Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖУ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Бухгалтерський облік

Якщо ціну у договорі визначено в іноземній валюті, це означає, що такі операції купівлі-продажу належать до ЗЕД. Резиденти (юридичні особи та фізичні особи — СПД) мають право купити, обміняти іноземну валюту з метою здійснення розрахунків з нерезидентами за торговельними операціями за наявності, крім інших обов'язкових документів (заява про купівлю іноземної валюти, ВМД — якщо товар ввезено на територію України, та інших), договору з нерезидентом, оформленого відповідно до вимог законодавства України (п. 1 гл. 1 розділу II Положення №281).

Крім бухобліку доходів і витрат, пов'язаних безпосередньо з операцією купівлі-продажу, сторони договору — резиденти змушені будуть вести облік курсових різниць. Бухоблік операцій в іноземній валюті регулюється П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Згідно з П(С)БО 21 операції в іноземній валюті відображаються у валюті звітності — гривні шляхом перерахунку із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, доходів і витрат). За нормами П(С)БО 21 на кожну дату балансу:

а) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу;

б) немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, показуються за валютним курсом на дату здійснення операції.

Монетарні статті — це статті балансу про кошти, а також про такі активи і зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Зверніть увагу: визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться як на дату балансу, так і на дату здійснення розрахунків (виникнення і погашення заборгованості, визнаної монетарною статтею).

Немонетарні статті — статті інші, ніж монетарні статті балансу.

Облік курсових різниць залежить від того, чим погашатиметься заборгованість. Якщо коштами, — це монетарна стаття. Якщо товаром (роботами, послугами), — це немонетарна стаття балансу, і в бухобліку перерахунку не підлягає.

Отже, якщо першою подією в операції за договором купівлі-продажу у постачальника-резидента був отриманий аванс в іноземній валюті, то у нього виникло зобов'язання. Але оскільки це зобов'язання погашатиметься відвантаженням товару, то таке зобов'язання визнається немонетарною статтею балансу, яка має відображатись у бухобліку в іноземній валюті і в гривнях за курсом НБУ, що діяв на дату отримання авансу у постачальника.

Але якщо першою подією за таким договором було відвантаження товару, то дебіторська заборгованість, що виникла в обліку у продавця, погашатиметься коштами і є монетарною статтею.

Звертаємо увагу на те, як визначатиметься собівартість товару, отриманого від постачальника, за договором, що передбачає проведення розрахунків в іноземній валюті.

Згідно з п. 6 П(С)БО 21 у випадку, якщо першою подією був аванс постачальнику, собівартість товару визначається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів виходячи з послідовності здійснення авансових платежів.

Якщо ж першою подією буде отримання товару, то собівартість товару встановлюється за курсом НБУ, що діяв на дату отримання. Це обумовлене п. 5 П(С)БО 21, який наголошує, що дата визнання активу є датою, за якою визначається його гривнева первісна вартість. Таким чином, у по-

Таблиця 1.1

Операція продажу об'єкта ОФ у бухгалтерському та податковому обліку продавця

N9

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Прийнято рішення про реалізацію авто: — списано нарахований знос

131

104

14000,00

2.

— здійснено переведення основного засобу до складу товарів за залишковою вартістю

286

104

51000,00

3.

Відвантажено авто покупцеві

361

719

66000,00

4000

(зменшено балансову вартість гр. 2 ОФ)*

4.

Відображено ПЗ з ПДВ

719

641/

пдв

11000,00

 

5.

Списано собівартість реалізованого авто

949

286

51000,00

6.

Списано дохід від реалізації на фінансовий результат

719

791

55000,00

7.

Списано собівартість реалізованого авто

791

949

51000,00

8

Отримано кошти від покупця**

311

361

66000,00

* На 51000,00.

** Здійснення інших витрат за умовами прикладу не розглядається.

купця виникає кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість, яка погашається коштами, є монетарною статтею. А за п. 7 П(С)БО 21 курсові різниці від перерахунку коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей відображаються у складі інших операційних доходів (витрат). Бухоблік таких доходів здійснюється на субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці», а витрат, відповідно, на субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці». 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування