Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Облік операцій купівлі-продажу (В Законі про ПДВ термін «купівля-продаж» товарів, робіт, послуг замінено терміном «поставка». В той же час в Законі про прибуток термін «купівля-продаж» залишився. Суть цієї операції в обидвох Законах — ідентична. Тому в даному випадку ми розглядатимемо операцію по договору купівлі-продажу в аспекті двох Законів) залежить від трьох основних факторів:

1) предмета договору;

2) валюти, в якій проводяться розрахунки;

3) статусу сторін договору. Розглянемо їх докладніше.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Предметом договору купівлі-продажу можуть бути будь-які активи. Це можуть бути як основні засоби та інші необоротні активи, так і нематеріальні активи, запаси, готова продукція, товари, цінні папери. Оскільки продаж товарів ми розглядаємо в інших розділах книги, проаналізуємо вплив предмета договору купівлі-продажу на прикладі необоротних активів.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» з 1 січня 2008 року вимагає вести окремий бухоблік необоротних активів, які утримуються для продажу. Тож хоча деякі бухгалтери по-старому відображають у бухобліку реалізацію основного засобу, п. З Розділу II П(С)БО 27 вимагає переведення необоротного активу до складу товарів на дату прийняття рішення про реалізацію або на дату оприбуткування активів, придбаних з метою продажу.

Необоротні активи при визнанні їх утримуваними для продажу відображаються за кредитом рахунків обліку необоротних активів (рахунки 10, 11) і дебетом субрахунка 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» (Ведеться облік наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, які визнаються утримуваними для продажу відповідно до П(С)БО 27)

Доходи від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, відображаються за кредитом субрахунка 719 «Інші доходи від операційної діяльності» з наведенням у статті «Інші операційні доходи» (рядок 060) Звіту про фінансові результати (форма №2). Собівартість реалізованих необоротних активів, утримуваних для продажу, відображається за дебетом субрахунка 949 «Інші витрати операційної діяльності» з наведенням у статті «Інші операційні витрати» (рядок 090) Звіту про фінансові результати (форма №2) (див. лист Мінфіну від 25.07.2008 р. №31-34000-10-10/29072, «ДК» №35/2008).

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

Юрособи-платники ЄП доходом від операцій з продажу ОФ вважають різницю між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу (ст. 1 Указу №727). Для визначення залишкової вартості підприємству на спрощеній системі оподаткування потрібно скористатися даними з бухгалтерського обліку (Закон про бухгалтерський облік поширюється на всіх юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством).

У продавців, які перебувають на загальній системі оподаткування, податковий облік операцій з продажу ОФ ведеться за пп. 8.4.3 та 8.4.4 Закону про прибуток. Облік балансової вартості групи 1 ОФ ведеться окремо за кожним об'єктом, за іншими групами — сумарно загалом за групою.

Якщо відбувається реалізація ОФ, який належав до групи 1, потрібно керуватись нормами пп. 8.4.3 Закону про прибуток: «Сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих об'єктів основних фондів групи 1 та нематеріальних активів включається до валових доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу включається до валових витрат платника податку».

У випадку реалізації ОФ груп 2, З і 4 у зв'язку з їх продажем балансова вартість відповідної групи зменшується на суму вартості продажу

таких основних фондів. Крім того, за пп. 8.4.4 Закону про прибуток: «Якщо сума вартості основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду».

У світлі Закону про ПДВ операція з купівлі-продажу ОФ — це звичайна операція з поставки товарів, зі всіма податковими наслідками. Поставка таких товарів на митній території України є об'єктом оподаткування (пп. 3.1.1 Закону про ПДВ) і оподатковується за ставкою 20 %. База оподаткування операції з поставки основних фондів визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості, встановленої за вільними цінами, але не нижчими за звичайні ціни. Зверніть увагу: у разі якщо звичайна ціна перевищує договірну ціну на такі товари більше ніж на 20%, база оподаткування операції з купівлі-продажу ОФ визначається за звичайними цінами. Тож радимо заздалегідь узгодити рівень визначення звичайних цін, які встановлюються відповідно до п. 1.20 Закону про прибуток.

Приклад 1.1

Підприємство — платник податку на прибуток на загальних умовах та платник ПДВ за договором купівлі-продажу здійснює реалізацію вантажного автомобіля. Ціна, визначена у договорі, становить 66000,00 гри (у т. ч. ПДВ), первісна вартість — 65000,00 гри, сума зносу— 14000,00 грн. Балансова (податкова) вартість групи 2 дорівнює 51000,00 (це єдиний об'єкт у складі групи 2 ОФ).

ОЗНАКИ НЕОБОРОТНОГО АКТИВУ, УТРИМУВАНОГО ДЛЯ ПРОДАЖУ

Необоротний актив та група вибуття визнаються утримуваними для продажу у разі, якщо:

- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за призначенням;

- вони готові до продажу у їх теперішньому стані;

- їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу;

- умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;

- здійснення їх продажу має високу ймовірність. Зокрема, якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, відбувається їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим