Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості ( Стаття 1046 ЦКУ). Такий договір може бути процентним за бажанням позикодавця, який має на це право. Але всі нюанси (зокрема, розмір процентів чи їх відсутність, порядок виплати) треба обов'язково обумовити в договорі. Причому договір позики має бути укладений у письмовій формі, якщо однією зі сторін є юридична особа (Крім того, договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш ніж у 10 разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17,00 грн))

Відсутність чи наявність процентів у договорі позики, якщо об'єктом позики є кошти, впливає на оподаткування таких операцій. Також оподаткування такої операції залежить від статусу позикодавця — резидент він чи ні, фізична особа чи юридична. А якщо він є і резидентом, і юрособою, то має значення його статус як платника податку на прибуток. У цьому розділі розглянемо випадок, коли предметом позики є кошти.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ПОЗИКОДАВЦЯ

Це питання зацікавить позикодавця у тому випадку, якщо він є юридичною особою — резидентом. Насамперед слід проаналізувати термін, на який передано кошти. У випадку якщо термін договору — до одного року, така дебіторська заборгованість при визнанні відноситься до поточної та відображається за Д-т 377 субрахунка «Розрахунки з іншими дебіторами». У випадку якщо термін договору позики — більше року, то таку заборгованість відносимо до довгострокової та відображаємо за Д-т субрахунка 183 «Інша дебіторська заборгованість». Якщо до погашення довгострокової позики залишається рік, така заборгованість переводиться до поточної проведенням у дебет субрахунка 377 з кредитом субрахунка 183.

Визнання доходів за процентами, які позикодавець має отримати, відбувається у тому звітному періоді, до якого такі проценти належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами (див. п. 20 П(С)БО 15). Для обліку доходів, що виникають під час фінансової діяльності підприємства, зокрема інших доходів від фінансової діяльності, до яких якраз і належать проценти від наданої позики, використовується кредит субрахунка 733 «Інші доходи від фінансових операцій» з дебетом субрахунка 373 «Розрахунки за нарахованими доходами». А вже безпосереднє отримання процентів у вигляді грошової суми відображається проведенням з кредиту 373 до дебету 301 (311).

Відображення обліку надання позики та отримання процентів у позикодавця наведене у таблиці 15.1.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ПОЗИЧАЛЬНИКА

У позичальника отримана сума позики, якщо її надано терміном до року, відображається як розрахунки з іншими кредиторами за кредитом субрахунка 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» з дебетом субрахунка 301 (311). У разі якщо термін повернення позикових коштів становить більше року, то таку заборгованість варто відобразити за кредитом субрахунка 505 «Інші довгострокові позики в національній валюті». У випадку запозичення коштів у валюті — на субрахунку 506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті». Якщо до погашення довгострокової позики залишається рік, то така заборгованість переводиться до поточної на субрахунок 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті» або 612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті», — якщо маємо справу з валютними запозиченнями. Така операція здійснюється проведенням за дебетом 505 та кредитом 611 або за дебетом 506 та кредитом 612, — якщо запозичені валютні кошти.

Якщо договором позики передбачене нарахування процентів, то розрахунки за нарахованими процентами відображаються за кредитом субрахунка 684 «Розрахунки за нарахованими процентами» та відносяться до дебету субрахунка 952 «Інші фінансові витрати», де ведеться облік витрат, пов'язаних з затратами із залученням позикового капіталу. Сплата процентів відображається проведенням у дебет 684 з кредитом рахунка 301 (311).

На особливу увагу заслуговує бухгалтерський облік валютної позики (поворотної фінансової допомоги). Позаяк заборгованості за такими статтями відносяться до монетарних (Статті балансу про кошти, а також про такі активи і зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів (п. 4 П(С)В0 21 «Вплив змін валютних курсів»), то за П(С)БО 21 перерахунок та відображення курсових різниць

Таблиця 15.1

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК У ПОЗИКОДАВЦЯ

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Надано позику на зворотній основі працівнику терміном на 10 міс. Суму виплачено з каси

377

301

15000,0

2.

Надано процентну позику (поворотну фінансову допомогу) юрособі на три роки

183

311

65000,0

3.

Проценти, нараховані і отримані за перший рік користування наданою позикою (за договором проценти нараховуються і сплачуються раз на рік, сума умовна)

373 311

733 373

325,0

325,0

проводитиметься на кожну дату балансу та на дату розрахунків.

Курсові різниці від перерахунку монетарних статей про фінансову діяльність (Фінансова діяльність — діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства (п.4 П(С)Б0 4 «Звіт про рух грошових коштів") відображаються у складі інших доходів (витрат) (див. п. 8 П(С)Б0 21) відповідно на субрахунках 744 «Дохід від не-операційної курсової різниці» та 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць».

Нарахування процентів треба здійснювати за датою, прописаною в такому договорі. Наприклад, або наприкінці місяця, або наприкінці кварталу, або на дату погашення кредиту тощо за курсом НБУ на дату нарахування. Позаяк заборгованість за нарахованими процентами також відноситься до монетарних статей, то на дату проведення розрахунків та на дату балансу треба здійснювати перерахунок курсових різниць. Ці різниці також належать до інших доходів (витрат) (див. вище).

Основні проведення, що стосуються обліку зазначених операцій у позичальника, наведені в таблиці 15.2. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування