Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

м._ « »_______20_р.

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Лізингодавець») в особі _

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі___________________

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується «Лізингоодержувач») в особі _

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(у подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона») уклали цей Договір фінансового лізингу (надалі іменується «Договір») про таке.

1. Загальні положення

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Лізингодавець зобов'язується набути у власність у Продавця Обладнання відповідно до встановлених Лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати за плату таке обладнання у користування Лізингоодержувачу на визначений у цьому Договорі строк.

1.2. Під Обладнанням (предметом лізингу) у цьому Договорі розуміється _

1.3. Умови та порядок набуття Лізингодавцем Обладнання у Продавця визначено у _

_ , що є додатком №_до цього Договору.

1.4. Під Продавцем у цьому Договорі розуміється_____

1.5. Вартість (договірна ціна) Обладнання становить__,_

_гривень без ПДВ.

(сума літерами)

1.6. Обладнання передається Лізингоодержувачу в лізинг за цільовим призначенням, а саме — для реалізації інноваційного проекту «_» за інноваційним договором

№_від «_»_20_р., що укладений між_

та Лізингоодержувачем.

1.7. Сторони погодились на такий порядок обчислення і використання амортизаційних відрахувань:

1.8. Сторони погодились на такий порядок відновлення Обладнання:

2. Строк лізингу

2.1. Строк лізингу за цим Договором становить_з дня передання Обладнання у лізинг, яким є день підписання Сторонами Акта передання Обладнання у лізинг.

3. Лізингові платежі

3.1 Розмір, строки та порядок сплати Лізингоодержувачем лізингових платежів Лізингодавцю встановлюються у «Розрахунку лізингових платежів», який є додатком №_до цього Договору. Лізингові

платежі включають у себе_.

Лізингові платежі сплачуються у безготівковій формі.

3.2. Перший лізинговий платіж вноситься через_місяців з дня передання Обладнання у лізинг,

як він визначений у п. 2.1. цього Договору, а наступні лізингові платежі вносяться послідовно з інтервалами в_місяці з дня, коли мав бути сплачений перший лізинговий платіж.

3.3. Лізингоодержувач зобов'язаний своєчасно сплачувати передбачені цим Договором лізингові

платежі. У разі прострочення Лізингоодержувачем сплати Лізингодавцю лізингових платежів Лізингоодержувач сплачує пеню у розмірі_% від несплаченої суми за кожен день прострочення. Сплата

пені не звільняє Лізингоодержувача від проведення передбачених цим Договором розрахунків.

3.4. Лізингоодержувач не може вимагати від Лізингодавця ніякого відшкодування, зменшення або припинення (зупинення) сплати лізингових платежів у разі перерви в експлуатації Обладнання, незалежно від причини такої перерви, у тому числі незалежно від форс-мажорних обставин.

3.5. Лізингоодержувач не має права затримувати лізингові платежі, строк сплати яких настав, навіть з причин пошкодження Обладнання або внаслідок виникнення форс-мажорних обставин.

3.6. Відповідальність за ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Обладнання з дня його передання несе Лізингоодержувач. У разі повного знищення Обладнання сума наступних лізингових платежів, а також усі прострочені суми, які належать до сплати Лізингоодержувачем, мають бути сплачені Лізингодавцю у строки та на умовах _

(строки та умови сплати лізингових платежів)

4. Передання обладнання у лізинг та повернення обладнання лізингодавцю

4.1. Передання Лізингодавцем та прийняття Лізингоодержувачем Обладнання у лізинг здійснюється Сторонами в_«_»_200 р., що засвідчується актом передання

Обладнання у лізинг.

4.2. Сторони погодились на такі строки та порядок повернення Обладнання Лізингодавцю Лізингоодержувачем _ .

5. Використання, технічне обслуговування та ремонт обладнання

5.1. Лізингоодержувач зобов'язується протягом строку лізингу утримувати Обладнання у справному стані, сумлінно дотримуватися під свою відповідальність норм та правил експлуатації, технічного обслуговування та ремонту Обладнання, встановлених чинним законодавством та інструкціями Продавця.

5.2. У разі виходу Обладнання з ладу Лізингоодержувач протягом п'яти календарних днів зобов'язаний письмово повідомити про це Лізингодавця шляхом_, якщо до цього часу несправності не будуть усунені.

5.3. Лізингоодержувач за власний рахунок без подальшої компенсації Лізингодавцем та за погодженням з Лізингодавцем проводить технічне обслуговування та усі види ремонту, модернізації та реконструкції Обладнання.

5.4. Лізингоодержувач має право поліпшувати (в тому числі заміняти будь-які деталі та вузли) Обладнання лише за згодою Лізингодавця. У разі поліпшення Обладнання за згодою Лізингодавця Лізингоодержувач має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості у рахунок лізингових платежів.

5.5. Лізингоодержувач несе відповідальність за відповідність рівня кваліфікації його персоналу складності виконуваних робіт з експлуатації та обслуговування Обладнання та зобов'язаний провести відповідне навчання працівників шляхом_в строк_, що має підтверджуватися

5.6. Одержання необхідних дозволів на експлуатацію Обладнання покладається на Лізингоодержувача.

6. Страхування обладнання

6.1. Лізингоодержувач за власний рахунок зобов'язаний застрахувати Обладнання від передбачених цим Договором ризиків, для чого Лізингоодержувач зобов'язується укласти зі страховою компанією відповідний договір страхування на таких умовах_. Строк договору страхування має охоплювати весь строк цього Договору.

6.2. За договором страхування Обладнання має бути застраховано від_

(вказати страхові ризики)

6.3. Обладнання має бути застраховане в місячний строк із дня передання Обладнання у лізинг, як він визначений в п. 2.1 цього Договору. До моменту страхування відповідальність щодо збитків, завданих у зв'язку з будь-яким пошкодженням або знищенням Обладнання, покладається на Лізингоодержувача.

6.4. У разі настання страхового випадку Лізингоодержувач зобов'язаний у триденний строк з моменту настання страхового випадку надіслати Лізингодавцю телеграмою або факсом повідомлення про страховий випадок. У разі відмови страхової компанії сплатити страхове відшкодування вирішення спору здійснюється в порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.

7. Право власності на обладнання

7.1. Протягом строку цього Договору Обладнання є власністю Лізингодавця. Лізингоодержувач зобов'язується закріпити на видному місці і зберігати там упродовж строку Договору об'яву:

«Це обладнання є власністю_.

(найменування Лізингодавця)

У відповідних реєстраційних та бухгалтерських документах Лізингоодержувача повинно бути застереження: «Власник—___,

(найменування Лізингодавця)

користувач —__ ».

(найменування Лізингоодержувача)

Обладнання не може бути конфісковано, на нього не може бути накладено арешт у зв'язку з будь-якими діями або бездіяльністю Лізингоодержувача.

7.2. Протягом строку цього Договору Лізингоодержувачу забороняється без письмової згоди Лізингодавця здавати Обладнання у сублізинг та використовувати його для інших не передбачених інноваційним проектом цілей.

7.3. Перехід права власності на Обладнання від Лізингодавця до Лізингоодержувача можливий в порядку та на умовах, що визначені у_, який є додатком №_до цього Договору.

8. Дія договору

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору та закінчується_.

8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. Лізингоодержувач має право відмовитися від цього Договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Лізингодавця, у разі, якщо прострочення передання Обладнання становить більше ЗО календарних днів. Лізингоодержувач має право вимагати відшкодування збитків, у тому числі повернення платежів, що були сплачені Лізингодавцю до такої відмови.

8.6. Лізингодавець має право відмовитися від цього Договору та вимагати повернення Обладнання від Лізингоодержувача, якщо Лізингоодержувач не виконує будь якого зі своїх зобов'язань за цим Договором. Лізингодавець виставляє претензію Лізингоодержувачу про припинення дії цього Договору у відповідності з чинним законодавством.

9. Інші умови

9.1. Якщо в подальшому після укладення цього Договору будуть збільшені ставки чинних на момент укладення цього Договору податків, зборів та інших передбачених чинним законодавством платежів, які стосуються Обладнання або сплати лізингових платежів, чи будуть впроваджені нові їх види, то розмір лізингових платежів підлягає перегляду, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору.

9.2. Умови переоцінки Обладнання:_

9.3. Лізингоодержувач має право промислового використання Обладнання тільки за умови його страхування.

9.4. За порушення встановлених строків передачі Обладнання винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі_, а також відшкодовує збитки за безпідставне користування

предметом лізингу (упущену вигоду) виходячи з розміру найбільшого місячного лізингового платежу, що його встановлено «Розрахунком лізингової плати» за користування Обладнанням.

9.5. Інші умови: ___

10. Форс-мажорні обставини

10.1. До форс-мажорних обставин належать: обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, такі як війна, громадські заворушення, пожежа, повінь, землетрус; заборонні акти та/або заходи органів державної влади або місцевого самоврядування, що виникли після укладання цього Договору та які Сторони не могли передбачити або запобігти їм прийнятними заходами, якщо ці обставини вплинули на виконання ними своїх зобов'язань за цим Договором.

У цьому випадку термін виконання зобов'язань за цим Договором змінюється за взаємною згодою, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього договору.

10.2. Документально підтверджені форс-мажорні обставини, про які було вчасно повідомлено відповідно до п. 10.3 Договору (якщо відповідна Сторона об'єктивно мала таку можливість), звільняють цю потерпілу від форс-мажору Сторону від цивільно-правової відповідальності, встановленої

цим Договором, за неможливість виконання зобов'язання, проте не звільняють її від виконання самого зобов'язання.

Виняток із цього правила може бути встановлений лише за взаємним письмовим погодженням Сторін.

10.3. У разі виникнення зазначених у п. 10.1 Договору обставин Сторони протягом п'яти календарних днів письмово сповіщають одна одну про наявність цих обставин, підтверджуючи це відповідними офіційними документами, до яких належать письмові підтвердження відповідної торгово-промислової палати, довідки (акти) компетентних державних органів та установ тощо.

Якщо Сторони без поважних причин не сповістили у зазначений строк про виникнення форс-мажорних обставин, вони не мають права у подальшому вимагати зміни строків виконання умов цього Договору і не звільняються від відповідальності за порушення встановлених Договором зобов'язань лише з підстав виникнення форс-мажорних обставин.

10.4. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються понад_місяців, Сторони можуть прийняти

рішення про зміну строків виконання умов цього Договору або про його припинення, про що укладається додатковий договір.

11. Вирішення спорів

11.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

12. Прикінцеві положення

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін Договору.

12.2. Строк дії Договору зумовлений строком лізингу, яким є період у часі, визначений «Розрахунком лізингової плати». Закінчення строку дії Договору не є підставою звільнення Сторін від невиконаних ними зобов'язань.

12.3. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути вчинені лише у письмовій формі.

12.4. Сторони зобов'язані не пізніше семиденного строку повідомляти одна одну про зміни місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів, адрес електронної пошти та інших засобів зв'язку, керівників підприємства, статутних документів, зміну форми власності та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов'язань за ним.

Підписання цього Договору пов'язує обов'язками не лише його Сторони, але й їхніх правонаступників.

12.5. Цей Договір складено у_однакових примірниках.

12.6. Усі додатки та доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною.

12.7. Неврегульовані безпосередньо цим Договором взаємовідносини Сторін, а також відносини Сторін з іншими особами у зв'язку з лізингом Обладнання, регулюються нормами діючого законодавства та відповідними договорами.

Юридичні адреси і реквізити сторін

Лізингодавець: Лізингоодержувач:

Поштова адреса та індекс _ Поштова адреса та індекс

Телефон/факс_ Телефон/факс _

Поточний рахунок_ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ ._ ЄДРПОУ _

Лізингодавець _ Лізингоодержувач

М. П.

м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування