Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 1
<< Содержание < Предыдущая

ДОГОВІР ОРЕНДИ БУДІВЛІ (ІНШОЇ КАПІТАЛЬНОЇ СПОРУДИ)

м._ «_»_200_р.

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Орендодавець») в особі _

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та_

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Орендар») в особі_

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона»), уклали цей Договір оренди будівлі (іншої капітальної споруди) (надалі іменується «Договір») про таке.

1. Загальні положення

1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, пов'язані з переданням Орендодавцем Орендареві у строкове платне користування такої будівлі (капітальної споруди) (надалі іменується «об'єкт, що орендується»):

1.1.1. Об'єкт, що орендується, становить будинок, що стоїть окремо, з підсобними (допоміжними) спорудами.

1.1.2. Адреса:_____

1.1.3. Загальна площа: _

1.1.4. Площа підвальних приміщень: _

1.1.5. Вартість об'єкта, що орендується: _

1.1.6. Стан об'єкта, що орендується, на момент передання в оренду:

1.1.7. Недоліки об'єкта, що орендується:___

1.1.8. Супутні споруди та підсобні приміщення загальною площею, що передаються у користування разом з об'єктом, що орендується:

а)__кв. м;

б)___кв. м.

1.2. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: _і про такий порядок відновлення об'єкта, що орендується:

1.3. Усі питання, пов'язані з наданням Орендареві права користування земельною ділянкою, на

якій розташований об'єкт, що орендується, визначаються Сторонами у_,

який укладається Сторонами одночасно із укладенням цього Договору.

2. Мета оренди

2.1.____

3. Порядок передання об'єкта, що орендується, в оренду

3.1. Передання-приймання об'єкта, що орендується, здійснюється двосторонньою комісією, що складається із представників Сторін.

3.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію шляхом_

та приступити до передання-приймання об'єкта, що орендується, протягом_з моменту набрання чинності цим Договором.

3.3. Протягом строку, визначеного у п. 3.2 цього Договору, Орендодавець повинен звільнити об'єкт, що орендується, та підготувати його до передання Орендарю в оренду.

3.4. Об'єкт, що орендується, повинен бути переданий Орендодавцем та прийнятий Орендарем протягом_з моменту початку роботи двосторонньої комісії.

3.5. При переданні об'єкта, що орендується, складається акт передання-приймання, який підписується членами двосторонньої комісії.

3.6. Об'єкт, що орендується, вважається переданим в оренду з моменту підписання акта передан-ня-приймання.

4. Строк оренди

4.1. Строк оренди становить_років з моменту прийняття об'єкта, що

орендується, за актом передання-приймання.

4.2. Якщо жодна Сторона в строк_;_до закінчення строку цього Договору не

заявить про намір його розірвати, Договір автоматично пролонгується на_

_строк.

5. Орендна плата та розрахунки за Договором

5.1. Розмір орендної плати становить_грн з урахуванням її

індексації за______.

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця наперед не пізніше_числа кожного_місяця.

5.3. Орендар зобов'язаний протягом_з моменту прийняття об'єкта, що

орендується, перерахувати орендну плату за_авансом.

(строк)

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами 1 (один) раз протягом_

за згодою Сторін шляхом_.

6. Права та обов'язки Орендодавця

6.1. Орендодавець має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем об'єкта, що орендується, відповідно до умов цього Договору шляхом_.

6.2. Орендодавець зобов'язаний самостійно і за власний рахунок здійснювати в разі необхідності капітальний ремонт об'єкта, що орендується.

7. Права та обов'язки Орендаря

7.1. Орендар за цим Договором бере на себе такі обов'язки:

— використовувати об'єкт, що орендується, за його цільовим призначенням відповідно до п. 2.1 цього Договору;

— своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату;

— самостійно і за власний рахунок здійснювати поточний ремонт об'єкта, що орендується, протягом строку оренди;

— нести всі витрати з експлуатації об'єкта, що орендується, зокрема:__;

— утримувати об'єкт, що орендується, у належному стані;

— не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову, добудову та перепланування об'єкта, що орендується;

— за власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій об'єкта, що орендується;

— застрахувати об'єкт, що орендується, на строк оренди на умовах, що визначені у додатку №_

до цього Договору;

— безперешкодно допускати на об'єкт, що орендується, представників Орендодавця з метою перевірки його використання відповідно до умов цього Договору;

7.2. Орендар за цим Договором має такі права:

— обладнати об'єкт, що орендується, на власний розсуд;

— упорядкувати територію, прилеглу до об'єкта, що орендується, на власний розсуд;

— здавати об'єкт, що орендується, у суборенду за письмовою згодою Орендодавця;

7.3. Орендар самостійно і від власного імені укладає договори про надання комунальних послуг у повному обсязі зі спеціалізованими організаціями. 8. Порядок повернення об'єкта, що орендується

8.1. Повернення Орендодавцю об'єкта, що орендується, здійснюється двосторонньою комісією, яка складається із уповноважених на те представників Сторін.

8.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити до передання об'єкта, що орендується, протягом__з моменту закінчення строку оренди.

8.3. Протягом строку, визначеного у п. 8.2 цього Договору, Орендар зобов'язаний звільнити об'єкт, що орендується, та підготувати його до передання Орендодавцю.

8.4. Об'єкт, що орендується, повинен бути переданий Орендарем та прийнятий Орендодавцем протягом__ з моменту початку роботи двосторонньої комісії.

8.5. При переданні об'єкта, що орендується, складається акт передання-приймання, який підписується членами двосторонньої комісії.

8.6. Об'єкт, що орендується, повинен бути переданий Орендодавцю у тому самому стані, у якому він був переданий в оренду, з урахуванням нормального природного зносу. 9. Відповідальність сторін 9.1. Орендар несе таку відповідальність:

— у разі прострочення прийняття об'єкта, що орендується, та майна — неустойка в розмірі

— у разі прострочення сплати орендних платежів — пеня в розмірі від суми боргу за кожен день прострочення;

— у разі нецільового використання об'єкта, що орендується, — штраф у розмірі

від загальної суми орендної плати, що підлягає сплаті за цим Договором;

— за передання об'єкта, що орендується, або його частин в суборенду без письмової згоди Орендодавця — неустойка у розмірі_.

9.2. Орендодавець несе таку відповідальність:

— у разі прострочення передання Орендарю об'єкта, що орендується, та майна — неустойка в розмірі_.

10. Дія договору

10.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється їх печатками та підлягає нотаріальному посвідченню й державній реєстрації.

10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.2 цього Договору, та закінчується_.

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11. Прикінцеві положення

11.1. На момент укладення цього Договору Орендодавець та Орендар є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність зазначених нею в цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою Стороною.

11.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони укладені (складені) у тій же самій формі, що й цей Договір.

Юридичні адреси і реквізити сторін

Орендодавець: Орендар:

Поштова адреса та індекс _ Поштова адреса та індекс_

Телефон/факс_ Телефон/факс _

Поточний рахунок_ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _ ЄДРПОУ _

За орендодавця_ За орендаря

Керівник _ Керівник_

м. п.

м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування