Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ

м._ «_»_200_ р.

(назва підприємства, організації, установи, ПІБ громадянина)

(надалі іменується «Поклажодавець») в особі_

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ з одного боку, та _

(назва підприємства, організації, установи, ПІБ громадянина)

(надалі іменується «Зберігач») в особі _

1. Предмет договору

1.1. На умовах цього Договору Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на зберігання речі, а

саме:_, далі — «Майно» .

2. Строк зберігання

2.1. Строк зберігання встановлюється з моменту фактичної передачі Майна Зберігачеві до «_»_200_р.

2.2. Якщо після закінчення зазначеного у п. 2.1 терміну Майно не буде витребуване Поклажедав-цем, умови Договору зберігають чинність протягом фактичного знаходження Майна на зберіганні, крім випадків, передбачених законом та Договором.

3. Права та обов'язки зберігача

3.1. Зберігач зобов'язаний:

3.1.1. забезпечити зберігання та збереження Майна протягом дії цього Договору;

3.1.2. виконувати свої обов'язки за договором зберігання особисто;

3.1.3. негайно повідомити Поклажодавця про необхідність зміни умов зберігання Майна й отримати його відповідь. У разі небезпеки втрати, нестачі або пошкодження Майна Зберігач зобов'язаний змінити спосіб, місце та інші умови його зберігання, не чекаючи відповіді Поклажодавця;

3.1.4. повернути Поклажодавцеві Майно, яке було передане на зберігання (або відповідну кількість речей такого самого роду та такої самої якості, якщо предметом Договору є речі, визначені родовими ознаками). Майно має бути повернуте Поклажодавцю в такому стані, в якому воно було прийняте на зберігання, з урахуванням зміни його природних властивостей;

3.1.5. нести відповідальність за втрату або пошкодження Майна;

3.1.6. на першу вимогу Поклажодавця повернути Майно.

3.2. Зберігач має право:

3.2.1. за згодою Поклажодавця змішати речі одного роду та однієї якості, які передані на зберігання;

3.2.2. передати Майно на зберігання іншій особі у разі, якщо він вимушений це зробити в інтересах Поклажодавця і не має можливості отримати його згоду. Про передання Майна на зберігання іншій особі Зберігач зобов'язаний своєчасно повідомити Поклажодавця. У разі передання Зберігачем Майна на зберігання іншій особі умови договору зберігання є чинними і первісний Зберігач відповідає за дії особи, якій він передав річ на зберігання;

3.2.3. продати Майно або його частину, якщо внаслідок настання обставин, зазначених у п. 3.1.3 Договору, Майно зазнало пошкоджень або виникли реальна загроза його пошкодження чи інші обставини, що не дають змоги забезпечити його схоронність, а вжиття заходів із боку Поклажодавця очікувати неможливо. Якщо зазначені обставини виникли з причин, за які Зберігач не відповідає, він має право відшкодувати свої витрати із суми виторгу, одержаної від продажу Майна. Наявність зазначених обставин доводиться Зберігачем;

3.2.4. продати Майно або його частину за звичайною ціною в рахунок заборгованості за зберігання, якщо заборгованість становить_, з поверненням надлишку вирученої суми Поклажедав-

цеві (див. п. 6.1). Відповідність ціни продажу звичайній ціні доводиться Зберігачем;

3.2.5. на одержання плати протягом усього строку зберігання (див. п. 6.1). Якщо зберігання припинилося достроково через обставини, за які Зберігач не відповідає, він має право на пропорційну частину плати;

3.2.6. на відшкодування витрат на зберігання Майна понад установлену Договором (див. п. 6.1) плату (варіант: Витрати можуть бути включені до плати за зберігання, що повинно бути обумовлено). Витрати, які Сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати), відшкодовуються понад плату, яка належить Зберігачеві.

4. Права та обов'язки поклажодавця

4.1. Поклажодавець зобов'язаний:

4.1.1. у випадку непередачі Майна відшкодувати Зберігачеві збитки, завдані йому у зв'язку з цим, якщо Поклажодавець у розумний строк не попередив Зберігача про відмову від договору зберігання;

4.1.2. оплачувати послуги Зберігача відповідно до умов Договору (див. п. 6.1). Якщо Поклажодавець після закінчення строку Договору не забере Майно, він зобов'язаний внести плату за весь фактичний час її зберігання;

4.1.3. забрати річ від Зберігача після закінчення строку зберігання;

4.1.4. відшкодувати Зберігачеві збитки, завдані властивостями Майна, переданого на зберігання, якщо Зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не міг знати про ці властивості.

4.2. Поклажодавець має право:

4.2.1. достроково забрати Майно або його частину зі зберігання.

5. Відповідальність сторін

5.1. За втрату (нестачу) або пошкодження Майна, прийнятого на зберігання, Зберігач відповідає на загальних підставах.

5.2. Зберігач відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження Майна після закінчення строку зберігання лише за наявності його умислу або грубої необережності.

5.3. Збитки, завдані Поклажодавцеві втратою (нестачею) або пошкодженням Майна, відшкодовуються Зберігачем:

1) у разі втрати (нестачі) Майна — у розмірі його вартості;

2) у разі пошкодження Майна — у розмірі суми, на яку знизилася її вартість.

5.4. Якщо внаслідок пошкодження Майна його якість змінилася настільки, що воно не може бути використане за первісним призначенням, Поклажодавець має право відмовитися від цього Майна і вимагати від Зберігача відшкодування його вартості.

5.5. Поклажодавець зобов'язаний відшкодувати Зберігачеві збитки, завдані властивостями Майна, переданого на зберігання, якщо Зберігач, приймаючи його на зберігання, не знав і не міг знати про ці властивості.

5.6. Сторони несуть й іншу відповідальність, передбачену законом або Договором (див. п. 6.1).

6. Інші умови

6.1. Оплата за зберігання встановлюється у розмірі_грн за_(якщо Договір оплатний.

У цьому разі необхідно додатково визначити порядок та строки розрахунків, а також відповідальність за порушення цих умов).

6.2. Строк дії Договору обумовлений строком фактичного зберігання Майна (п. 2 Договору).

6.3. Зміни до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється письмово.

6.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються чинним законодавством.

6.5. Спори, які пов'язані з цим Договором, вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

6.6. Договір складений на_сторінках у_автентичних примірниках.

Юридичні адреси і реквізити сторін

Поклажодавець: Зберігач:

Поштова адреса та індекс _ Поштова адреса та індекс_

Телефон/факс__ Телефон/факс _

Поточний рахунок_ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _ ЄДРПОУ____

Поклажодавець_ Зберігач

М. П.

м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування