань менеджменту;

(e) Послуги з технічних випробувань та аналізу з метою сертифікації продукції;

(f) Послуги у сільському господарстві, полюванні та лісництві;

(g) Послуги у рибальстві;

(h) Гірничо-видобувні послуги;

(і) Послуги, що пов’язані з виробництвом;

(j) Послуги по розподілу енергії;

(k) Послуги з розміщення та постачання персоналу;

(l) Послуги щодо розслідувань та безпеки;

(m) Відповідні наукові та консультативно-технічні послуги;

(n) Послуги з догляду та обслуговування обладнання (не включаючи морських суден, літаків або будь-якого транспортного обладнання);

(о) Послуги з прибирання будівель;

(р) Фотографічні послуги;

(q) Послуги по пакуванню;

(r) Послуги друку та публікації;

(s) Договірні послуги;

(t) Інші.

2. ПОСЛУГИ ЗВ’ЯЗКУ

А. Поштові послуги

В. Кур’єрські послуги

С. Телекомунікаційні послуги:

(a) Послуги голосової телефонії;

(b) Послуги передачі пакетів даних;

(c) Послуги з передачі даних по комутаційних каналах;

(d) Телексні послуги;

(e) Телеграфні послуги;

(f) Факсимільні послуги;

(g) Послуги по приватним виділеним лініям;

(h) Послуги електронної пошти;

(і) Послуги з передачі голосових повідомлень;

(j) Інформація он-лайн та пошук і вибірка по базам даних;

(k) Електронний обмін даними (EDI);

(l) Надання послуг в області факсимільного зв’язку з доданням вартості, включаючи зберігання і відсилку, а також зберігання і отримання цих даних;

(m) Конвертування кодів і протоколів;

(n) Інформація он-лайн і/або обробка бази даних (включаючи обробку передач);

(о) Інші.

D. Аудіовізуальні послуги

Е. Інші.

3. БУДІВНИЦТВО ТА СУМІЖНІ ІНЖЕНЕРНІ ПОСЛУГИ

А. Загальні будівельні роботи.

В. Загальні будівельні роботи для цивільного інжинірингу.

С. Роботи з установки та зборки.

D. Закінчення будівництва.

Е. Інші.

4. ПОСЛУГИ ДИСТРИБ’ТОРІВ

А. Послуги комісійних агентів.

В. Послуги оптової торгівлі.

С. Послуги роздрібної торгівлі.

D. Франчайзинг.

Е. Інші.

5. ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОСВІТИ

А. Послуги у сфері початкової освіти.

В. Послуги у сфері середньої освіти.

С. Послуги у сфері вищої освіти.

D. Освітні послуги для дорослих.

Е. Інші послуги освіти.

6. ПОСЛУГИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

А. Послуги каналізації і очищення стоків.

В. Послуги з прибирання сміття.

С. Санітарно-епідеміологічні послуги.

D. Інші.

7. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

А. Послуги страхування та послуги, що мають відношення до страхування:

(a) Послуги по страхуванню життя;

(b) Послуги страхування не пов’язані із страхуванням життя;

(c) Послуги по перестрахуванню та ретроцесії;

(d) Допоміжні послуги по страхуванню (в тому числі брокерські та агентські операції).

В. Банківські та інші фінансові послуги (крім страхування):

(a) Прийом депозитів та інших позичкових коштів від населення;

(b) Кредитування всіх видів, включаючи споживчий кредит, кредит під заставу, факторинг і фінансування комерційних договорів;

(c) Фінансовий лізинг;

(d) Усі види послуг по переказу платежів та готівки;

(e) Гарантії та зобов’язання;

(f) Торгівля за власний рахунок чи за рахунок клієнтів, або на валютній біржі чи на позабіржовому ринку, або іншим наступним чином:

інструментами грошового ринку (в тому числі чеки, перевідні векселі, депозитні сертифікати);

іноземною валютою;

деривативами, включаючи, але не виключно, ф’ючерсні контракти і опціони;

інструментами, пов’язаними зі зміною курсів та процентних ставок, включаючи контракти “своп”, форвардні контракти, тощо;

переказними цінними паперами;

іншими обіговими цінними паперами та фінансовими активами, в тому числі зливками (дорогоцінних металів).

(g) Участь в емісії всіх видів цінних паперів, включаючи гарантування розміщення їх випуску на ринку і розміщення в якості агента (публічна або закрита підписка) і надання послуг, що відносяться до випуску цінних паперів;

(h) Брокерські операції на грошовому ринку;

(і) Операції по управлінню активами, такими як готівка та портфельні інвестиції, всі форми управління спільними інвестиційними проектами, управління пенсійними фондами, послуги депозитаріїв і трастові послуги;

(j) Послуги по здійсненню платежів і клірингових розрахунків за фінансовими активами, включаючи цінні папери, деривативи та інші обігові документи;

(k) Консультативні, посередницькі та інші допоміжні фінансові послуги з усіх видів діяльності, перелічених у статті 1В MTN.TNC/W/50, в тому числі відомості про позичальників та кредитний аналіз, дослідження та рекомендації щодо інвестицій і портфелів цінних паперів, рекомендації з питань придбань, реструктуризації та стратегії діяльності підприємств;

(l) Забезпечення і передача фінансової інформації, обробка фінансових даних і надання відповідного програмного забезпечення провайдерами інших фінансових послуг.

С. Інші.

8. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

А. Послуги лікарень.

В. Інші послуги стосовно здоров’я людини.

С. Соціальні послуги.

D. Інші.

9. ПОСЛУГИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ТУРИЗМОМ

А. Послуги готелів та ресторанів.

В. Послуги туристичних агентств та агентів.

С. Послуги екскурсоводів.

D. Інші.

10. ПОСЛУГИ, ЩО ПОВ’ЯЗПНІ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВІДПОЧИНКУ, КУЛЬТУРНИХ ТА СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ

А. Відпочинок (включаючи театр, концерти, цирк).

В. Послуги інформаційних агентств.

С. Бібліотеки, архіви, музеї та інші послуги культури.

D. Спортивні та інші послуги, пов’язані з організацією відпочинку.

Е. Інші.

11. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

А. Послуги морського транспорту:

(a) Перевезення пасажирів;

(b) Перевезення вантажів;

(c) Оренда суден з екіпажем;

(d) Обслуговування та ремонт суден;

(e) Послуги буксування;

(f) Допоміжні послуги для морського транспорту.

В. Внутрішній водний транспорт:

(a) Перевезення пасажирів;

(b) Перевезення вантажів;

(c) Оренда суден з екіпажем;

(d) Обслуговування та ремонт суден;

(e) Послуги буксування;

(f) Допоміжні послуги для внутрішнього водного транспорту.

С. Послуги авіаційного транспорту:

(a) Перевезення пасажирів;

(b) Перевезення вантажів;

(c) Оренда суден з екіпажем;

(d) Обслуговування та ремонт літаків;

(e) Допоміжні послуги для авіаційного транспорту.

D. Космічний транспорт.

Е. Залізничний транспорт:

(a) Перевезення пасажирів;

(b) Перевезення вантажів;

(c) Послуги буксування;

(d) Обслуговування та ремонт залізничного обладнання;

(e) Допоміжні послуги для залізничного транспорту.

F. Автомобільний транспорт:

(a) Перевезення пасажирів;

(b) Перевезення вантажів;

(c) Оренда машин з водієм;

(d) Обслуговування та ремонт автомобільного транспорту;

(e) Допоміжні послуги для автомобільного транспорту.

G. Трубопровідний транспорт:

(a) Транспортування палива;

(b) Транспортування інших товарів.

Н. Допоміжні послуги для всіх видів транспорту:

(a) Обслуговування вантажів;

(b) Послуги по збереженню та складуванню;

(c) Послуги вантажних агентств;

(d) Інші.

І. Інші транспортні послуги.

12. ІНШІ ПОСЛУГИ, НЕ ЗАЗНАЧЕНІ НІДЕ ІНДЕ [17]

Хоча сфера застосування правил ГАТС досить широка, деякі важливі для постачальників послуг питання не регулюються Угодою, зокрема:

імміграційні правила;

послуги уряду;

фіскальні і податкові заходи (гарантії того, що податки дійсно стягнуті на основі режиму найбільшого сприяння);

митна система (імпорт обладнання і товарів, необхідних для поставки послуги);

деякі аспекти захисту інвестора стосовно руху капіталу;

приватизація (процедури для монополій і державних торгових підприємств);

управління обмінним курсом.

З останнього питання СОТ співпрацює з МВФ та Світовим банком з метою створення умов для більшої економічної стабільності.

Повертаючись до питання класифікації послуг, слід зазначити, що оскільки сторони, що вели переговори про ГАТС, не змогли знайти універсального визначення для терміну “послуга”, було вирішено, що Угода буде застосовуватися для всіх послуг, які можуть надаватись юридичними або фізичними особами.

В ГАТС виділяються такі 4 способи (методи) постачання послуг:

1. Транскордонне постачання: послуги надаються фірмою у одній країні, а споживач знаходиться в іншій (наприклад, консультаційні послуги, що надаються через міжнародні телефонні мережі).

2. Споживання за кордоном: споживачі приїжджають до іншої країни, щоб отримати або придбати послуги. (наприклад, туристичні послуги, освіта тощо).

3. Комерційна присутність: постачальник через філіал, представництво, дочірню компанію чи іншу структуру надає послуги на території іншої країни, де знаходиться споживач (наприклад, послуги в країні філіалу іноземного банку).

4. Присутність фізичних осіб, які здійснюють подорож в країну споживача для надання йому послуг (наприклад, відрядження консультантів, медиків тощо). Це також називається тимчасовим в’їздом. Можливість тимчасового в’їзду є важливою для менеджерів або спеціалізованого персоналу.

Концептуальною основою методу 1 та 2 є місце споживання послуги. У методі 1 споживач отримує послуги у власній країні, у методі 2 він їде у іншу країну. На противагу цьому, у методі 3 та 4 концептуальною основою є місце надання послуги (Рис.12). Правила ГАТС побудовані навколо цих чотирьох методів надання послуг.

Способи поставки послуг згідно ГАТС

Рис. 12. Способи поставки послуг згідно ГАТС

Важливо розуміти роль способів поставки послуг у виконанні зобов’язань за Угодою. Головною мета відокремлення 4-х методів постачання полягає в полегшенні ідентифікації відповідних заходів регулювання.

Значний доступ до ринку може бути може існувати, якщо зобов’язання приймаються за декількома способами поставки (внаслідок того, що зв’язок між транскордонним постачанням, комерційною присутністю і присутністю фізичних осіб може мати особливе значення для постачальника послуг, який має значну частку ринку певної послуги).

Із зазначенням комерційної присутності та присутності фізичних осіб, ГАТС зробила крок вперед у порівнянні з ГАТТ, суттєво обмеженою рамками транскордонного постачання товарів постачальником в одній країні споживачеві у іншій.

В 2002 році 6 міжнародних організацій (ООН, ЄК, МВФ, ОЕСР, ЮНКТАД та СОТ) завершили розробку керівництва з статистики міжнародної торгівлі послугами, в якому вони запропонували сформувати нову розширену класифікацію послуг, що відображаються в платіжному балансі. В цьому керівництві також представлено, які системи про які послуги можуть дати дані (Таблиця 40)

Таблиця 40

Джерела статистичних даних про торгівлю послугами за способами поставки

Способи поставки

Статистичні системи

Види послуг

Спосіб 1. Транскордонне постачання

Керівництво з платіжного балансу МВФ, п‘яте видання (КПБ)

Транспортні (більшість), послуги зв‘язку, страхування, фінансові, роялті та ліцензійні платежі; частково: комп‘ютерні та інформаційні послуги, інші ділові послуги, послуги приватним особам, послуги в сфері культури та відпочинку

Спосіб 2. Споживання за кордоном

КПБ

Поїздки (крім товарів, куплених приїжджаючими), ремонт перевізників в іноземних портах (товари), частково транспортні послуги (супутні та допоміжні послуги перевізникам в зарубіжних портах)

Спосіб 3. Комерційна присутність

Статистика торгівлі послугами через зарубіжні філіали

КПБ

Всі категорії (види) економічної діяльності згідно Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності для зарубіжних філіалів;

частково будівельні послуги

Спосіб 4. Присутність фізичних осіб

КПБ

 

 

Статистика торгівлі послугами через зарубіжні філіали

Інші джерела

Частково: комп‘ютерні та інформаційні послуги, інші ділові послуги, послуги приватним особам, послуги культури та відпочинку; будівельні послуги;

(додаткова інформація): потоки пов‘язані з оплатою праці;

(додаткова інформація): зайнятість іноземного персоналу в зарубіжних філіалах 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування