Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ДОГОВІР ЗАСТАВИ

м._ «_»_200_р.

________(далі — Заставодержатель),

в особі_, який діє на підставі_

., з однієї сторони, та_(далі — Заставодавець), в особі _, який діє на підставі

., з другої сторони (далі разом — Сторони і кожен окремо — Сторона), уклали цей Договір про таке. 1. Предмет договору

1.1. У порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Заставодавець передає, а Заставодержатель приймає на умовах застави_як забезпечення виконання зобов'язань Заставодавця, які випливають з Кредитного договору №_від «_»_200_ року, зі всіма змінами та доповненнями до нього, що можуть бути внесені Сторонами протягом його дії (далі — Кредитний договір), укладеного між Заставодержателем та Заставодавцем.

2. Зобов'язання, забезпечене заставою

2.1. У порядку та на умовах, передбачених цим Договором, заставою забезпечуються вимоги Заставодержателя, що випливають з Кредитного договору та цього Договору, зокрема зобов'язання Заставодавця:

а) повернути до «_»_200_року кредит у розмірі_у порядку та на умовах

Кредитного договору (далі — Кредит);

б) сплатити відсотки за користування Кредитом у розмірі_у порядку та на умовах,

передбачених Кредитним договором;

в) сплатити неустойку та інші штрафні санкції у розмірі та у випадках, передбачених Кредитним договором;

г) відшкодувати збитки та витрати, пов'язані зі зверненням стягнення на заставлене майно згідно з цим Договором (включаючи витрати на сплату державного мита, обов'язкових платежів та зборів, оформлення передбачених законодавством документів, пов'язаних зі зверненням стягнення);

д) відшкодувати інші витрати та збитки (крім неустойки), що можуть виникнути у Заставодержателя у зв'язку з укладенням та виконанням Кредитного договору та цього Договору.

2.2. Виконанням зобов'язань, забезпечених цим Договором, вважається виконання Заставодавцем своїх зобов'язань, зазначених в пп. «а» — «д» п. 2.1 цього Договору, в повному обсязі у валюті, в строк, порядку та на умовах Кредитного договору та цього Договору.

2.3. У випадку зміни розміру Кредиту, та/або відсотків, та/або строку користування Кредитом шляхом внесення змін та доповнень до Кредитного договору положення Кредитного договору щодо розміру Кредиту, відсотків та строку користування Кредитом є превалюючими над положеннями підпунктів «а», «б», «в» та «г» п. 2.1 цього Договору.

2.4. Сторони підтверджують, що вони вичерпно ознайомлені зі змістом Кредитного договору та цього Договору. Заставодавець висловлює свою згоду на забезпечення цією заставою виконання зобов'язань за Кредитним договором зі всіма можливими змінами та доповненнями до нього, включаючи також ті, що можуть бути укладені в майбутньому.

3. Предмет застави (склад заставленого майна)

3.1. У порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Заставодавець передає в заставу За-ставодержателю_(далі — Майно).

3.2. Майно належить Заставодавцю на праві власності, що підтверджується Договором №_ від

200_р___.

3.3. Вартість Майна згідно з експертним висновком уповноваженого експерта від «_»_

200_р. становить_.

За згодою Сторін вартість Майна визначається в розмірі__

_(далі — заставна вартість).

3.4. На період дії цього Договору Майно залишається у володінні та користуванні Заставодавця з місцем розташування за адресою:_.

3.5. Зміна місцезнаходження Майна або його частини може відбуватися виключно за письмовою згодою Заставодержателя.

4. Гарантії

4.1. Заставодавець засвідчує, гарантує та зобов'язується на користь Заставодержателя, що:

4.1.2. Заставодавець є юридичною особою, яка існує за законодавством України і має необхідну правоздатність для укладання та виконання умов цього Договору.

4.1.3. На укладання та виконання положень цього Договору Заставодавцем отримано належне схвалення всіх уповноважених органів управління Заставодавця, а також цей Договір не суперечить жодному положенню угод Заставодавця з третіми особами. Жодне положення угод Заставодавця з третіми особами не обмежує в будь-який спосіб право та можливість Заставодержателя отримати Майно в заставу та звернути на нього стягнення.

4.1.4. Передане під заставу Майно та всі його частини зокрема є правомірно набутими та є власністю Заставодавця.

4.1.5. На підставах, передбачених законодавством України та цим Договором, на Майно може бути звернене стягнення.

4.1.6. Майно, будь-які з його частин та/або права на йогоЛх отримання не обтяжені іншими зобов'язаннями, крім тих, що передбачені цим Договором (включаючи, але не обмежуючись таким: Майно та/або його частини не перебувають у спільній частковій власності, не є часткою, паєм, не перебувають в оренді, заставі, податковій заставі).

4.1.7. До Заставодавця не пред'явлено і на момент укладення цього Договору немає обставин, які є підставою для пред'явлення майнових позовів, пов'язаних з вилученням Майна або окремих його частин.

4.1.8. Будь-яка інформація, надана Заставодавцем з метою укладення та виконання цього Договору, надана ним з метою отримання кредиту від Заставодержателя.

4.1.9. Будь-яка інформація, надана Заставодавцем на момент укладення цього Договору щодо Майна, відповідає дійсності та кваліфіковано перевірена Заставодавцем або за його дорученням третіми особами.

4.1.10. Заставодавець підтверджує, що він у повному обсязі ознайомлений з умовами Кредитного договору, не має заперечень та/або доповнень щодо них.

4.1.11. Майно на момент укладення цього Договору перебуває в технічно справному стані та є повністю укомплектованим згідно з його функціональним призначенням.

4.2. Заставодержатель засвідчує, що:

4.2.1. Інформація, яка стала йому відома у зв'язку з укладенням та виконанням цього Договору, щодо якої Заставодавцем було зазначено про її конфіденційність, не буде розголошена третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством, а також випадків, коли надання такої інформації третім особам повинно відбутися у зв'язку з необхідністю забезпечення інтересів Заставодержателя, пов'язаних зі збереженням Майна та зверненням на Майно стягнення.

4.2.2. Уклав Кредитний договір та цей Договір, покладаючись на гарантії та заяви, підтверджені Заставодавцем у пп. 4.1 Договору. У зв'язку з цим, якщо в будь-який час протягом дії цього Договору будь-які із зазначених вище гарантій і заяв Заставодавця виявляться такими, що не відповідають дійсності, це вважатиметься випадком порушення умов цього Договору.

5. Права та обов'язки Заставодержателя

5.1. Крім прав, які випливають з інших положень цього Договору, Заставодержатель має право: 5.1.1 Без будь-яких обмежень зі сторони Заставодавця перевіряти документально та фактично наявність, стан і умови збереження та використання Майна.

5.1.2. Вимагати від Заставодавця вжиття за його рахунок заходів, необхідних для збереження Майна відповідно до стандартних умов зберігання та використання Майна з ідентичними характеристиками.

5.1.3.Вимагати від Заставодавця надання витягів з Державного реєстру застав рухомого майна щодо заставленого Майна.

5.1.4. Вимагати від Заставодавця страхування Майна відповідно до умов цього Договору.

5.1.5. У випадках та на умовах, передбачених Кредитним договором та цим Договором, звернути стягнення на Майно та задовольнити за його рахунок забезпечені згідно з цим Договором вимоги переважно перед іншими кредиторами.

5.1.6. Вимагати від Заставодавця та/або третіх осіб зупинення операцій, які призводять або можуть призвести до зменшення заставної вартості Майна.

5.1.7. За погодженням із Заставодавцем здійснювати переоцінку предмета застави у зв'язку зі змінами кон'юнктури ринку, а також у разі пролонгації дії Кредитного договору.

5.1.8. Якщо суми, вирученої від реалізації Майна, недостатньо для повного задоволення фактичних вимог Заставодержателя, одержати суму, якої не вистачає для повного задоволення вимог, з іншого майна Заставодавця.

5.2. Заставодержатель зобов'язаний:

5.2.1. При зверненні стягнення на Майно, в разі якщо сума, виручена від реалізації Майна, перевищує розмір фактично задоволених вимог Заставодержателя, повернути різницю Заставодавцю, за умови отримання від останнього письмового повідомлення про шлях повернення коштів.

6. Обов'язки та права заставодавця

6.1. Крім зобов'язань, які випливають з інших положень цього Договору, Заставодавець зобов'язаний:

6.1.1. Зберігати та використовувати Майно в належних умовах з дотриманням усіх технічних вимог і правил безпеки, необхідних і достатніх для збереження належної комплектації, експлуатаційних та якісних характеристик Майна.

6.1.2. Застрахувати Майно за власні кошти на його повну заставну вартість ві;, ризиків пошкодження, загибелі з будь-яких підстав та інших ризиків зменшення заставної вартості на користь Заставодержателя у страховій компанії, страхові поліси або/та договори страхування якої задовольнять Заставодержателя, та надати Заставодержателю належним чином засвідчені копії цих документів та документа про сплату страхового внеску.

6.1.3. У разі повної загибелі Майна або його частини, що спричинило зменшення його заставної вартості більш як на_%, та недостатності або відсутності страхового відшкодування для виконання зобов'язань за Кредитним договором протягом_календарних днів з моменту знищення та/або пошкодження Майна відновити Майно або замінити його іншим предметом застави (майновими правами та/або майном) вартістю, не меншою від заставної вартості Майна з урахуванням дисконту, встановленого Заставодержателем (при цьому всі витрати, пов'язані з укладенням відповідних угод та оформленням необхідних для цього документів, покладаються на

Заставодавця), або не пізніше__календарних днів з моменту загибелі Майна (або його частини) виконати зобов'язання за Кредитним договором незалежно від настання термінів його виконання.

6.1.4. Без письмової згоди Заставодержателя не змінювати місцезнаходження Майна або його частини, не передавати Майно в оренду.

6.1.5. На вимогу Заставодержателя надати вільний доступ представникам Заставодержателя для здійснення перевірок наявності, стану та умов зберігання та використання Майна. При цьому періодичність та час проведення перевірок встановлюються Заставодержателем самостійно з повідомленням Заставодавця за__календарних днів до моменту здійснення перевірки.

6.1.6. На вимогу Заставодержателя надавати останньому протягом_календарних днів

з моменту отримання вимоги відомості про наявність Майна із зазначенням його стану, вартості, місцезнаходження та іншу інформацію.

6.1.7. У разі надання Майна на схов, транспортування тощо третім особам (далі — Утримувач) укладати з останніми угоди, які передбачають виконання Утримувачем усіх положень цього Договору, можливість виконання яких самим Заставодавцем втрачається, та надавати Заставодержателю посвідчені належним чином копії таких Договорів протягом_робочих днів з моменту їх укладання.

6.2. Заставодавець має право:

6.2.1. Достроково виконати забезпечене згідно з цим Договором зобов'язання, якщо інше не передбачено Кредитним договором. 6.2.3. Використовувати Майно відповідно до його функціонального призначення.

7. Порядок звернення стягнення на майно

7.1. Заставодержатель набуває право звернути стягнення та реалізувати Майно у випадках невиконання Заставодавцем зобов'язань щодо сплати суми Кредиту та відсотків у розмірі, порядку та на умовах, передбачених Кредитним договором.

7.2. Звернення стягнення на Майно відбувається за вибором Заставодержателя будь-яким способом, який не суперечить чинному законодавству України, включаючи, але не обмежуючись, шляхом отримання Майна у власність у рахунок виконання зобов'язань, забезпечених згідно з цим Договором.

7.3. Заставодавець зобов'язується протягом_робочих днів після одержання письмового повідомлення Заставодержателя щодо шляху задоволення вимог передати йому або визначеній ним особі Майно та повноваження на розпорядження ним. Реалізація Майна провадиться у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Положення цього пункту Договору жодним чином не можуть розглядатися як обмеження Заставодержателя у праві вибору способів звернення стягнення на заставлене Майно та черговості їх застосування.

8. Відповідальність сторін

8.1. У разі порушення умов, та/або невиконання, та/або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні усі завдані у зв'язку з цим збитки, зокрема витрати, понесені Заставодержателем, та неотримані Заставодержателем доходи, які він отримав би, якби зобов'язання були виконані належним чином. Розмір збитків визначається на підставі розрахунків потерпілої Сторони. Розмір збитків від інфляційних процесів обчислюється виходячи з індексу інфляції за період, у якому Стороною були понесені збитки згідно з розрахунком потерпілої Сторони.

8.2. У разі надання недостовірної інформації, яка стосується умов цього Договору та/або процесу його виконання, Заставодавець понад завдані Заставодержателю збитки сплачує Заставодержа-телю штраф у розмірі_% від заставної вартості Майна за кожен випадок.

9. Додаткові умови

9.1. Ризик випадкової загибелі Майна або його пошкодження несе Заставодавець.

9.2. Цим Договором Заставодавець надає Заставодержателю всі повноваження щодо Утримувачів Майна для виконання Заставодержателем права перевірки у будь-який спосіб наявності, стану, умов зберігання та експлуатації Майна.

9.3. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання зобов'язань Заставодавцем за Кредитним договором та цим Договором.

9.4. У разі часткового виконання Заставодавцем своїх зобов'язань за Кредитним договором застава зберігається в початковому обсязі.

9.5. Доповнення до цього Договору та зміна окремих його положень здійснюється за письмово оформленою та нотаріально посвідченою згодою Сторін, якщо інше не передбачено умовами цього Договору.

9.6. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом надсилання рекомендованих листів або телеграм.

9.7. З усіх питань, що стосуються предмета, умов та/або процесу виконання цього Договору, але прямо ним не врегульованих, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.8. Усі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди Сторони звертаються до господарського суду без попереднього пред'явлення претензії. Пред'явлення претензії допускається за бажанням Сторони, чиї права порушено, причому строк розгляду претензії іншою Стороною встановлюється_календарних днів. У разі неотримання відповіді на

цю претензію протягом цього строку спір передається на розгляд господарського суду.

9.9. Витрати, пов'язані з оформленням цього Договору та будь-яких додаткових угод до нього, несе Заставодавець.

9.10. Договір зберігає чинність для правонаступників Сторін. Сторонам роз'яснено зміст ст. 27 Закону України «Про заставу», згідно з якою застава зберігає чинність, якщо предмет застави переходить у власність іншій особі або якщо Заставодержатель відступає забезпечене заставою право вимоги іншій особі. Заставодавець не має права передавати будь-яким чином права та зобов'язання за цим Договором третім особам без письмової згоди на це Заставодержателя.

9.11. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Юридичні адреси і реквізити сторін

Заставодержатель:

Поштова адреса та індекс

Телефон/факс_

Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _

Заставодержатель_

Заставодавець:

Поштова адреса та індекс

Телефон/факс _

Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _

Заставодавець_

М. П.

М. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування