Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Договір купівлі-продажу

м. _________ «_»_200_р.

_______________ в особі______ , що діє на підставі ___________, надалі «Продавець», з однієї сторони, та________в особі _, що діє на

підставі_________, надалі «Покупець», з другої сторони, уклали цей Договір

про таке:

1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця належний Продавцю товар, а Покупець зобов'язується прийняти товар та оплатити його вартість на умовах цього Договору.

1.2. Найменування товару _ .

1.3. Виробник_ .

1.4. Документи на товар, які Продавець має передати Покупцю _

2. Кількість

2.1. Одиниця виміру кількості_.

2.2. Загальна кількість товару____________.

3. Асортимент

3.1. Груповий асортимент товару_у кількості _ .

3.2. Розгорнутий асортимент товару, що постачається, визначається у Додатку до цього Договору.

4. Якість

4.1. Якість товару, що постачається, повинна відповідати__.

4.2. Документи, що підтверджують якість товару з боку Продавця _ .

4.3. Гарантійний термін експлуатації товару з моменту_

становить_.

5. Комплектність

5.1. Комплектність товару, що постачається, повинна відповідати _ .

5.2. Додатково до комплекту входить__.

6. Строки та порядок передачі товару

6.1. Товар повинен бути повністю переданий Покупцю протягом__

з моменту_.

6.2. Доставка товару Покупцю здійснюється транспортом Продавця та передається Покупцю за адресою_ .

6.3. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами цього Договору в порядку, що визначається чинним законодавством.

6.4. Перехід права власності на товар відбувається у момент передачі товару Покупцю, що оформляється накладною.

7. Ціна

7.1. Ціна за одиницю товару становить_(з урахуванням ПДВ).

7.2. Загальна вартість товару, що продається за цим Договором, становить_

(з урахуванням ПДВ).

7.3. Розрахунки за поставлений товар здійснюються в такому порядку _ .

8. Зобов'язання Сторін 8.1.Продавець зобов'язаний:

8.1.1. Вчасно передати Покупцю товар в стані, що відповідає умовам Договору;

8.1.2. Замінити неякісний товар протягом_днів з моменту отримання обгрунтованої претензії від Покупця або повернути вартість неякісного товару виходячи з цін, встановлених пунктом 7.1 Договору.

8.2. Покупець зобов'язаний:

8.2.1. Прийняти товар за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю відповідно до вимог законодавства;

8.2.2. Оплатити товар у розмірах та терміни, встановлені цим Договором.

9. Відповідальність Сторін

9.1. За порушення термінів передачі товару Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості недопоставленого товару за кожен день затримки до моменту повного виконання зобов'язань з поставки.

9.2. За передачу товару, що не відповідає умовам Договору щодо якості, комплектності, Продавець

сплачує Покупцю штраф у розмірі_відсотків вартості неякісного товару (вартості

товару, що поставлений некомплектним).

9.3. За несвоєчасну або неповну оплату вартості товару Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки від суми неоплати (недооплати) за кожен день прострочення до моменту повного виконання Покупцем свого зобов'язання з оплати.

9.4. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань, що випливають

з цього Договору, винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу у розмірі_

відсотків від вартості товару, вказаної в п. 7.2 цього Договору.

9.5. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором.

10. Дія непереборної сили

10.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами, що виникли мимо волі і бажання Сторін і які не можна передбачити або уникнути, зокрема, але не виключно, епідемії, ембарго, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.

10.2. Свідоцтво, видане відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

10.3. Сторона, яка не виконує свої зобов'язання внаслідок обставин непереборної сили, повинна негайно сповістити про це другу сторону.

10.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Продавцем або Покупцем шляхом направлення повідомлення іншій стороні.

11. Порядок вирішення спорів

11.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду судом у встановленому законодавством порядку.

12. інші умови

12.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу тільки у тому випадку, якщо вони оформлені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.

12.2. Дострокове розірвання цього Договору може мати місце тільки за згодою Сторін або у випадках, передбачених цим Договором, або на підставах, визначених законодавством України.

12.3. Цей Договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

12.4. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.5. Продавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

12.6. Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Юридичні адреси та реквізити Сторін

Покупець: Продавець:

Поштова адреса та індекс _ Поштова адреса та індекс

Телефон/факс_ Телефон/факс _

Поточний рахунок_ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _ ЄДРПОУ _

Покупець _ Продавець

м. п. м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування