Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ДОГОВІР МІНИ

м._ «_»_200_ р.

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Сторона 1») в особі___

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та_

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Сторона 2») в особі_

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона») уклали цей Договір міни (надалі іменується «Договір») про таке.

1. Загальні положення

1.1. За цим Договором Сторона 1 зобов'язується передати у власність Стороні 2 такий товар

(надалі іменується «товар 1»), а Сторона 2 взамін цього зобов'язується пе-

редати у власність Стороні 1 такий товар_(надалі іменується «товар 2»).

1.2. Якість товарів, які підлягають обміну за цим Договором, має відповідати: товару 1______

(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок)

товару 2____

(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок)

2. Обов'язки сторони 1

2.1. Сторона 1 зобов'язується передати Стороні 2 товар 1, а саме: 2.1.1. Найменування товару:

2.1.2. Виготовлювач товару:_(м.

2.1.3. Місцезнаходження товару:___

2.1.4. Документи, що передаються разом із товаром:

2.1.5. Одиниця виміру кількості товару:

2.1.6. Загальна кількість товару:

2.1.7. Асортимент: згідно з додатком №1 до цього Договору.

2.1.8. Підтвердження якості: _

(найменування відповідного документа)

2.1.9. Гарантійний строк_;_з моменту.

(виготовлення, передачі, експлуатації)

2.1.10. Комплектність: _

(ГОСТ, ДСТУ, ТУ, інші вимоги)

2.1.11. Додаток до комплекту:__

2.1.12. Вилучення з комплекту:__

2.1.13. Строк передання:_з моменту

2.1.14. Ціна за одиницю товару:_

2.1.15. Загальна ціна:__

2.1.16. Місце передання:__

2.1.17. Тара і пакування: _

2.1.18. Маркування:___

3. Обов'язки сторони 2

3.1. Сторона 2 зобов'язується передати Стороні 1 товар 2, а саме: 3.1.1. Найменування товару:

3.1.2. Виготовлювач товару:______(м.

3.1.3. Місцезнаходження товару: _

3.1.4. Документи, що передаються разом із товаром:

3.1.5. Одиниця виміру кількості товару:_ .

3.1.6. Загальна кількість товару: _ .

3.1.7. Асортимент: згідно з додатком №1 до цього Договору.

3.1.8. Підтвердження якості: _ .

(найменування відповідного документа)

3.1.9. Гарантійний строк_з моменту_ .

(виготовлення, передачі, експлуатації)

3.1.10. Комплектність: _ .

(ГОСТ, ДСТУ, ТУ, інші вимоги)

3.1.11. Додаток до комплекту: _ .

3.1.12. Вилучення з комплекту: _ .

3.1.13. Строк передання:_з моменту _ .

3.1.14. Ціна за одиницю товару: _ .

3.1.15. Загальна ціна: _ .

3.1.16. Місце передання: _ .

3.1.17. Тара і пакування: _ .

3.1.18. Маркування: _ .

4. Взаємні обов'язки сторін за договором

4.1. Документи на товар 1 та товар 2 передаються відповідно Стороною 1 чи Стороною 2 у місці передачі товару одночасно з передачею товару.

4.2. Перехід права власності на відповідний товар відбувається в момент: _ .

4.3. Перехід ризику випадкового знищення або пошкодження (псування) відповідного товару відбувається в момент: _ .

4.4. Відповідний товар повинен бути затарений і упакований Сторонами таким чином, щоб запобігти пошкодженню (псуванню) та (або) знищенню його на період поставки до приймання товару відповідною Стороною.

5. Передача товару

5.1. Передача (здавання-приймання) відповідного товару здійснюється в місці передачі й оформлюється Актом здавання-приймання.

5.2. Приймання відповідного товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, що визначається відповідним чинним законодавством.

6. Відповідальність сторін за порушення договору

6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством.

6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

6.2. Сторони за порушення цього Договору несуть наступну відповідальність:

— за прострочення у прийнятті предметів обміну сплачується неустойка в розмірі_;

— за прострочення в наданні предметів обміну сплачується неустойка в розмірі _.

6.3. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

6.4. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

6.5. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8. Дія договору

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору, та закінчується__.

8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9. Прикінцеві положення

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

9.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

9.4. На момент укладення цього Договору кожна із сторін є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

10. Додаткові умови

Юридичні адреси і реквізити сторін

Сторона 1: Сторона 2:

Поштова адреса та індекс _ Поштова адреса та індекс

Телефон/факс_ Телефон/факс _

Поточний рахунок_ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _ ЄДРПОУ _

Сторона 1 _ Сторона 2

М. П.

м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування