Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ - Циганкова Т.М.
<< Содержание < Предыдущая

5.3. Процес приєднання України до СОТ

5.3.1. Інституціональне забезпечення процесу вступу

Як зазначено раніше у попередніх розділах процес вступу до СОТ є дуже складним і кропітким. Він передбачає чіткість і скоординованість роботи окремих міністерств, відомств, уряду в цілому, а також підтримку процесу з боку парламенту (щодо гармонізації законодавства з нормами та принципами СОТ) та навіть судової гілки влади (наприклад, стосовно припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності).

Тому для забезпечення переговорного процесу щодо вступу до СОТ було створено:

Міжвідомчу комісію з питань вступу України до СОТ (МК);

Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ (робочий орган Міжвідомчої комісії, функції якого виконує департамент співробітництва з Світовою організацією торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України);

Делегацію України на переговорах зі вступу до СОТ;

підрозділи з питань вступу до СОТ у межах окремих міністерств та відомств;

робочі групи з опрацювання питань вступу України до СОТ (міжвідомчі та у межах окремих міністерств та відомств);

Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

15 листопада 1993 року, ще до подання заявки про приєднання до ГАТТ, було створено Міжвідомчу комісію з питань приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі з метою забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади стосовно вирішення питань приєднання (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.1993 №730 “Про Міжвідомчу комісію з питань приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі”).

Пізніше було прийнято ще 2 Постанови КМУ щодо діяльності Міжвідомчої комісії: Постанову Кабінету Міністрів України від 09.12.1993 №1013 “Про голову Міжвідомчої комісії з питань приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі” та Постанову Кабінету Міністрів України від 25.01.1994 №20 “Про Міжвідомчу комісію з питань приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі”, які визначили основні завдання, напрямки діяльності, права та склад Міжвідомчої комісії. З того часу було прийнято низку постанов, але основні положення щодо її діяльності залишились незмінними (зміни в основному стосувались назви комісії та її складу).

На сьогодні діяльність Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ регулюється: Указом Президента України “Про Міжвідомчу комісію з питань вступу України до Світової організації торгівлі” від 4 червня 1999 року №619 (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента №741 від 01.06.2000 та №797 від 05.09.2001) та Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань вступу України до Світової організації торгівлі” від 25 жовтня 1999 р. №1967 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №762 від 06.05.2000) (Таблиця 1).

Таблиця 1

Нормативні акти, що регулюють діяльність деяких органів, створених для забезпечення процесу вступу України до СОТ

Органи

Нормативні акти, які регулюють їх діяльність

Міжвідомча комісія

(у складі переважно заступників керівників основних міністерств та відомств; Голова - Віце-прем'єр-міністр України)

Секретаріат Міжвідомчої комісії (робочий орган МК, функції якого виконує департамент співробітництва з Світовою організацією торгівлі Мінекономіки України).

Указ Президента України “Про Міжвідомчу комісію з питань вступу України до Світової організації торгівлі” від 4 червня 1999 року №619 (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента №741 від 01.06.2000 та №797 від 05.09.2001);

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань вступу України до Світової організації торгівлі” від 25 жовтня 1999 р. №1967 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №762 від 06.05.2000)

Робочі групи з опрацювання питань вступу України до СОТ (сприяють роботі МК чи відповідних міністерств та відомств)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №507 “Про утворення робочої групи з опрацювання питань вступу України до СОТ та імплементації національного законодавства до її вимог”;

Наказ Мінагрополітики України від 27.10.2000 №213 “Про затвердження робочої групи з питань вступу України до СОТ”;

Наказ Мінфіну від 28.03.2001 №141 “Про вдосконалення організації роботи з питань вступу України до СОТ”

Делегація України на переговорах зі вступу до СОТ

Указ Президента України від 05.09.2001 №797 “Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі”;

Розпорядження Президента України від 30.04.2002 №109 “Про делегацію України на переговорах зі вступу України до Світової організації торгівлі”

Комісія діє у складі голови, заступників голови, членів та виконавчого секретаря МК. Головою МК є Віце-прем'єр-міністр України, який затверджує її персональний склад.

До складу комісії входять представники (переважно на рівні заступників керівників) Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони, Міністерства аграрної політики, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства промислової політики, Міністерства транспорту, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Антимонопольного комітету, Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Фонду державного майна, Державного комітету зв'язку та інформатизації, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації, Державного комітету статистики, Національного банку України, народні депутати України, а також президент Українського союзу промисловців і підприємців.

Основні завдання, права та напрямки діяльності Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ представлено в таблиці 2.

Таблиця 2

Основні завдання, права та напрямки роботи МК

Діяльність МК

Зміст

основні завдання

- координація діяльності органів виконавчої влади з питань підготовки та проведення переговорів щодо умов вступу України до Світової організації торгівлі, підготовки та надання Секретаріату і країнам-членам усіх необхідних документів, пов'язаних із вступом до цієї міжнародної організації;

- аналіз актів законодавства України з метою гармонізації та приведення їх у відповідність з нормами і принципами СОТ, договорами і домовленостями, підписаними в рамках багатосторонніх торговельних переговорів країн-членів організації;

- координація проведення заходів щодо отримання і використання технічної допомоги з боку СОТ, інших міжнародних організацій, а також іноземних держав з питань вступу до СОТ;

- забезпечення постійного інформування Секретаріату і керівників місій країн-членів СОТ про законодавство України, економічне становище та хід економічних реформ в Україні.

напрямки роботи

Міжвідомча комісія:

- вносить Президентові України та Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань співробітництва із Світовою організацією торгівлі;

- веде в установленому порядку переговори з країнами-членами СОТ щодо вступу України до цієї організації;

- збирає інформацію, узагальнює її та готує матеріали про зовнішньоторговельний режим України, а також матеріали для підготовки проекту Протоколу щодо вступу;

- готує аналітично-довідкову інформацію про тенденції та перспективи розвитку міжнародної торгівлі;

- інформує Секретаріат СОТ і керівників місій країн-членів організації про законодавство України, економічне становище та хід економічних реформ в Україні;

- бере участь у розробленні проектів актів законодавства з питань, що належать до її компетенції, з урахуванням норм та принципів СОТ;

- сприяє розширенню та поглибленню зв'язків між центральними органами виконавчої влади України та робочими органами СОТ, вносить в установленому порядку пропозиції стосовно участі представників України у роботі цієї організації, підтримує ділові контакти із її Секретаріатом і постійними місіями країн-членів.

права

- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, статистичні, аналітичні та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

- залучати для вирішення питань, які належать до її компетенції, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також провідних фахівців і вчених, у тому числі іноземних;

- проводити конференції, міжнародні семінари з питань функціонування СОТ та вступу України до СОТ;

- виступати замовником видання інформаційно-аналітичних матеріалів, довідників та буклетів про законодавство і стан економіки України;

- розглядати на своїх засіданнях питання, пов'язані з діяльністю Комісії та ходом переговорного процесу щодо вступу України до СОТ.

Організаційною формою роботи МК є засідання, які проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання є правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів; рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії і оформлюються протоколом. Слід підкреслити, що рішення Комісії, підготовлені у межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади.

Дуже важливим щодо діяльності МК з огляду на необхідність приведення законодавства у відповідність з нормами СОТ є положення, що проекти нормативно-правових актів з питань реформування зовнішньоторговельного режиму України підлягають обов'язковому погодженню з Міжвідомчою комісією з питань вступу України до Світової організації торгівлі з метою їх перевірки на відповідність нормам та принципам системи угод Світової організації торгівлі (ст.5. Указу Президента України від 05.09.2001 №797 “Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі”).

Але при цьому необхідно зауважити, що суб'єктами законодавчої ініціативи в Україні згідно з Конституцією виступають Президент України, депутати Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України. Значна кількість законопроектів надходить до Верховної Ради України, оминаючи міністерства і відомства. Це значно ускладнює здійснення оперативного аналізу відповідності всіх розроблених законопроектів вимогам системи ГАТТ/СОТ та запобіганню прийняттю нормативно-правових актів, що суперечать положенням угод СОТ та досягнутим в процесі переговорів домовленостям.

Робочим органом Комісії є секретаріат, функції якого виконує департамент співробітництва із Світовою організацією торгівлі Мінекономіки України.

Крім того, для опрацювання питань вступу України до СОТ можуть створюватись робочі групи (як міжвідомчі, так і в рамках одного міністерства), які повинні сприяти роботі Міжвідомчої комісії чи відповідного міністерства. Так на сьогодні діють принаймні 3 робочі групи.

У серпні 2002 року створено робочу групу з опрацювання питань вступу України до СОТ та імплементації національного законодавства до її вимог у складі представників Мінекономіки, МЗС, Мінюсту, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Мінтрансу, УСПП, ТПП, Держмитслужби (на рівні керівників та заступників керівників), депутатів ВРУ, науковців та керівників підприємств (створена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №507 “Про утворення робочої групи з опрацювання питань вступу України до СОТ та імплементації національного законодавства до її вимог”).

Для опрацювання окремих питань вступу України до СОТ в рамках Мінфіну та Мінагрополітики діють відповідно:

робоча група з питань співробітництва України із СОТ (Наказ Мінфіна від 28.03.2001 №141 “Про вдосконалення організації роботи з питань вступу України до СОТ”);

робоча група з питань вступу України до СОТ в галузях агропромислового виробництва (Наказ Мінагрополітики України від 27.10.2000 №213 “Про затвердження робочої групи з питань вступу України до СОТ”).

Згідно положення про Міжвідомчу комісію вона в установленому порядку веде переговори з країнами-членами СОТ щодо вступу України до цієї організації. Однак розпорядженням Президенту України від 30.04.2002 №109 “Про делегацію України на переговорах зі вступу України до Світової організації торгівлі” було затверджено персональний склад делегації України на переговорах зі вступу України до Світової організації торгівлі.

До складу делегації увійшли представники більшості міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади (переважно на рівні заступників керівників): Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерства закордонних справ, Міністерства аграрної політики, Міністерства промислової політики, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Національного банку, Міністерства транспорту, Міністерства охорони здоров'я, Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Фонду державного майна, Державного департаменту інтелектуальної власності, Антимонопольного комітету, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації, Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Державного комітету статистики України.

Глава делегації для забезпечення роботи щодо проведення переговорів зі вступу України до СОТ може залучати працівників Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, дипломатичних представництв України у Швейцарській Конфедерації та інших іноземних державах, необхідну кількість експертів та технічних працівників.

В цілому роботу органів, що забезпечують вступ України до СОТ, можна представити наступним чином. Питання та вимоги країн-членів Робочої групи Секретаріатом СОТ чи українською делегацією (наприклад, після засідань Робочої групи чи двосторонніх переговорів про доступ на ринки товарів та послуг) передаються в Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ (департамент співробітництва із Світовою організацією торгівлі Мінекономіки України).

Секретаріат Міжвідомчої комісії ці питання та вимоги направляє в міністерства та відомства згідно їх компетенції. Наприклад, питання чи вимоги щодо доступу до ринку послуг трубопровідного та морського транспорту направляються в Міністерство транспорту України, запити про зниження мита чи про приєднання до секторальних угод та ініціатив на промислову продукцію – в Мінпромполітики, такі ж запити щодо сільськогосподарської продукції, а також питання застосування санітарних та фітосанітарних заходів, експортних субсидій та внутрішньої підтримки сільськогосподарського виробництва – в Мінагрополітики тощо.

Після того, як питання опрацьовано в межах міністерства чи відомства, в Секретаріат Міжвідомчої комісії надсилається відповідь (офіційна позиція міністерства). Наприклад, позиція Мінпромполітики щодо можливості та термінів приєднання до секторальної угоди з цивільної авіатехніки, тобто встановлення нульових ставок мита на цю продукцію. Стосовно деяких питань необхідне рішення кількох міністерств.

По мірі необхідності Секретаріат організовує засідання Міжвідомчої комісії, де розглядаються питання різних міністерств та відомств, і таким чином затверджуються заходи, які необхідно здійснити органам виконавчої влади (наприклад, розробити проект нормативного чи законодавчого акту, тощо), а також загальна позиція української сторони на двосторонні переговори про доступ на ринки товарів та послуг та на засідання Робочої групи. Цю позицію делегація представляє під час переговорів. В результаті переговорів виникають нові питання та запити, і процес повторюється знов.

Слід додати, що на всіх етапах цього процесу Мінекономіки інформує Кабінет Міністрів України, Адміністрацію Президента та по мірі необхідності Верховну Раду України стосовно ходу переговорного процесу, проблемних питань та вносить пропозиції щодо прийняття конкретних заходів для їх вирішення. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування