Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая

ДОГОВІР ПОЗИЧКИ

м. _ «_»_200_року

___________— Позичкодавець, в особі_____

___, який діє на підставі____, з однієї сторони, та_______________— Користувач,

в особі____, який діє на підставі__, _, з другої сторони, далі — Сторони,

керуючись статтями 827 — 836 Цивільного кодексу України, статтею 137 Господарського кодексу України, уклали цей Договір позички (далі — Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Позичкодавець передає, а Користувач приймає у безоплатне користування_майно, що належить Позичкодавцеві

на праві власності (далі — Майно).

1.2. Майно, що передається у володіння та користування за цим Договором, визначається в додатку 1, що є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Майно передається Позичкодавцем Користувачу за актом приймання-передачі Майна.

2. Права та обов'язки Користувача

2.1. Користувач зобов'язаний:

2.1.1 .Прийняти Майно у володіння та користування за актом приймання-передачі, використовувати його для своєї статутної діяльності.

2.1.2.Здійснювати ефективні дії щодо експлуатації, відновлення та збереження Майна. Дохід, одержаний від експлуатації Майна, направляється Користувачем на утримання та відновлення Майна та на покриття витрат, пов'язаних із користуванням Майном.

2.1.3. Забезпечувати надійність Майна.

2.1.4. Нести повну відповідальність за збереження, експлуатацію та ремонт Майна.

2.1.5. Відповідно до чинного законодавства відшкодовувати за рахунок власних коштів збитки, спричинені заподіянням Майну шкоди з вини Користувача.

2.1.6. Забезпечувати виконання чинних норм і правил експлуатації Майна.

2.1.7. Виконувати умови ліцензій, виданих на експлуатацію Майна.

2.1.8. Утримуватися від будь-яких дій, спрямованих на відчуження Майна третім особам.

2.2. Користувач має право:

2.2.1. Використовувати Майно для здійснення своєї статутної діяльності відповідно до Статуту.

2.2.2. Укладати цивільно-правові угоди щодо Майна виключно за письмовою згодою Позичкодавця.

3. Права та обов'язки Позичкодавця

3.1. Позичкодавець зобов'язаний:

3.1.1. Не передавати у володіння чи користування третім особам та не відчужувати Майно третім особам у володіння та користування у термін дії цього Договору;

3.1.2. Створювати необхідні умови для реалізації цього Договору.

3.2. Позичкодавець має право:

3.2.1. Отримувати від Користувача звіт про стан і ефективність використання Майна. Вимагати від Користувача використання Майна тільки за його цільовим призначенням та на умовах цього Договору.

3.2.2. Здійснювати контроль за станом використання Майна та вимагати від Користувача вжиття заходів щодо підвищення ефективності використання Майна.

4. Термін дії та умови розірвання Договору

4.1.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

4.1.2. Договір може бути припинений з таких підстав:

— за погодженням Сторін шляхом підписання двосторонньої угоди про дострокове припинення дії Договору — з дня підписання такої угоди або іншої дати, зазначеної в тексті угоди;

— в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

4.1.3. У разі припинення (розірвання) цього Договору Користувач зобов'язаний повернути Майно Позичкодавцю за актом приймання-передачі.

5. Відповідальність Сторін та форс-мажорні застереження

5.1. У разі невиконання та/або неналежного виконання своїх зобов'язань кожна зі Сторін несе майнову відповідальність у формі та розмірах, що передбачені цим Договором та законодавством України.

5.2. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, міжнародних санкцій, як унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

5.3. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 90 днів, кожна зі Сторін має право на дострокове припинення Договору і не несе відповідальності за таке припинення за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 15 діб до припинення.

5.4. Про настання та припинення форс-мажорних обставин Сторони мають письмово повідомити одна одну невідкладно.

6. Застереження про конфіденційність та порядок вирішення спорів

6.1. Сторони домовилися, що текст цього Договору, усі в сукупності й будь-які окремо матеріали та інформація, що стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або виконання вимог чинного законодавства, пов'язаних зі сплатою податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, що регулює зобов'язання Сторін Договору.

6.2. Суперечки щодо укладення, внесення змін, виконання, тлумачення, припинення Договору Сторони вирішують шляхом проведення двосторонніх переговорів. У разі недосягнення згоди спір розглядається в судовому порядку.

7. Зміна умов договору

7.1. Зміни до Договору можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін у письмовій формі шляхом підписання додаткових угод.

7.2. Сторони не мають права передавати свої зобов'язання за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони, крім випадку правонаступництва.

8. Прикінцеві положення

8.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

8.2. Для досягнення цілей за цим Договором Сторони додатково зобов'язуються обмінюватися інформацією, яка стосується взаємних інтересів, проводити спільні консультації та здійснювати інші заходи щодо реалізації Договору.

9.Особливі умови

9.1. Умови поліпшення і правові наслідки:

9.1.1. Користувач має право реконструювати Майно, робити поліпшення, укладати цивільно-правові правочини щодо Майна виключно за письмовою згодою Позичкодавця. При цьому вартість поліпшень у Майні, проведених Користувачем без згоди Позичкодавця, які не можна відокремити без шкоди для об'єкта оренди, компенсації не підлягає.

9.1.2. Користувач має право залишити за собою проведені ним поліпшення у Майні, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Майна без заподіяння йому шкоди.

9.2. Поліпшення Майна, виконані Користувачем за власні кошти згідно з вимогами, які неможливо відокремити від Майна без заподіяння йому шкоди, залишаються у власності Позичкодавця, при цьому Позичкодавець не відшкодовує їх вартість, якщо інше не буде встановлено додатковою угодою Сторін.

Юридичні адреси і реквізити Сторін

Позичкодавець: Користувач:

Поштова адреса та індекс _ Поштова адреса та індекс_

Телефон/факс_ Телефон/факс _

Поточний рахунок _._ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _ ЄДРПОУ _

Позичкодавець_ Користувач

М. П.

м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування