Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Страховий та інвестиційний менеджмент - Федоренко В. Г.
Страховий та інвестиційний менеджмент - Федоренко В. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1.7. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТРАХОВОЇ СПРАВИ

Вигодонабувач — особа, вказана у страховому полісі, яка одержує страхову суму у разі, якщо застрахований не буде в змозі отримати її самостійно. Фіксується в страховому полісі.

Застрахований — фізична особа, об'єктом страхового захисту якого виступає особисте страхування. Застрахованим водночас може бути й страхувальником.

Об'єкт страхування — майновий інтерес страхувальника, який може бути відшкодований у випадку настання страхової події.

Страхова вартість — вартість об'єкта страхування.

Страхова відповідальність — обов'язок страхувача виплатити страхову суму чи страхове відшкодування. Установлюється законом чи договором страхування.

Страхова премія (внесок, платіж) — плата за страховий ризик у грошовій формі.

Страхова сума — грошова сума, на яку може розраховувати страхувальник (застрахований) у разі настання страхової події.

Страховий захист — економічні відносини, що відображають сукупність специфічних розподільних і перерозподільних відносин, пов'язаних з подоланням втрат, спричинених стихійними лихами й іншими надзвичайними подіями.

Страховий інтерес — матеріальна зацікавленість особи у страхуванні. У майновому страхуванні — страховий інтерес виражається у вартості застрахованого майна. В особистому — в гарантії одержання страхової суми у випадку подій, пов'язаних з життям, здоров'ям та працездатністю.

Страховий поліс — письмовий документ, видаваний страхувачем страхувальнику (застрахованому). Засвідчує укладений договір страхування і містить усі його умови.

Страховий ризик — імовірність настання збитку страхувальника у результаті страхового випадку.

Страховий тариф (брутто-ставка) — розмір страхових платежів. Складовими частинами страхового тарифу є нетто-ставка і навантаження. Нетто-ставка відображає витрати страховика на виплати зі страхового фонду. Навантаження — витрати на ведення справи.

Страхувач (андеррайтер) — юридична особа, яка приймає на себе зобов'язання відшкодувати збиток чи виплатити страхову суму.

Страхувальник — фізична чи юридична особа, яка сплатила страхові премії і має право одержати страхове відшкодування при настанні страхового випадку.

Контрольні питання

1. Економічна сутність інвестицій.

2. Фактори, що впливають на попит на інвестиції.

3. Класифікації інвестицій.

4. Економічна сутність і функції страхування.

5. Класифікація страхування.

6. Сутність, мета і завдання інвестиційного менеджменту.

7. Основні поняття інвестиційної діяльності.

8. Види майнових та інтелектуальних цінностей, які можна вкладати в об'єкти підприємницької діяльності.

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. — К.: Товариство "Знання", КОО, 1997. — 216 с.

2. Закон України "Про страхування" // Уряд. кур'єр. — 1996. — 18 квіт.

3. ЛукіновІ. І. Інвестиційна діяльність в забезпеченні стабільного розвитку // Персонал. — 2000. — № 1(2). — 200 с.

4. Страховое дело: Учебник / Под ред. Рейтмана Л. И. — М.: Рост.н/Д.,1992. — 530 с.

5. Страхование: Учеб. для вузов. — М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997. — 311 с.

6. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Оса-дець, д-р екон. наук, проф. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998. — 528 с.

7. Статистичний щорічник України за 1998 рік / За ред. О. Г. Оса-уленка.— К.: Техніка, 1999. — 576 с.

8. Степанов Д. В. Страховий ринок України: 1995-1998 рр. // Фінансові послуги. — 2000. — № 1-2. — С. 17-19.

9. Степанов Д. В. Сходные пути развития // Страховое ревю. — 2000. — № 4 (72). — С.41-44.

10. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб.— К.: МАУП, 1999.— 184 с. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим