Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ МІНИ

Товарообмінні (бартерні) операції досить широко застосовуються підприємствами при придбанні необхідного їм майна або запасів (далі — товар) в умовах браку вільних коштів.

Як було зазначено вище, до договорів міни застосовуються загальні положення купівлі-продажу, постачання, контрактації або інші, що не суперечать суті зобов'язання.

Бухгалтерський облік

Відображення операцій обміну подібними та неподібними активами в бухгалтерському обліку різне. Що належить до подібних, а що до неподібних активів?

Проаналізувавши норми п. 9 П(С)БО 15 «Дохід», можна знайти такі характеристики подібних активів: такі активи повинні мати однакове призначення і однакову справедливу вартість. Отже, неподібними є активи, що не відповідають хоч б одній з вищенаведених характеристик.

Що таке справедлива вартість? Відповідно до п. 4 П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств»: «Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами».

Визначення справедливої вартості ідентифікованих активів і зобов'язань (тобто придбаних і таких, що відповідають на дату придбання критеріям визнання статей балансу, встановлених П(С)БО 2), надано в додатку до П(С)БО 19. Визначення справедливої вартості запасів наведене в п. З додатку, відповідно до якого для готової продукції та товарів, — це «ціна реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію та суми надбавки (прибутку), виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної готової продукції та товарів», для матеріалів — «відновлювалювальна вартість (сучасна собівартість придбання)». Визначення справедливої вартості основних засобів міститься в п. 4 додатку: для машин і устаткування — це «ринкова вартість. Уразі відсутності даних про ринкову вартість — відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки».

При обміні подібними активами дохід не виникає (п. 9 П(С)БО 15). У цьому разі первісна вартість подібних запасів дорівнює їх балансовій вартості. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, первісною вартістю отриманих запасів вважається їх справедлива вартість. Різниця між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включається до складу витрат звітного періоду (п. 13 П(С)БО 9).

Первісною вартістю запасів, придбаних в обмін на неподібні активи, вважається (п. 13 П(С)БО 9) справедлива вартість отриманих запасів (збільшена (або зменшена) на суму коштів або їх еквівалента, передану (або отриману) під час такого обміну) (лист мінфіну від 14.04.2005 р. №31-04200-30-25/6582). При здійсненні бартерної операції дохід визначається відповідно до п. 23 П(С)БО 15 «сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю запасів, одержаних або таких, що підлягають отриманню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або отриманих грошових коштів та їх еквівалентів».

При обміні товарів (робіт, послуг) з частковою доплатою здійснюється обмін неподібними активами (порушується умова однакової справедливої вартості).

Бухгалтерський облік бартерних операцій ведеться за рахунками 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» або 685 «розрахунки з іншими кредиторами», а також 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» або 377 «Розрахунки з різними дебіторами».

Для обліку бартерних операцій у разі, коли підприємство отримало запаси на суму більшу, ніж відвантажило, використовуються рахунки 361 і 377 (консультація у «віснику податкової служби» №37/2002). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування