Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Зовнішньоекономічна політика - Храмов В.О.
Зовнішньоекономічна політика - Храмов В.О.
<< Содержание < Предыдущая

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // ВВР України. — 1996. — № 30.

2. Коментар до Конституції України. — К., 1996.

3. Закон України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" від 17 липня 1997 р. // ВВР України.— 1997. — №44.

4. Закон України "Про єдиний митний тариф" від 5 лютого 1992 р. // ВВР України. — 1992. — № 19.

5. Закон України "Про застосування спеціальних заходів відносно імпорту в Україну" від 22 грудня 1998 р. // Уряд. кур'єр. — 1999. — № 35.

6. Закон України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22 грудня 1998 р. // ВВР України. — 1999. — № 9-10.

7. Закон України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" від 22 грудня 1998 р. // ВВР України. — 1999. — № 12-13.

8. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 21 липня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 29.

9. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р. // ВВР України. — 2000. — № 32.

10. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15 вересня 1995 р. // ВВР України. — 1995.— № 32.

11. Закон України "Про ставки акцизного збору та мита на деякі транспортні засоби та шини до них" від 24 травня 1996 р. // ВВР України. — 1996. — № 32.

12. Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності: Указ Президента України від 10 лютого 1996 р. № 124/96.

13. Про концепцію (основи державної політики) національної безпеки України: Постанова Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. № 3/97-ВР // Голос України. — 1997. — 4 лют.

14. Про концепцію трансформації митного тарифу України на 1996-2005 рр. відповідно до системи ГАТТ/СОТ: Указ Президента України від 6 квітня 1996 р. № 255/96.

15. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України // Уряд. кур'єр. — 2000. — № 34.

16. Декларація про державний суверенітет України // ВВР України. — 1990. — № 31.

17. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Реформи заради добробуту" // Уряд. кур'єр. — 2000. — № 47.

18. Програма "Україна — 2010". — К., 1999.

19. Про затвердження Тимчасового положення про порядок відкриття, функціонування та контролю за діяльністю магазинів безмитної тор-говлі: Наказ Державної митної служби України від 18 липня 1997 р. № 336.

20. Акт проголошення незалежності України // ВВР України. — 1991. — №38.

21. Авдокушкин Е. Ф. Международные экономические отношения. — М.: Юристъ, 1999.

22. Арах М. Европейский Союз: видение политического объединения: Пер. со словенск. — М.: Экономика, 1998.

23. Аристотель. Политика: Соч.: В 4 т. — М., 1983. — Т. 4.

24. Артемов Н. М. Финансово-правовое регулирование внешнеторговой деятельности: Учебник. — М., 1999.

25. Баликаев В. 3. Общая экономическая теория: Учеб. пособие. — Новосибирск, 1996.

26. Бахрамов Ю. М., Глухое В. В. Организация экономической деятельности (особенности менеджмента): Учеб. пособие. — М.: Лань, 2000.

27. Беляшов В. А. Таможенный энциклопедический справочник: В 2 т. — М.: Летописец, 1999. — Т. 1, 2.

28. Борисов К. Г. Международное таможенное право. — М., 1997.

29. Буглай В. Б., Ливенцев Н. Н. Международные экономические отношения. — М.: Финансы и статистика, 1998.

30. Ващенко В. В. Система ГАТТ/СОТ та її основні принципи // Митна

справа. — 1999. — № 3.

31. Гармонизированная система описания и кодирования товаров, обращающихся в международной торговле. — М., 1990.

32. Герчикова И. Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. — М.: Консалтбанкир, 2000.

33. Губський Б. В. Івестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.: Наук. думка, 1998.

34. Дергачев В. А. Геополитика. — К.: ВИРА-Р, 2000.

35. Додин Е. В. Нетарифное регулирование в таможенной практике Украины // Митна справа. — 1999. — № 2.

36. Експортний потенціал України на російському векторі: стан і прогноз. — К., 1998.

37. Ковалов С. В. Средства осуществления таможенной политики. — Одесса, 1996.

38. Козырин А. Н. Таможенная пошлина. — М.: Экзамен, 1994.

39. Козырин А. Н., Шепенко Р. А. Конкуренция на международных рынках и антидемпинговое регулирование. — М.: Спарк, 1999.

40. Кормич Б. А. Державно-правовий механізм митної політики України. — Одеса: Астропринт, 2000.

41. Кормич Б. А. Канадський трибунал зовнішньої торгівлі. Структура, діяльність, повноваження // Юридична освіта і правова держава (до 150-річчя юридичного інституту ОДУ): Зб. наук. пр. — Одеса, 1997.

42. Кругман П. Р., Обстфелъд М. Международная экономика. Теория и политика. — М., 1997.

43. Макиавелли Н. Князь. — М., 1910.

44. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. — М., 1992.

45. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Пер. М. Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 2000.

46. Международные экономические отношения / Пер. Е. Ф. Жукова. — М.: ЮНИТИ, 1999.

47. Міжнародні валютно-кредитні відносини / За ред. А. С. Філіпенка. — К.: Либідь, 1997.

48. Миклашевская Н. А., Холопов А. В. Международная экономика. — М.:

Дело и Сервис, 1998.

49. Мировая экономика / Пер. А. С. Булатова. — М.: Юристъ, 1999.

50. Мирончук В. Д., Храмов В. О. Основы политологии. — К., 2000.

51. Митний кодекс України від 12 грудня 1991 р. // ВВР України. — 1992. — № 16.

52. Нартов Н. А. Геополитика. — М.: ЮНИТИ, 1999.

53. Оборотов Ю. Н. Современное государство: основы теории. — Одесса, 1998.

54. Павловсъкий М. А. Шлях України. — К.: Техніка, 1996.

55. Пахомов Ю. М., Лук'яненко Д. Г., Губсъкий Б. В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. — К.: Україна, 1997.

56. Соколенко С. И. Глобалізація і економіка України. — К.: Логос, 1999.

57. Соколенко С. И. Современные мировые рынки и Украина. — К.: Демос, 1995.

58. Теория государства и права. Ч. I: Теория государства. — М.: Юристъ, 1995.

59. Терещенко С., Науменко В. Основи митного законодавства в Україні. Теорія та практика. — К., 1999.

60. Україна: інтелект нації. — К.: Основи, 2000.

61. Україна на міжнародній арені. — К.: Юрінком Інтер, 1998.

62. Україна 2000 і далі: геополітичні інтереси і сценарії розвитку. — К., 1999.

63. Ходов Л. Г. Основы государственной экономической политики. — М.: Бек, 1997.

64. Хоер В. Как делать бизнес в Европе. — М.: Прогресс, 1992.

65. Шишаев А. И. Регулирование международной торговли товарами. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.

66. Шреплер Х. А. Международные экономические организации. — М.: Междунар. отношения, 1998.

67. Agreement on Technical Barriers to Trade // The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. — Geneva, 1994.

68. Folsom R., Gordon M., Spanogle J. International Trade And Investment. — St. Paul, 1996.

69. International Convention on mutual administrative assistance for the prevention, investigation and repression of customs offences (with annexes) // Concluded at Nairobi on 9 Juni 1977, UNTS. — 1981. — V. 1226.

70. International Convention on the simplification and harmonisition of customs proceduras // Concluded at Kyoto on 18 May 1973. — 1981. — V. 1212.

71. Nordhaus B. The political business cycle // Reiew of Economic Studies, 1999. — P. 169-190.

72. Phelps E. Phillips curyes, expectation and optimal unemployment over time. — 1967. — № 135. — P. 254-281. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування