Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая

Безоплатна передача основних фондів

У разі дарування основних фондів з метою оподаткування також треба розглядати таку операцію, як продаж. При даруванні об'єкта першої групи ОФ треба керуватися нормами пп. 8.4.3: «Уразі виведення з експлуатації окремих об'єктів основних фондів групи 1 у зв 'язку з їх продажем балансова вартість групи 1 зменшується на суму балансової вартості такого об'єкта». При цьому сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих об'єктів ОФ групи 1 включається до ВД платника податку, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу (у випадку дарування, на нашу думку, виручкою треба вважати суму 0) включається до валових витрат платника податку. Проте валових витрат в такій ситуації, на нашу думку, відображати не треба, адже подарований об'єкт не є використаним у господарській діяльності.

При даруванні об'єктів ОФ груп 2 — 4 слід звернутися до пп. 8.4.4 Закону про прибуток: «Уразі виведення з експлуатації основних фондів груп 2,З і 4 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких основних фондів (вартості продукції, робіт, послуг, отриманих платником податку в межах бартерних (товарообмінних) операцій). Якщо сума вартості основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду». Але знову постає запитання: що вважати вартістю продажу при безоплатній передачі? Можна просто залишити балансову вартість групи без змін і амортизувати об'єкт (якого вже немає) далі. Але в цьому разі доречно згадати пп 8.1.2 Закону про прибуток:

«Амортизації підлягають витрати на:

— придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого використання:

— проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів».

Отже, подарований об'єкт не підпадає під визначення «ОФ для власного виробничого використання», тому й витрати на його придбання і ремонти не можуть амортизуватися. Таким чином, виникає необхідність визначити балансову вартість об'єкта (у тому числі врахувати всі ремонти цього об'єкта, які «не вписалися» в 10% і були віднесені на збільшення балансової вартості групи). Хоча в пп. 8.3.5 Закону про прибуток сказано: «Облік балансової вартості ОФ, які підпадають під визначення груп 2, 3, 4, ведеться за сукупною балансовою вартістю відповідної групи ОФ, незалежно від часу введення в експлуатацію таких ОФ», на жаль, на думку автора, бухгалтеру доведеться визначати його балансову вартість і на цю суму зменшити балансову вартість відповідної групи.

Податок на додану вартість

У разі дарування товарів або основних фондів база обкладення ПДВ визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни (п. 4.2 Закону про ПДВ).

Щодо ПДВ, раніше відображеного в складі ПК при придбанні таких товарів (чи ОФ), то його слід відкоригувати, оскільки такі товари перестали використовуватися у господарській діяльності. Підтвердженням цього є норми пп. 7.4.4 Закону про ПДВ, згідно з яким: «Якщо платник податку придбаває (виготовляє) матеріальні та нематеріальні активи (послуги), які не призначаються для їх використання в господарській діяльності такого платника, то сума податку, сплаченого у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включається до складу податкового кредиту».

Дарування неприбутковим організаціям

Операції з безоплатної передачі товарів неприбутковим організаціям, перелік яких встановлено абзацами «а» і «б» пп. 7.11.1 Закону про прибуток з метою їх безпосереднього використання у благодійницьких цілях, а також набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства, звільняються від обкладення ПДВ згідно з пп. 5.1.21 Закону про ПДВ. Однак операції з надання благодійної допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), що оподатковуються акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів і товарів (робіт, послуг), призначених для використання у підприємницькій діяльності, перелік яких визначає КМУ, не підлягають звільненню від оподаткування.

Звернімо увагу на ще один момент. Виникає запитання: якщо товари (ОФ) подаровані неприбутковим організаціям, то що робити з ПК, відображеним при придбанні таких товарів (ОФ)? Адже податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів чи основних фондів (у тому числі при їх імпортуванні) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари (послуги) та ОФ почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду. Якщо у подальшому такі товари (послуги) починають використовуватися в операціях, які звільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 Закону про ПДВ, то з метою оподаткування такі товари (послуги), ОФ вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає початок такого використання, але не нижчою від ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження) (див. пп. 7.4.1 Закону про ПДВ).

Таким чином, через те що в минулому платник податків відобразив ПК на суму товарів (чи ОФ), які тепер передані з благодійною метою, він повинен все одно нарахувати ПЗ з ПДВ на вартість безоплатно переданих товарів (чи ОФ) виходячи зі звичайної ціни (у податковому періоді, коли вони передані неприбутковим організаціям), але не нижчої за ціну їх придбання (для ОФ — виготовлення, будівництва, спорудження). Коригувати ПК, попередньо відображений при придбанні таких ОФ чи товарів, підприємству не треба. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування