Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

м._ «_»_200_р.

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується «Довіритель») в особі_

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ з одного боку, та

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується «Повірений») в особі _ ,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ , з другого боку, уклали цей Договір доручення (надалі іменується «Договір») про таке.

Предмет Договору

1. За цим Договором Повірений зобов'язується від імені і за рахунок Довірителя здійснити такі юридичні дії: _

2. Винагорода та порядок розрахунків.

За здійснення дій, визначених у п. 1 цього Договору, Довіритель зобов'язується виплатити Повіреному винагороду в такому розмірі: _ .

а) Довіритель зобов'язується протягом_банківських днів після виконання доручення (надання письмового звіту Повіреного про виконання доручення) перерахувати на поточний рахунок Повіреного грошову суму, зазначену у п. 2.1 цього Договору.

Обов'язки Повіреного

3. Повірений зобов'язаний:

а) здійснити юридичні дії, визначені у п. 1 цього Договору, відповідно до вимог Довірителя; на умовах, найбільш вигідних для Довірителя;

б) повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення за цим Договором;

в) залучати, за необхідності, вповноважених представників Довірителя до виконання доручення;

г) в_денний срок передати Довірителю все отримане в зв'язку з виконанням Повіреним своїх зобов'язань за цим Договором (здійсненням юридичних дій, визначених у п. 1 цього Договору);

д) після виконання доручення або в разі припинення цього Договору до його виконання негайно повернути Довірителеві довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання доручення та виправдні документи (якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення).

Обов'язки Довірителя

4. Довіритель зобов'язаний:

а) видати Повіреному довіреність на здійснення юридичних дій, визначених у п. 1 цього Договору;

б) забезпечити Повіреного іншими засобами, необхідними для виконання Повіреним його зобов'язань за цим Договором, а саме:_ ;

в) відшкодовувати Повіреному необхідні витрати для здійснення юридичних дій, визначених у п. 1 цього Договору;

г) виплатити Повіреному належну йому відповідно до цього Договору винагороду;

д) забезпечити за необхідності участь своїх вповноважених представників у виконанні Повіреним його зобов'язань за цим Договором;

е) негайно прийняти від Повіреного всі результати виконання останнім його зобов'язань за цим Договором.

Відповідальність Сторін. Спори

5. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

6. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

7. Усі спори, пов'язані із цим Договором, вирішуються в порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.

Додаткові умови

8. За необхідності визначаються умови щодо права Повіреного передати виконання доручення іншій особі (заступникові) із зазначенням цієї особи; щодо встановлення виключного права Повіреного на вчинення від імені та за рахунок Довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених Договором; щодо строку дії такого доручення та (або) території, у межах якої є чинним виключне право Повіреного та інші умови, якщо цього вимагають особливості конкретного доручення.

Строк дії договору та інші умови

9. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання й діє до

10. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

11. Правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору й не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства.

12. Цей Договір складений на_сторінках у_примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Юридичні адреси і реквізити Сторін

Довіритель: Повірений:

Поштова адреса та індекс _ Поштова адреса та індекс

Телефон/факс_ Телефон/факс _

Поточний рахунок_ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _ ЄДРПОУ _

Довіритель _ Повірений

М. П.

М. П. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування