Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

Договір купівлі-продажу товарів на умовах товарного кредиту

м. _________ «_»_200_р.

_______________ в особі______ , що діє на підставі ___________, надалі «Продавець», з однієї сторони, та________в особі _, що діє на

підставі_________, надалі «Покупець», з другої сторони, уклали цей Договір

про таке:

1. Предмет договору

1.1. За цим Договором Продавець зобов'язується передати Покупцю товар відповідно до Специфікації, що є невід'ємною частиною цього Договору. Покупець зобов'язується прийняти й оплатити поставлений товар у строк та в порядку, встановленому цим Договором.

1.2. Продавець підтверджує, що товар, який поставляється, належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим способом забезпечення зобов'язань перед третіми особами чи державою.

1.3. Покупець набуває права власності на майно і несе пов'язаний з цим ризик (загибелі, псування товару тощо) з моменту _ .

1.4. Товар повинен бути переданий Покупцю в термін_з моменту_.

1.5. Поставка товару здійснюється транспортом Продавця на умовах _ .

1.6. Товар передається Покупцю за адресою_ .

2. Якість

2.1. Якість товару, що постачається, повинна відповідати_ .

2.2. Документи, що підтверджують якість товару зі Сторони Продавця_ .

2.3. Гарантійний термін експлуатації товару з моменту_ становить_.

3. Ціна товару та порядок розрахунків

3.1. Сторони відповідно до цього Договору здійснюють взаємні розрахунки, що складаються з вартості товару за номенклатурою, а також відсотків за право користування товарним кредитом.

3.2. Вартість товару, що поставляється, зміні_(не підлягає/підлягає зміні

в порядку_).

3.3. Ціна товару за кожною позицією номенклатури визначена у Специфікації, що є невід'ємною частиною цього Договору.

3.4. Загальна вартість товарів, що поставляються згідно з цим Договором, становить_

грн (з урахуванням ПДВ).

3.5. Покупець зобов'язується оплатити шляхом перерахування на поточний рахунок Продавця вартість поставлених товарів у термін_з моменту_ .

3.6. Оплата, зроблена протягом терміну, вказаного у п. 3.5, вважається своєчасною. При здійсненні своєчасної оплати поставленого товару відсотки за право користування товарним кредитом не стягуються.

3.7. При здійсненні оплати після терміну, вказаного у п. 3.5, така оплата вважається відстроченою. При відстроченні оплати за цим Договором з Покупця стягуються відсотки за право користування товарним кредитом у розмірі_% за кожен день відстрочення, але не більше_грн.

3.8. Покупець може частково відмовитися від оплати із вмотивованою відмовою шляхом_ в__ термін у такому порядку:

а) при нестачі товару — пропорційно до недопоставленого товару;

б) при надходженні некомплектного, неякісного товару — у сумі_ ;

в) _ .

4. Права та обов'язки Сторін

4.1. Продавець зобов'язаний:

а) упакувати товар, забезпечити його схоронність при транспортуванні і передати його в стані, обумовленому цим Договором;

б) оформити необхідну документацію: _;_ ;

в) передати Покупцю документацію: _ ;

г) протягом_допоставити товар чи замінити неприйнятий товар;

д) _________________

4.2. Продавець несе всі додаткові витрати, пов'язані з упакуванням і доставкою товарів до місця

відвантаження Покупцю.

4.3. Продавець має право:

а) на одержання відповідно до цього Договору відшкодування понесених витрат, вартості товарів і відсотків за товарний кредит;

б) на відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями Покупця.

4.4. Покупець зобов'язаний:

а) прийняти товар за якістю, кількістю, комплектністю в порядку та терміни, встановлені цим Договором та чинним законодавством;

б) оплатити товар і додаткові послуги Продавця на умовах цього Договору;

в) вказувати місце доставки товару_шляхом _ ;

г) нести ризик випадкової загибелі та псування майна з моменту___ ;

д) прийняти відповідну документацію_,_;

е) при одержанні товару, що не відповідає цьому Договору, скласти акт у такому порядку_ _та сповістити Продавця_ .

4.5. Покупець має право:

а) на одержання товару відповідно до цього Договору;

б) на одержання відшкодування збитків і неустойки у випадку невиконання чи неналежного виконання зобов'язань Продавцем;

в) у випадку передачі Продавцем товару гіршої якості, ніж обумовлено в Договорі, незалежно від причин погіршення товару — на компенсацію збитків пропорційно до зменшення ціни товару.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання своїх обов'язків винна Сторона зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки.

5.2. За прострочення виконання своїх зобов'язань Сторони сплачують договірну неустойку в таких розмірах:

а) за несвоєчасну сплату коштів —_% від не сплаченої у термін суми за кожен день прострочення;

б) за несвоєчасну передачу товару —_% від вартості не переданого в термін товару за кожен день прострочення;

в) непередачі або несвоєчасної передачі документації —_% від розміру збитків за кожен

день прострочення.

5.3. Сторона Договору може вимагати розірвання договору і відшкодування збитків, якщо друга Сторона систематично не виконує своїх обов'язків.

6. Термін дії договору

6.1. Договір набирає чинності в момент його підписання і діє до «_»_200_р.

6.2. Термін дії Договору може бути продовжений шляхом підписання Сторонами додаткової угоди, про що одна зі Сторін направляє відповідне повідомлення не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії цього Договору, другій Стороні.

7. Дія непереборної сили

7.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед другою Стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами, що виникли мимо волі і бажання Сторін і які не можна передбачити або уникнути, зокрема, але не виключно, епідемії, ембарго, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.

7.2. Свідоцтво, видане відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

7.3. Сторона, яка не виконує свої зобов'язання внаслідок обставин непереборної сили, повинна негайно, але не пізніше_сповістити про це другу Сторону.

7.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Продавцем або Покупцем шляхом направлення повідомлення другій Стороні.

8. Інші умови

8.1. Сторони Договору домовилися, що усі спори за цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду судом у встановленому законодавством порядку.

8.2. Зміни до цього Договору вносяться Сторонами у такому порядку. Зацікавлена Сторона передає (надсилає) другій Стороні у письмовій формі свою пропозицію. Друга Сторона зобов'язана в _термін надати (надіслати) на нього відповідь також у письмовій формі. При недосягненні

згоди спір вирішується в порядку, передбаченому п. 8.1 цього Договору.

8.3. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.4. Цей Договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

8.5. Специфікації складаються та додаються до кожної партії товару (кожної поставки) та є невід'ємними частинами цього Договору.

8.6. Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

8.7. Продавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Юридичні адреси і реквізити Сторін

Продавець:

Поштова адреса та індекс

Телефон/факс_

Поточний рахунок _

ЄДРПОУ _

Покупець:

Поштова адреса та індекс

Телефон/факс _

Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _

Продавець_ Покупець_

м. п. м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування