Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси (теоретичні основи) - Грідчіна М.В.
Фінанси (теоретичні основи) - Грідчіна М.В.
<< Содержание < Предыдущая

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Конституція України. — К.: Преса України, 1997.

2. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" // ВВР України. — 1993.— №50.

3. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 // ВВР України. — 1993.— №23.

4. Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 21.12.2000 // Уряд. кур'єр.— 2001.— №8.

5. Закон України "Про благодійництво та благодійні організації" від 16.09.97 // Уряд. кур'єр. — 1997. — № 163.

6. Закон України "Про власність" від 07.02.91 // ВВР України. — 1991. — №20.

7. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про Державну податкову службу в Україні"» від 05.02.98 // ВВР України. — 1998. — №° 29.

8. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"» від 22.05.97 // Уряд. кур'єр. — 1997. — №° 105-106.

9. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 // ВВР України. — 1991. — № 49.

10. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 // ВВР України. — 1996. — № 51.

11. Закон України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" від 26.12.02 // Уряд. кур'єр. — 2003. — № 4.

12. Закон України "Про державний внутрішній борг"// Голос України. — 1992.— Жовт. — С. 3.

13. Закон України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.93 // ВВР України. — 1993. — № 13.

14. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 21.09.99 // Уряд. кур'єр. — 1999. — № 215.

15. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 23.03.2000 // Уряд. кур'єр. — 2000. — № 72.

16. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням" від 18.01.01 // Уряд. кур'єр. — 2001. — № 38.

17. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 03.12.97 // ВВР України. — 1998. — № 11-12.

18. Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів" від 10.12.97 // ВВР України. — 1998. — № 15.

19. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91 // ВВР України. — 1991.— № 14.

20. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 // ВВР України. — 1991.— №24.

21. Закон України "Про Рахункову палату" // Голос України. — 1998. — № 13.

22. Закон України "Про страхування" від 07.03.96 // ВВР України. — 1996. — №18.

23. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91 // ВВР

України. — 1991. — № 38.

24. Указ Президента України "Про Державне Казначейство України" від 26.04.95 № 335/95 // Діло. — 1995. — № 43.

25. Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23.07.98 № 817/98 // Уряд. кур'єр. — 1998. — № 143.

26. Бюджетний кодекс України // Уряд. кур'єр. — 2001. — № 131.

27. Положення про відомчий контроль у системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: Затв. постановою КМУ від 10.07.98 № 1053.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 // Все про бух. облік. — 2000. — № 11.

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіти про фінансові результати": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 // Все про бух. облік. — 2000. — №11.

30. Інструкція "Про порядок проведення ревізій і перевірок": Затв. наказом ГоловКРУ України від 03.10.97 № 121. — К., 1997.

31. Александрова М. М. Страхування. — К.: ЦУЛ, 2002. — 208 с.

32. Бескид Й. М. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюджету України // Фінанси України. — 1998.— № 1. — С. 11-16.

33. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Під-руч. — К.: Влад і Влада, 1996.

34. Благодатин А. А. Финансовый словарь. — М.: ИНФРА-М, 1999.

35. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки: Пер. з нім. — К.: Либідь, 2000.

36. Бондарук Т. Г. Зовнішній державний борг України та механізм його обслуговування // Фінанси України. — 1999. — № 5. — С. 95-102.

37. Боринець С. Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти). — К.: Педагогіка, 1997.

38. Бровкова Е. Г., Продиус И. П. Финансово-кредитная система государства. — К.: Сирин, 1997.

39. Буковинський С. А. Шляхи розвитку бюджетної системи України // Фінанси України. — 1998. — № 9. — С. 4-9.

40. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка. Європейський контекст. — К.: Основи, 1998.

41. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1997.

42. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підруч. — К.: Вид-во НІОС, 2000.

43. Вахненко Т. Фінансова стійкість держави // Економіст. — 1999. — № 7. — С. 22-28.

44. Гальчинський А. С. Теорія грошей: Навч. посіб. — К.: Основи, 1996.

45. ГикишЛ. В. Финансы: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000.

46. Дорош Н. І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення // Фінанси України. — 1998. — № 1. — С. 47.

47. Дробозина Л. А. Общая теория финансов. — М.: ЮНИТИ, 1995.

48. Дробязко А. Какова вероятность дефолта страны в 2000 году? // Мир денег. — 1999. — № 10-12. — С. 20-22.

49. Дьяконова І. І. Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації // Фінанси України. — 1998. — № 10. — С. 5-8.

50. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Дьяконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посіб. — К.: Наук. думка, 1997.

51. Єременко О., Ковбасюк Ю. Кредитна діяльність МВФ // Вісн. НБУ. — 1999.— №3. — С. 9-10.

52. Єрмошенко М. Питання стратегії управління державним зовнішнім боргом // Економіст. — 2000. — № 2. — С. 33-39.

53. Завгородний В. П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. — К., 1997.

54. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком,1997.

55. ЗайдельX., Теммен Р. Основы учения об экономике: Пер. с нем. — М.: Дело ЛТД, 1994.

56. Зіденберг А., Хоффман Л. Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ. — К.: Фенікс, 1998.

57. Козюк В. В. Проблема державного боргу в перехідній економіці України // Фінанси України. — 1999. — № 5. — С. 8-9.

58. Корнєєв В. В. Проблеми і перспективи розвитку фінансової політики в Україні в умовах ринкової економіки: Матер. конф. 17-18 травня 1999 р. — Чернівці, 1999. — Гл. 2: Роль державних фінансів у розвитку економіки України. — С. 45-48.

59. Кравченко В. Місцеві фінанси України. — К.: Знання, 1999.

60. Криниця С. О. Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального самоврядування // Фінанси України. — 1998. — № 2. — С. 11-13.

61. Кузнєцова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. — К.: Юрінком Інтер, 1998.

62. Кузьменко Н.А. Удосконалення міжбюджетних відносин // Фінанси України. — 1998. — № 1.— С. 6-10.

63. Курс экономической теории: Учеб. пособие / Науч. ред. А. В. Сидорович. — М.: Изд-во МГУ, 1997.

64. Кучер Г. В. Державний борг: історія і сьогодення // Фінанси України. — 1999.— №2. — С. 16-22.

65. Льовочкін С. Причини та чинники бюджетного дефіциту в Україні // Економіст. — 1999. — № 11. — С. 19-23.

66. Лютий І. О. Державний борг і ефективність використання державного кредиту // Фінанси України. — 1999. — № 9. — С. 21-26.

67. Макконел К., Брю С. Экономика: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. — К.: Хагар-Демос, 1993.

68. Маханець Л. Л. Зовнішній борг і політичний ризик // Фінанси України. — 2000. — № 2. — С. 64-67.

69. Мишкін Фр. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.

70. Мізюк Б. М., Шевчук В. О. Зовнішні запозичення: вплив на економічну політику // Фінанси України. — 1998. — № 9. — С. 82-90.

71. Моряк Т. Актуальні проблеми економіки перехідного періоду: дефіцит державного бюджету у контексті фінансової науки та фіскальної практики. — Л.: Світ, 1999.

72. Наринский А. С., Гаджиев Н. Г. Контроль в условиях рыночной экономики. — М.: Финансы и статистика, 1994.

73. Некоторые аспекты развития финансовой системы на Западе (опыт США и других стран): Сб. науч. тр. — М.: Изд-во ИМЭМО, 1990.

74. Новосад Л. Я. Соціально-економічні передумови і макроекономічні наслідки державної заборгованості // Фінанси України. — 1998. — №№ 6. — С. 37-46.

75. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ,1999.

76. Осокина В. В., Калина А. В. Экономическая теория и практика хозяйствования: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1997.

77. Павловський М. А. Макроекономіка перехідного періоду. — К., 1999.

78. Павлюк К. В. Організація виконання державного бюджету // Фінанси України. — 1998. — № 3.

79. Парижак Н. В. Формування ефективної бюджетної системи України // Фінанси України. — 1998. — № 1. — С. 29-35.

80. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политика налогов: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1996.

81. Радіонова І. Ф., Бурлай Т. В. Модель дефіциту бюджету України // Фінанси України. — 1998. — № 9. — С. 18-23.

82. Розенберг Д. М. Инвестиции: Терминологич. словарь. — М.: ИНФРА-М,

1997.

83. Романів М. В. Роль Міністерства фінансів у забезпеченні контролю за рухом фінансових ресурсів держави // Фінанси України. — 1998. — №° 9. — С. 46.

84. Рубцов Б. Б. Зарубежные фондовые рынки. — М.: ИНФРА-М, 1996.

85. Самуельсон П., Нордхауз Б. Економіка. — К.: Основи, 1992.

86. Селигман Э. Основы политической экономии. — СПб., 1908.

87. Слухай С. В. Становлення системи фінансового вирівнювання // Фінанси України. — 1998. — №11.

88. Стігліц Дж. Економіка державного сектора: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.

89. Страховий ринок України / За ред. Н. Захоревича. — К.: Альманах, 2003. — 352 с.

90. Федякина Л. Н. Мировая внешняя задолженность. — М.: ЮНИТИ, 1998.

91. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой. — М.: Финансы и статистика, 1995.

92. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. Л. А. Дробозиной. — М.: Финансы,1999.

93. Финансы: Учеб. пособие / Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1999.

94. Фінансове право: Підруч. / За ред. Л. К. Воронової. — X.: Консул, 1998.

95. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / I. А. Чепурнов, Л. Т. Мостенська, М. А. Міненко, Я. П. Квач. — К., 1997.

96. Фридман М. И. Конспект лекций по науке о финансах. — СПб., 1910.

97. Чирка Д. М. Напрямки збалансування місцевих бюджетів // Фінанси України. — 1998. — № 1. — С. 25-31.

98. Шевчук В. О. Розвиток системи суб'єктів фінансового контролю // Фінанси України. — 1998. — № 8.— С. 30.

99. Экономическая энциклопедия / Под ред. Л. И. Абалкина. — М.: Экономика, 1999.

100. Юрій С. І. Дивергенція фінансів при розгортанні ринкових відносин // Фінанси України. — 1996. — № 9. — С. 5-12.

101. CalrberdM. Public Debt, Taxation and Government Expenditures in a Growing Economic. — Berlin, 1988.

102. Domar E. The Burden of Public Debt and the National Income // Amer. Economic Rev. — 1944. — № 34. — P. 798-827. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим