Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Страховий та інвестиційний менеджмент - Федоренко В. Г.
Страховий та інвестиційний менеджмент - Федоренко В. Г.
<< Содержание < Предыдущая

Л

Лицьова вартість — вартість цінного паперу, зазначена на його лицьовому боці. Звичайно виплачується власнику в момент погашення і є індикатором ринкової ціни.

Ліга страхових організацій України — некомерційне громадське об'єднання страхувачів.

Ліквідація збитків — комплекс робіт з визначення і виплати страхового відшкодування.

Ліквідність — а) здатність страхувача задовольняти претензії, заявлені страхувальниками; б) показник того, як швидко можна реалізувати матеріальні цінності і отримати гроші, необхідні для покриття зобов'язань.

Ліміт відповідальності страхувача — страхова сума (страхове покриття), зафіксована в договорі або страховому полісі, яку зобов'язується забезпечити (виплатити) страхувач при настанні страхового випадку. Ліміт відповідальності може бути встановлений по окремому виду страхування або по окремій страховій події.

Ліміт страхування — максимальна грошова сума, на яку можна застрахувати матеріальні цінності і страхову відповідальність.

Лінія ексцедента — частка відповідальності в договорі ексцедента суми, що дорівнює розміру власного утримання цедента.

Ліцензія на страхову діяльність — документ, що засвідчує право страхової компанії брати на страхування (перестрахування) страхові ризики певного виду.

Ллойд — міжнародний страховий ринок, розташований у Лондонському Сіті; корпорація (об'єднання) юридично незалежних страхувачів (синдикатів), кожен з яких самостійно приймає на страхування ризики, виходячи зі своїх фінансових можливостей.

Лізинг — довгострокова форма оренди машин і устаткування, що одночасно використовується як одне із джерел формування інвестиційних ресурсів.

Ліквідаційна вартість активів — ціна продажу повністю відаморти-зованих активів (машин, механізмів, устаткування тощо) у разі їх заміни на нові.

Ліквідність — здатність активів використовуватись як безпосередні засоби платежу або бути готовими до швидкого перетворення на грошову форму без втрати поточної вартості.

Ліквідність інвестицій — здатність об'єктів інвестування бути реалізованими упродовж короткого терміну без втрати реальної вартості.

Лістинг — внесення акцій компанії у список акцій, що котируються на певній біржі. Не внесені в цей список акції продаються "з прилавка", на "вуличному" ринку.

Ліцензія —дозвіл, що видається компетентними державними органами на ведення деяких видів господарської діяльності, у тому числі зовнішньоторговельних операцій (експортна й імпортна ліцензія).

М

Маклер — посередник під час укладання угод на фондових, торгових і валютних біржах, який виконує операції за рахунок клієнтів і одержує грошову винагороду у вигляді комісійних.

Майнове страхування — вид страхування, в якій об'єктом страхування є майно, що належить юридичним або фізичним особам.

Максимально можливий збиток — верхня межа збитку по одному об'єкту страхування, імовірність появи якого внаслідок одного страхового випадку досить значна.

Матеріальні факти — обставини, що впливають на розрахунки андеррайтера при визначенні умов прийняття ним ризику.

Медичне страхування — підвид особистого страхування на випадок втрати здоров'я від хвороби або внаслідок нещасного випадку.

Морське страхування — підвидів страхування суден, вантажів і фрахту від різних видів небезпеки під час виконання рейсів.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) — форма об'єднання страхувачів, що здійснюють страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Маркетинг — система управління виробничою і збутовою діяльністю, заснована на комплексному аналізі ринку і спрямована на вирішення проблеми реалізації продукції шляхом цілеспрямованого формування попиту на продукцію і послуги.

Менеджмент — сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом, розроблених і застосовуваних у США й інших країнах з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутків.

Методи фінансування інвестицій — принципові підходи до фінансування окремих інвестиційних проектів або програм. До основних методів фінансування інвестицій належать повне самофінансування, акціонування, кредитне фінансування, лізинг і селенг, змішане фінансування.

Міждилерський, або "вуличний ", ринок, також торгівля "з прилавка" — купівля-продаж цінних паперів (майже всіх облігацій і частини акцій) по телефону, минаючи торговий зал біржі.

Місце — термін, що означає право брокерської фірми торгувати на фондовій біржі й мати грейдерів у її торговому залі.

Моніторинг — систематичне спостереження за справжнім станом справ фірми, підприємства, організації з метою порівняння з бажаним.

Моніторинг інвестиційного ринку — механізм здійснення підприємством (фірмою) постійного спостереження макроекономічних факторів розвитку інвестиційного ринку й окремих його сегментів з метою оцінювання інвестиційного клімату та його поточної кон'юнктури.

Моніторинг реалізації інвестиційних проектів — механізм здійснення постійного спостереження за важливими поточними результатами реалізації всіх інвестиційних проектів підприємства (фірми) в умовах кон'юнктури інвестиційного ринку, що постійно змінюється.

Мультиплікатор інвестиційних витрат — коефіцієнт, який показує, у скільки разів сума приросту національного доходу перевищує суму приросту чистих інвестицій в економіку країни. Модель такого мультиплікатора розробив Д. Кейнс.

Н

Нарощування — метод приведення теперішньої вартості грошей до їх вартості в попередньому періоді, який використовується для оцінювання майбутньої вартості інвестицій.

Навантаження — частина страхового тарифу, не пов'язана з формуванням фондів для здійснення страхових виплат, йде на покриття виплат з ведення справи страхувача.

Незароблена премія — частина премії, що по договору страхування або страховому портфелю припадає на залишок періоду страхування.

Непропорційне перестрахування — форма організації договорів перестрахування, що передбачає відповідальність перестрахувача понад обумовлений розмір збитку або збитковості, тобто відповідальність перестрахувача не розраховується залежно від відповідальності страхувача.

Нетто-премія — брутто-премія за мінусом навантаження.

Нетто-ставка — частина страхового тарифу, що призначена для формування ресурсів страхувача для виплати страхових від-шкодувань і страхових сум.

Нотис — а) стаття договору перестрахування, яка передбачає у випадках, коли один з учасників договору (перестрахувач або цедент) матиме намір змінити умови договору або припинити його на наступний рік, він має надіслати своєму партнерові повідомлення про це не пізніше як за три місяці до закінчення терміну дії договору; б) повідомлення судновласника фрахтівнику про час виходу судна в рейс або очікуване прибуття в порт навантаження (розвантаження).

Незбалансований інвестиційний портфель — портфель, що складається з інвестиційних проектів та фінансових інструментів, які значною мірою не відповідають меті його формування чи фінансовим ресурсам.

Некумулятивний дивіденд — преференційний дивіденд, що не нагромаджується і не належить власнику в разі неоголошення радою директорів компанії.

Неплатоспроможність — нездатність компанії (фірми) оплатити у визначений термін свої зобов'язання.

Новий випуск — пропозиція компанії або уряду для реалізації щойно випущених цінних паперів.

Ноу-хау — сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, що необхідні для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентовані. Розрізняють ноу-хау науково-технічного, управлінського, комерційного і фінансового характеру.



 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування