Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ДОГОВІР ПОЗИКИ

м._ «_»_200_року

що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», далі — Позикодавець, в особі _ , що діє на підставі _, з однієї сторони, та_, що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», далі — Позичальник, в особі_, що діє на підставі _ , з іншої сторони,а разом — Сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Позикодавець надає Позичальнику позику, а Позичальник зобов'язується повернути надані кошти в повному обсязі у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Позика — це сума коштів у національній валюті України, передана Позикодавцем (перерахована на поточний рахунок) у власність Позичальнику на визначений строк відповідно до умов цього Договору. Позика надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування коштами не нараховується і не стягується.

1.3. Цей Договір укладено Сторонами згідно зі статтями 1046, 1048 Цивільного кодексу України, підпунктом 1.22.2 Закрну України «Про оподаткування прибутку підприємств».

2. Умови та сума надання позики

2.1. Позика надається Позикодавцем у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника окремими частинами згідно з додатком до Договору.

2.2. Загальна сума позики встановлюється в національній валюті України — гривнях і за цим Договором становить _грн, коп.

2.3. Розмір (сума) окремих платежів та дата їх здійснення встановлюються Позикодавцем у межах загальної суми та строку дії Договору. При цьому датою укладання Договору надання позики вважається дата здійснення Позикодавцем на умовах цього Договору першого платежу на користь Позичальника.

3. Плата за користування позикою

3.1. Сторони Договору дійшли згоди про відсутність права Позикодавця на отримання процентів та/або інших компенсацій за користування позикою, керуючись ст. 6, ч, 1 ст. 1048 ЦК України.

4. Мета використання позичальником позики

4.1. Позика надається Позикодавцем та використовується Позичальником у межах та порядку, передбачених чинним законодавством України.

5. Строк надання та порядок повернення позики

5.1. Загальна сума позики, наданої Позичальнику на умовах цього Договору, підлягає поверненню Позикодавцю у строк до «_»_200_року в повному розмірі незалежно від терміну надання окремих частин такої позики.

5.2. Повернення коштів проводиться Позичальником у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позикодавця в установі банку згідно з реквізитами, зазначеними в цьому Договорі.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Сторона, яка порушила господарське зобов'язання, визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов'язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, чиї права або законні інтереси порушено.

6.2. Склад та розмір відшкодування збитків визначається Сторонами за правилами, встановленими чинним законодавством України.

6.3. У разі якщо Позичальник не повернув Позикодавцю надану позику в установлений згідно з умовами Договору строк, за вимогою Позикодавця Позичальник зобов'язується сплатити господарські санкції у вигляді штрафу. Розмір штрафу, за згодою Сторін, становить 1 % (один відсоток) від неповерненої суми позики за кожен день прострочення.

7. Порядок розгляду спорів

7.1. Усі суперечки, які виникли між Сторонами з цього Договору, у разі недосягнення згоди шляхом переговорів, вирішуються господарським судом.

8. Форс-мажор

8.1. Обставини, що є перешкодою для належного виконання будь-якою зі Сторін своїх зобов'язань за Договором (включаючи, але не обмежуючись названими: пожежа, повінь, землетрус, епідемія, епізоотія, набрання чинності актами державних органів, війна тощо), за умови, що вони виникли після укладення Договору і не могли бути розумно передбачені Сторонами в момент його укладення, Сторони домовилися вважати «форс-мажорними обставинами». У випадку настання форс-мажор-них обставин за умови, що постраждала Сторона негайно повідомляє іншу Сторону в письмовому вигляді про настання таких обставин (надавши при цьому докази їх існування, підтверджені Торгово-промисловою палатою України), і за умови, що такі обставини тривають не більше 14 днів, інша Сторона погоджується з тим, що строк виконання зобов'язань постраждалою Стороною буде продовжений на період, що дорівнює періоду цієї затримки. У разі якщо форс-мажорні обставини тривають довше 45 днів, Договір втрачає чинність, якщо тільки інша Сторона не погодиться в письмовій формі продовжити його.

8.2. Виникнення форс-мажорних обставин після надання Позикодавцем позики за цим Договором не є підставою для відмови Позичальника в їх поверненні.

9. Права та обов'язки Сторін

9.1. Позикодавець має право вимагати дострокового (часткового або повного) повернення Позичальником отриманої позики, письмово попередивши останнього про це за 15 (п'ятнадцять) робочих днів з таких умов _ .

9.2. Позичальник має право протягом дії Договору повернути надану Позикодавцем суму позики єдиним платежем або частинами у будь-який час на власний розсуд. Позичальник має завчасно попередити Позикодавця про терміни та суму проведення платежів з повернення наданої позики.

10. Початок та строк дії договору

10.1. Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє до «_»_200_року.

10.2. Дія цього Договору припиняється:

— за угодою Сторін;

— за ініціативою однієї із Сторін, за умови обов'язкового письмового повідомлення іншої Сторони про розірвання договору не пізніше ніж за ЗО (тридцять) календарних днів до припинення дії Договору.

10.3. Сторони дійшли згоди, що на момент припинення дії Договору між Сторонами повинно бути здійснено всі розрахунки та виконано усі зобов'язання, що виникли на його підставі.

11. Застереження про конфіденційність

11.1. Сторони погодилися, що текст договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони договору, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання договору або виконання вимог чинного законодавства, пов'язаних зі сплатою податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов'язання Сторін договору.

12. Додаткові умови

12.1. Додатки, доповнення та зміни до цього Договору є дійсними та є його невід'ємною частиною тільки в тому разі, якщо вони виконані в письмовому вигляді, погоджені та підписані уповноваженими представниками Сторін.

12.2. Усі повідомлення та платежі за цим Договором здійснюються за реквізитами, зазначеними в Договорі. У разі зміни цих реквізитів Сторони зобов'язані проінформувати одна одну протягом 5 днів.

12.3. Жодна зі Сторін Договору не має права передавати свої права та зобов'язання, встановлені цим Договором, третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

12.4. Договір укладено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

12.5. Сторони гарантують, що жодна з них не є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектору економіки, або зобов'язання за цим договором взято Стороною у зв'язку з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту.

13. Податковий статус Сторін

13.1. Позикодавець зареєстрований платником податку на прибуток відповідно до Свідоцтва про

взяття на податковий облік (за формою №4 ОПП) від_р., №_,

сплачує податок на прибуток за загальною ставкою 25% згідно з п. 10.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (від 28.12.94 р., №334/94-ВР), пільг щодо сплати податку не має.

13.2. Позичальник зареєстрований платником податку на прибуток відповідно до Свідоцтва про

взяття на податковий облік (за формою №4 ОПП) від_р., №_,

сплачує податок на прибуток за загальною ставкою 25% згідно з п. 10.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (від 28.12.94 р., №334/94-ВР), пільг щодо сплати податку не має.

Юридичні адреси і реквізити Сторін

Позикодавець: Позичальник:

Поштова адреса та індекс _ Поштова адреса та індекс

Телефон/факс_ Телефон/факс _

Поточний рахунок_ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _ ЄДРПОУ _

Позикодавець _ Позичальник

М. П.

м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування