Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ДОГОВІР КОМІСІЇ

м._ «_»_200_ року

надалі іменується «Комітент», в особі_,

що діє на підставі _ ,

з однієї сторони, і _ ,

надалі іменується «Комісіонер», в особі_ ,

що діє на підставі__,

з другої сторони, уклали цей Договір комісії (надалі іменується «Договір») про таке.

1. Предмет договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Комісіонер зобов'язується за дорученням і за рахунок Комітента здійснити в інтересах останнього від свого імені угоду з оптового продажу товару (надалі — майно).

1.2. Конкретні умови угоди щодо кількості, якості та мінімальної ціни продажу продукції, а також інші умови та вказівки Комітента наводяться у додатку 1 до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.

1.3. Виступаючи від свого імені, Комісіонер самостійно укладає договір купівлі-продажу з третьою особою (надалі — Покупець).

1.4. Комісіонер зобов'язаний укласти договір купівлі-продажу у термін до «__»_200_ р.

2. Обов'язки та права комісіонера

2.1. Комісіонер зобов'язаний:

2.1.1. Самостійно провести необхідну комерційно-маркетингову роботу, знайти Покупця на товар Комітента, здійснити всю переддоговірну роботу та укласти договір купівлі-продажу на умовах, найбільш вигідних для Комітента, і відповідно до його вказівок.

2.1.2. Прийняти у Комітента товар, призначений для комісії, та застрахувати його за рахунок Комітента.

2.1.3. Оглянути товар, що передається на комісію, перевірити його якість та комплектність, упевнитися у його придатності для продажу. У разі виявлення прихованих недоліків товару, що переданий на комісію, негайно повідомити Комітента про виявлені недоліки.

2.1.4. Надати Комітентові звіт протягом_календарних днів після вчинення правочину за дорученням Комітента.

2.1.5. У випадку виникнення непередбачених обставин, що перешкоджають укладенню угоди на умовах Комітента, негайно повідомити про це Комітента, зібрати та забезпечити необхідні докази.

2.2. Комісіонер має право:

2.2.1. На відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором, у разі відмови Комітента від договору комісії. Усі витрати Комісіонера повинні бути зазначені у звіті, якій складається та подається Комітенту в письмовій формі з додаванням усіх виправдних документів.

3. Обов'язки та права комітента

3.1. Комітент зобов'язується:

3.1.1. Передати Комісіонеру товар на комісію протягом_календарних днів з моменту підписання цього Договору.

3.1.2. Виплатити Комісіонерові плату в розмірі та порядку, встановлених у п. 5 Договору.

3.1.3. Повідомити Комісіонера про свої заперечення щодо звіту Комісіонера протягом тридцяти днів від дня отримання звіту. Якщо такі заперечення не надійдуть, звіт вважається прийнятим.

3.1.4. Надати Комісіонеру всі необхідні документи:_

3.2. Комітент має право:

3.2.1. Відмовитися від договору комісії, повідомивши про це Комісіонера не пізніше ніж за_ _днів.

3.2.2. У разі відмови Комітента від договору комісії він повинен у_ _строк розпорядитися своїм майном, яке є у Комісіонера.

4. Порядок передачі майна на комісію

4.1. Передача майна на комісію здійснюється за актом приймання-передачі у такому порядку:

Місце передачі:_.

Транспортування_____.

Витрати на доставку і транспортування несе Комісіонер.

5. Винагорода комісіонера

5.1. За виконання доручення Комітент сплачує Комісіонерові винагороду, а також премію за виконане доручення.

5.2. Розмір винагороди становить_відсотків від мінімальної ціни продажу продукції,

встановленої у додатку 1 до цього Договору.

5.2.1. Розмір премії за виконане доручення встановлюється у сумі отриманої від продажу вигоди.

6. Порядок розрахунків

6.1. Кошти, належні Комітенту, виплачуються Комісіонером шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Комітента.

6.2. Кошти Комітенту виплачуються Комісіонером протягом_календарних днів з дня надходження коштів від Покупця на поточний рахунок Комісіонера.

6.3. Комісіонер самостійно відраховує належні йому за цим Договором суми з усіх коштів, що надходять до Комісіонера для Комітента.

7. Строк дії договору

7.1. Комісіонер зобов'язаний виконати доручення протягом_

з моменту_ .

7.2. Договір може бути пролонгований за згодою сторін.

8. Відповідальність сторін

8.1. У разі невиконання вимог, установлених у пп. 3.2.2, Комісіонер передає товар на зберігання за рахунок Комітента або продає майно за найвигіднішою для Комітента ціною.

8.2. У разі якщо Комісіонер не застрахував майно, то за втрату, недостачу, пошкодження майна, переданого на комісію, Комісіонер сплачує штраф у розмірі_.

8.3. За порушення строків перерахування Комісіонером належних Комітенту коштів Комісіонер сплачує Комітенту пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу.

9. Інші умови

9.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору й не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства.

9.2. Договір складено на_аркушах у_однакових примірниках.

9.3. Внесення змін до цього Договору може мати місце тільки за наявності письмової згоди Сторін у порядку, передбаченому законодавством України.

9.4. Спори, пов'язані з виконанням, зміною та розірванням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди — у судовому порядку.

9.5. Комітент є платником податку на прибуток на загальних підставах.

9.6. Комісіонер є платником податку на прибуток на загальних підставах.

9.7. Усі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до чинного законодавства.

10. Додатки до даного договору

10.1. До цього Договору додається: Додаток 1 на_арк.

10.2. Додатки до цього Договору становлять його невід'ємну частину. Юридичні адреси та реквізити сторін

Комітент: Комісіонер:

Поштова адреса та індекс___ Поштова адреса та індекс__

Телефон/факс_ Телефон/факс _

Поточний рахунок_ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _ ЄДРПОУ _

Керівник _ Керівник

М. П.

м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування