Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ЕКСПЕДИТОРА

Платою експедитору вважаються кошти, сплачені йому клієнтом за належне виконання договору ТЕ. І до такої плати не включаються витрати експедитора на оплату послуг (робіт) третіх осіб (перевізників, транспортних агентів, страхових агентів, митних брокерів та ін.), залучених ним або клієнтом до виконання договору ТЕ, на сплату зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються при виконанні договору ТЕ. Зі всього цього випливає, що експедитору слід вести окремий облік послуг третіх осіб, які беруть участь у перевезенні вантажу.

Кошти, що надходять від клієнта (для оплати третім особам за виконані ними роботи, надані послуги), в експедитора доходом не визнаються, бо не відповідають критеріям визнання доходу: не збільшують активи і не зменшують зобов'язання, що обумовлюють збільшення власного капіталу.

П(С)БО 15 «Дохід» п. 6.2 підкреслює, що не визнаються доходами такі надходження від інших осіб як: «Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала і т. д.».

Експедитор не включає до своїх витрат і суми, сплачені третім особам за надані ними за договором ТЕ послуги (п. 9.1 П(С)БО 16 «Витрати»). Відповідно до п. 17 П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» при визначенні прибутку (збитку) за звітний період у статті «Інші вирахування з доходу» такі суми у бухгалтерському обліку відображаються за дебетом субрахунка 704 «Вирахування з доходу». Вартість вантажу, прийнятого за договором ТЕ, експедитор також не відображає у складі своїх активів, а враховує на забалансовому рахунку 025 «Матеріальні цінності довірителя».

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У КЛІЄНТА

Виплата винагороди за договором ТЕ відображається у складі інших операційних витрат на субрахунку 949 «Інші операційні витрати». Чи включається ця винагорода до первісної вартості запасів (якщо такі запаси отримуються клієнтом-вантажоодержувачем)? Пунктом 9 П(С)БО 9 «Запаси» визначено, що до первісної вартості запасів включаються: «транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів)».

При отриманні запасів клієнт повинен відобразити їх за первісною вартістю, до якої може бути включено витрати, здійснені до дати їх зарахування на баланс. Винагорода виплачується (нараховується) експедитору після належного виконання покладених на нього договором ТЕ обов'язків, тобто після доставки запасів клієнту, і тому вони вже не можуть формувати їхню первісну вартість.

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК У ЕКСПЕДИТОРА

Розглянемо порядок оподаткування в експедитора і клієнта — резидентів — платників податку на прибуток на загальних підставах і платників ПДВ. При цьому експедитор за договором ТЕ організовує надання послуг з перевезення вантажу, визначених договором, тобто працює як посередник клієнта

Винагорода експедитора

За надані клієнтові транспортно-експедиційні послуги експедитор отримує від нього винагороду, яку в загальновстановленому порядку включає до свого валового доходу без урахування ПДВ за першою подією — на дату оплати або на дату складання акта про надання послуг (пп. 4.1.1, пп. 11.3.1 Закону про прибуток).

Чи треба складати акт про надання послуг, якщо Законом про транспортну експедиторську діяльність встановлено, що факт надання послуги експедитора з перевезення підтверджується єдиним транспортним документом або комплектом документів, що відображають шлях проходження вантажу від пункту його відправлення до пункту його призначення? На нашу думку, так (це вимога Закону про прибуток). Мало того, для «стикування» вимог обох законів для виключення різночитань, на наш погляд, бажано, щоб акт про надання послуг, який підтверджує їх фактичне надання, був датований тією самою датою, що й у транспортному документі, який визначає фактичну передачу вантажу в пункті призначення.

ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ПОСЛУГ ТРЕТІХ ОСІБ

Експедитор сам може надавати послуги, передбачені договором, а може залучати до виконання третіх осіб. Експедитор з такими особами укладає договори або від свого імені або від імені клієнта. Тому договір транспортного експедирування може містити в собі елементи договору комісії або договору доручення.

ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПОСЛУГ ТРЕТІМ ОСОБАМ

Кошти, що надходять від клієнта на рахунок експедитора для виконання умов договору, а потім перераховуються ним третім особам на оплату послуг, зазначених у договорі ТЕ, є транзитними і відповідно до пп. 7.9.1,7.9.2 Закону про прибуток не відображаються у податковому обліку експедитора. Те саме стосується і вантажу (права власності експедитор на вантаж не має), послуги з перевезення якого експедитор бере на себе.

Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо) від третіх осіб.



 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування