Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

м._ «_»_200_р.

_, надалі іменується «Принципал» в особі_, діючого на підставі_ _, з одного боку, і_, надалі іменується «Комерційний агент» в особі_, що діє на підставі_, з другого боку, уклали цей Агентський договір (надалі іменується «Договір») про таке.
1. Загальні положення

1.1. Комерційний агент у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, зобов'язується надати послуги Принципалові щодо вчинення правочинів, передбачених в п. 1.2 цього Договору, від імені Принципала і за його рахунок.

1.2. За цим Договором Комерційний агент зобов'язується вчинити наступні дії_

_в сфері_в порядку _ .

1.3. Комерційний агент одержує право здійснити дії, вказані в п. 1.2 цього Договору, в межах території ){і_ .

2. Обов'язки сторін

2.1. Відповідно до цього Договору Комерційний агент зобов'язаний:

— вживати всіх необхідних заходів щодо належного та реального виконання своїх обов'язків за цим Договором;

— сприяти руху продукції Принципала з використанням рекламних та інформаційних матеріалів, наданих Принципалом;

— вивчати Територію з метою виявлення потенційних замовників;

— розповсюджувати рекламні матеріали, пов'язані з продукцією Принципала, і проводити представлення цієї продукції;

— інформувати Принципала про необхідність проведення переговорів шляхом_

_у строк_;_;

— сприяти організації зустрічей і техніко-комерційних переговорів між представниками Принципала й замовника;

— проводити консультації з правових та комерційних питань експортно-імпортного регулювання на Території в зв'язку з договором, що укладається Принципалом.

2.2. Комерційний агент зобов'язаний дотримуватися вказівок Принципала стосовно цін, умов поставок та платежів.

2.4. Агент має право звертатися з комерційними пропозиціями до замовників тільки з письмової згоди Принципала.

2.5. Агент зобов'язується звітувати Принципалу про хід виконання Договору шляхом_

_та в строк_.

До звіту Агента додаються необхідні докази витрат, здійснених ним за рахунок Принципала.

Якщо Принципал не повідомляє про свої заперечення до звіту Агента протягом_днів,

звіт вважається прийнятим Принципалом.

2.6. Відповідно до цього Договору Принципал зобов'язаний:

— виплачувати Комерційному агентові винагороду в розмірі_грн

на умовах__ в строк_

шляхом _;_ ;

— видати Комерційному агентові довіреність із зазначенням повноважень, що випливають із цього Договору та забезпечити Комерційного агента іншими необхідними засобами.

2.7. Принципал має право в будь-який час припинити повноваження Комерційного агента, що тягне за собою припинення цього Договору.

2.8. Принципал зобов'язаний прийняти звіт в порядку та на умовах встановлених цим Договором. 2.9.Принципал зобов'язується виплатити додаткову винагороду в розмірі_

у строк_у випадку, якщо Комерційний агент бере на себе зобов'язання гарантувати виконання угоди, укладеної в інтересах Принципала.

3. Права сторін

3.1. Права Комерційного агента:

— отримувати винагороду за виконання ним своїх обов'язків за цим Договором в строки, в розмірі та на умовах, визначених цим Договором;

Вимагати від Приципапа надання всієї необхідної інформації та документів для виконання зобов'язань за даним Договором.

3.2. Права Принципала:

— вимагати від Комерційного агента належного та реального виконання його обов'язків за цим Договором.

— припинити у будь-який час повноваження Комерційного агента у строк_днів, але

не пізніше_, що тягне за собою припинення дію цього Договору.

4. Відповідальність сторін за порушення договору

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. За порушення обов'язків, передбачених п. 2.1 цього Договору, Комерційний агент сплачує Принципалові неустойку в розмірі_.

4.3. За порушення обов'язків, передбачених п. 2.6 цього Договору, Принципал сплачує Комерційному агентові неустойку в розмірі_.

4.4. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

4.5. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

4.6. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

5. Вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. Інші положення договору

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору, та закінчується____ .

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Цей Договір може бути припинений достроково за бажанням будь-якої із Сторін, яка повинна попередити про це іншу Сторону не пізніше ніж за 10 днів до дати припинення.

6.7. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.8. Додаткові угоди та додатки до цього Договору, викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками, є невід'ємними частинами цього Договору.

6.9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної зі Сторін.

Юридичні адреси та реквізити сторін

Принципал: Комерційний агент:

Поштова адреса та індекс _ Поштова адреса та індекс_

Телефон/факс_ Телефон/факс__

Поточний рахунок_ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _ ЄДРПОУ _

Принципал_ Комерційний агент_

М. П.

м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування