Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ

м. __ «_»_200_р.

_в особі_ _, що діє на підставі_ , надалі «Клієнт», з однієї сторони, та__

_в особі_, що діє на підставі_, надалі «Експедитор», з другої сторони уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Експедитор бере на себе зобов'язання від імені Клієнта виконати і організувати виконання визначених за цим договором послуг з перевезення вантажу, а саме:

— зберігання_ до одержання у пункті призначення,

— інші зобов'язання, пов'язані з перевезенням.

1.2. Клієнт зобов'язується прийняти виконану роботу і оплатити її згідно з виставленим рахунком за ціною, що зазначена у заявці.

1.3. Обсяги вантажу, пункт призначення та строк доставки, адреси завантаження та розвантаження, найменування вантажовідправника та вантажоодержувача, строки завантаження, відстань перевезення за кожним конкретним замовленням оформляються Заявкою (додаток до цього договору), яка подається у письмовій формі. Заявка є невід'ємною частиною договору та вважається прийнятою до виконання, якщо вона підтверджена підписами уповноважених осіб та скріплена печатками обох Сторін. Факс-копія заявки має юридичну силу оригіналу.

2. Обов'язки експедитора

2.1. Прийняти вантаж від Клієнта для виконання робіт, зазначених у пп. 1.1 згідно зі Заявкою, що подається Клієнтом протягом_днів.

2.2. Організувати перевезення товару автомобілем до пункту, зазначеного Клієнтом у строки та за маршрутом, вказаним в Заявці.

2.3. Отримувати від Клієнта документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформацію, необхідну для виконання Експедитором обов'язків, встановлених договором.

2.5. Перевірити кількість та стан вантажу.

2.6. Повідомляти Клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а в разі її неповноти — вимагати у Клієнта необхідну додаткову інформацію. У разі ненадання Клієнтом документів та необхідної інформації Експедитор має право відкласти виконання своїх обов'язків за договором транспортного експедирування до надання документів та інформації в повному обсязі.

3. Обов'язки клієнта

3.1. Подавати заявку протягом_днів.

3.2. Забезпечити Експедитора водіями, організувати завантаження та вивантаження товару, підготувати його до перевезення з урахуванням необхідності забезпечення транспортабельності та збереження в процесі перевезення.

3.3. Провести навчання водіїв з обслуговування вантажу .

3.4. Забезпечити страхування цивільної відповідальності водіїв перед третіми особами.

3.5. Надати Експедиторові Технічні умови по безпечному перевезенню вантажу, інші документи (маршрутні листи, дозвіл автомашини на перевезення вантажу, інші документи).

4. Порядок розрахунків і плата за експедирування

4.1. Експедитор виконує визначені договором послуги за плату і за рахунок Клієнта.

4.2. Розрахунки між Експедитором і Клієнтом здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Експедитора. Вартість послуг вказується в гривнях.

4.3. Остаточний розрахунок відбувається з моменту підписання акта виконаних робіт, якщо інше не вказано в заявці, але не пізніше_днів з дня одержання рахунку Клієнтом.

4.5. За прострочення розрахунку Клієнт сплачує Експедиторові пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочення.

5. Відмова від договору транспортного експедирування

Клієнт або Експедитор має право відмовитися від договору транспортного експедирування, попередивши про це другу сторону протягом 24 годин. Сторона, яка заявила про таку відмову, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки, завдані їй у зв'язку із розірванням договору.

6. Відповідальність сторін

Загальні положення.

6.1. Експедитор і Клієнт у випадку невиконання або виконання з порушенням умов, визначених цим договором (неналежне виконання), несуть взаємну матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством та умовами договору.

Відповідальність Експедитора.

6.2. Експедитор несе відповідальність перед Клієнтом за прострочення в доставці вантажу в терміни, вказані в заявці, у вигляді штрафу в розмірі_% вартості перевезення за кожен день про-

строчки.

6.3. За несвоєчасну подачу транспортного засобу під завантаження у строки, вказані в заявці, з вини Експедитора він сплачує Клієнту штраф в розмірі_грн за кожну добу при перевезеннях по території України. Запізнення автомобіля під завантаження терміном більше двох годин вважається добою запізнення.

Відповідальність Клієнта.

6.4. У разі відмови від підтвердженої заявки Клієнт сплачує Експедитору штраф у розмірі_% від

вартості перевезення, а також вартість подачі автотранспорту під завантаження, яка стягується із розрахунку за кожний кілометр пробігу по території України —_грн.

6.5. Клієнт відповідає за збитки, завдані Експедиторові у зв'язку з порушенням обов'язку щодо надання документів та інформації, визначених пп. 3.5 цього договору.

6.6. При зміні Клієнтом місця завантаження (розвантаження), вказаного в підтвердженій сторонами заявці, вартість перевезення розраховується шляхом додавання_грн за кожну адресу завантаження (розвантаження). Крім цього, за додатковий пробіг стягується сума із розрахунку за кожний кілометр пробігу по території України_грн.

7. Дія непереборної сили

7.1. Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань за цим договором, обумовлене обставинами, що виникли незалежно від волі і бажання сторін і які не можна передбачати або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські хвилювання, епідемії, блокаду, ембарго, землетруси, повені, пожежі й інші стихійні лиха.

7.2. Сторона, яка не може виконати умови Договору через виникнення форс-мажорних обставин, повинна негайно, не пізніше 24 год. з моменту їх настання і припинення, повідомити про це іншу сторону у письмовій формі. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє сторону права посилатися на будь-яку з цих обставин, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання.

7.3. Свідоцтво, видане відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

7.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, цей договір може бути розірваний шляхом направлення повідомлення іншій стороні.

8. Порядок вирішення спорів

Усі спори, які можуть виникнути при виконанні цього договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів, а при відсутності згоди — у судовому порядку.

9. Строк дії договору та інші умови

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до «_»__

200_p., після чого Договір буде автоматично продовжуватись з року в рік, якщо жодна зі Сторін

письмово не заявить про свої наміри припинити його дію за_днів до прогнозованого закінчення

дії Договору.

Розірвання діючого договору в односторонньому порядку не допускається. У разі якщо одна зі сторін вирішила розірвати договір, вона направляє пропозицію про це іншій стороні. У будь-якому разі попередження направляється не пізніше ніж за_місяці до його

розірвання. У разі якщо друга сторона не погоджується з пропозицією про розірвання договору, то зацікавлена сторона передає цей спір на вирішення суду в порядку, встановленому законодавством.

9.2. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

9.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають однакову юридичну силу у разі, якщо вони складені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

9.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

9.5. Цей договір складений на_аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

9.6. Усе інше, що не обумовлено зазначеним договором, регулюється відповідним законодавством.

У разі якщо обидві сторони є учасниками відносин у сфері господарювання, законодавство, яке регулює правовідносини сторін, є господарське (ГКУ, ЦКУ, ГПК), у всіх інших правовідносинах застосовуються ЦКУ, ЦПК.

Юридичні адреси та реквізити сторін

Клієнт:

Поштова адреса та індекс

Телефон/факс_

Поточний рахунок _

ЄДРПОУ _

Експедитор:

Поштова адреса та індекс

Телефон/факс _

Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _

Клієнт,

Експедитор.

М. П.

М. П. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим