Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

Договір підряду

м._ «_»_200_ р.

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Замовник») в особі _

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _

(вказати: статуту, положення, довіреності)

з однієї сторони, та

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Підрядник») в особі _

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі

(вказати: статуту, положення, довіреності)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона»)

уклали цей Договір підряду (надалі іменується «Договір») про таке.

1. Загальні положення

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується на власний ризик виконати за плату відповідно до умов цього Договору передбачену ст. 2 цього Договору роботу (надалі іменується «робота»), а Замовник зобов'язується прийняти цю роботу та оплатити її.

2. Робота, що виконується підрядником

2.1.________

(зазначається зміст та види роботи, яку виконує підрядник)

3. Вимоги замовника до предмета підряду

3.1. Предметом підряду (результатом виконання роботи за цим Договором) є:

3.2. Кількісні характеристики предмета підряду:

3.3. Якість предмета підряду має відповідати таким вимогам:

3.4. Підрядник зобов'язаний суворо виконувати всі вказівки Замовника з приводу виконання роботи, які отримуються Підрядником шляхом_у строк_.

3.5. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника в тому разі, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує якості або придатності предмета підряду, шляхом_.

4. Інструмент, матеріали та умови виконання робіт

4.1. Робота виконується із матеріалів Замовника, за винятком тих матеріалів, які за умовами цього Договору надає Підрядник.

4.2. Робота виконується з таких матеріалів Підрядника:

1)___в кількості_ціна_;

2)_____в кількості_ціна_;

3)____в кількості_ціна_.

4.3. Якість матеріалів Підрядника повинна відповідати _

4.4. Ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) матеріалів Підрядника з моменту передання їх Підряднику несе________

(Замовник чи Підрядник)

4.5. Замовник на строк цього Договору надає Підрядникові такий матеріал, інструмент, обладнання, устаткування для виконання роботи:

1)_в кількості_ціна_;

2)_в кількості_ціна_.

4.6. Замовник протягом_з моменту набрання чинності цим Договором передає

Підрядникові необхідну проектну документацію: креслення, зразки та інші необхідні документи для виконання роботи шляхом_.

4.7. Замовник зобов'язується забезпечити Підрядникові необхідні умови для виконання роботи, які включають у себе_.

4.8. Матеріал, інструмент, обладнання та необхідні умови за пп. 4.5 — 4.7 мають бути надані (забезпечені) Підрядникові Замовником для виконання робіт за цим Договором протягом__

з моменту набрання чинності цим Договором шляхом_, про що складається відповідний акт.

4.9. У разі недоброякісності наданого Замовником матеріалу Замовник зобов'язаний здійснити заміну матеріалу в строк_з моменту повідомлення його Підрядником.

5. Ціна роботи

5.1. Ціна роботи за цим Договором включає відшкодування витрат Підрядника та плату за виконану ним роботу.

5.2. Ціна роботи за цим Договором визначається згідно з приблизним кошторисом, який є додатком №1 до цього Договору.

5.3. У разі необхідності перевищити приблизний кошторис Підрядник зобов'язаний письмово повідомити про це Замовника протягом_календарних днів з моменту_

шляхом_. До повідомлення мають бути додані документи,

що обґрунтовують підвищення кошторису.

5.4. Замовник зобов'язаний протягом_календарних днів після повідомлення дати

Підряднику відповідь про підтвердження замовлення або про відмову від цього Договору шляхом

6. Доплати

6.1. За дострокове виконання робіт більш як на Підряднику доплату в розмірі_.

календарних днів Замовник здійснює

7. Порядок розрахунків

7.1. Строк оплати:

— протягом___з моменту набрання чинності цим Договором — аванс у розмірі_грн.;

— протягом_з моменту підписання акта здавання-приймання робіт — остаточний розрахунок (сплата основної суми платежу).

7.2. Форма та вид розрахунків: _

7.3. Замовник повинен повідомити Підрядника про здійснення платежу у строк з моменту_шляхом _

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

7.4. Доплата за п. 6 цього Договору виплачується в тому самому порядку, що й основна сума платежу.

8. Строк виконання роботи

8.1. Підрядник зобов'язується розпочати виконання роботи протягом_з моменту

надання матеріалів, інструменту та передбаченої цим Договором документації Замовником.

8.2. Підрядник зобов'язується виконувати роботу протягом_з правом дострокового виконання.

8.3. Після закінчення виконання роботи Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про готовність предмета підряду до здавання протягом_.

9. Контроль замовника за перебігом виконання роботи

9.1. Підрядник зобов'язується в строк_інформувати Замовника про хід виконання роботи шляхом_.

9.2. Замовник має право безперешкодного доступу до роботи Підрядника для перевірки ходу та якості роботи шляхом__.

10. Порядок здавання-приймання роботи (предмета підряду)

10.1. Здавання-приймання виконаної роботи здійснюється Сторонами за актом здавання-приймання протягом_з моменту повідомлення Замовника про готовність предмета підряду до приймання.

10.2. Місце здавання-приймання:_ .

10.3. Предмет підряду має бути зданий Замовнику у вигляді _

10.4. Доставка предмета підряду здійснюється

(Замовником чи Підрядником)

за рахунок_у такому порядку_ .

10.5. У строк_після підписання акта здавання-приймання Підрядник зобов'язаний

надати Замовникові залишки матеріалів, звіт про використання матеріалу, а також передати останньому всю документацію та креслення, надані Замовником за п. 4.6 цього Договору шляхом_

11. Гарантійні строки

11.1. Гарантійний строк на предмет підряду за цим Договором становить_з моменту передання предмета підряду Замовнику.

12. Відповідальність сторін за порушення договору

12.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

12.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

12.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

12.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

12.2. Підрядник за цим Договором несе наступну відповідальність:_

12.3. Замовник за цим Договором несе наступну відповідальність:

12.4. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх обов'язків протягом строку цього Договору Сторона сплачує неустойку у розмірі _ .

12.5. За інші порушення цього Договору Сторона несе наступну відповідальність:_

13. Забезпечення виконання зобов'язань за договором 13.1. _

(можуть передбачатися умови про заставу.

страхування, поруку тощо з боку як Замовника,

так і Підрядника)

14. Вирішення спорів

14.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

14.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

15. Дія договору

15.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

15.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 15.1 цього Договору, та закінчується_.

15.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

15.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

16. Прикінцеві положення

16.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

16.2. На момент укладення цього Договору Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

16.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

16.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

16.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

16.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

16.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

16.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

Юридичні адреси і реквізити сторін

Замовник: Виконавець:

Поштова адреса та індекс _ Поштова адреса та індекс_

Телефон/факс_ Телефон/факс _

Поточний рахунок_ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _ ЄДРПОУ _

За замовника: За виконавця: Керівник _ Керівник_

М. П.

м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування