Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Договір про надання послуг

м._ «_»_200_ р.

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Замовник»)

в особі_

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі_

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та _

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Виконавець») в особі _

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі__ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона») уклали

цей Договір про надання послуг (надалі іменується «Договір») про таке.

1. Загальні положення

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується за завданням Замовника протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату такі послуги (надалі іменуються «послуги»): _

а Замовник зобов'язується оплачувати надані послуги.

1.2. Детальна інформація щодо послуг, які надаються за цим Договором, міститься у додатку

№_до цього Договору та визначається у завданні Замовника, яке надається ним Виконавцеві

шляхом_у строк_.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Виконавець зобов'язаний:

— за письмовим завданням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором послуги в строк не пізніше_днів з дня отримання завдання;

— забезпечувати якість наданих послуг відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником в додатку №_до цього Договору (або згідно із вимогами, яким такі послуги звичайно повинні відповідати);

— за неможливості в передбачений цим Договором строк надати послуги негайно повідомити про це Замовника шляхом_.

2.2. Виконавець має право:

— отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором, а саме: _шляхом_в строк_;

— отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, що передбачені цим Договором.

2.3. Замовник зобов'язаний:

— приймати від Виконавця результати надання послуг шляхом_, якщо надані послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх у розмірах і в строк, що передбачені цим Договором;

— забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг.

2.4. Замовник має право:

— відмовитись від прийняття результатів надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору шляхом_в строк_, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором;

(інші права)

3. Оплата послуг і порядок їх приймання

3.1. За надання передбачених Договором послуг Замовник виплачує Виконавцю_грн протягом_шляхом_.

3.2. Здавання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом про надані послуги, який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного надання послуг.

3.3. Підписання Акта про надані послуги представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

4. Відповідальність сторін за порушення договору

4.1. У разі порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.2. У разі порушення строку надання послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі _грн.

4.3. За недотримання строків оплати наданих послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення.

5. Вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. Дія договору

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується_.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7. Прикінцеві положення

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Усі виправлення за текстом цього Договору чинні та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної зі Сторін.

7.8. На момент укладення цього Договору Замовник і Виконавець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

Юридичні адреси і реквізити сторін

Замовник: Виконавець:

Поштова адреса та індекс___ Поштова адреса та індекс_

Телефон/факс_ Телефон/факс _

Поточний рахунок_ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _ ЄДРПОУ _

За замовника: За виконавця: Керівник _ Керівник_

М. П.

м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування