Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ

м._ «_»_200_р.

в особі_, який діє на підставі_, надалі іменується Фактором, з однієї сторони, та_

_в особі_, який діє на підставі_, надалі іменується Клієнтом, з другої сторони, уклали цей Договір на таких умовах:

1. Предмет договору

1.1. За цим Договором Клієнт зобов'язується відступити Фактору право грошової вимоги в загальній сумі_грн, з них:

сума основного боргу _грн;

сума процентів_грн;

сума неустойки _грн,

до Боржника_, котре виникло в Клієнта на підставі Договору від «_»_

_200_р. №_.

1.2. Фактор за право грошової вимоги до Боржника, отриманої від Клієнта, зобов'язаний передати Клієнту кошти на умовах, передбачених цим Договором.

1.3. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність вимоги, але не відповідає за невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником.

1.4. Згідно з цим Договором Фактор набуває прав Кредитора щодо грошових зобов'язань, що виникли з Основного договору щодо всіх прав, у тому числі права одержання від Боржника сум основного боргу, процентів, неустойки (штрафу, пені) у повному обсязі.

1.5. Право грошової вимоги вважається переданим Фактору з дня підписання цього Договору.

1.6. Додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Клієнт зобов'язаний:

2.1.1. Клієнт протягом_з моменту підписання цього Договору зобов'язаний передати Фактору всі необхідні документи, які засвідчують право грошової вимоги до Боржника.

2.1.2. Клієнт протягом_з моменту підписання цього Договору зобов'язаний повідомити Боржника про відступлення права грошової вимоги, а також зазначити Фактора, якому має бути здійснений платіж.

2.2. Клієнт має право:

2.2.1. Клієнт за передачу права грошової вимоги до Боржника має право на отримання від Фактора відповідної плати на умовах та в строки, передбачені цим Договором.

2.2.2. На частину плати, зазначеної в пп. 2.2.1 цього Договору, Клієнт має право на отримання від Фактора_послуг.

2.3. Фактор зобов'язаний:

2.3.1. Фактор протягом_з моменту підписання цього Договору зобов'язаний повідомити

Боржника про відступлення права грошової вимоги, а також зазначити строк, протягом якого має бути здійснений платіж шляхом _ .

2.3.2. Фактор не має права на подальше відступлення права грошової вимоги до Боржника третій особі.

2.3.3. Фактор зобов'язаний здійснити відповідну плату чи надати__послуги Клієнту

на умовах, передбачених цим Договором.

2.4. Фактор має право:

2.4.1. Вимагати від Клієнта відступлення йому вимоги в порядку та строки, що передбачені умовами цього Договору, шляхом__ .

2.4.2. Вимагати від Клієнта письмово повідомити Боржника про відступлення вимоги Фактору шляхом _в строк_.

2.4.3. Фактор має право на належне, своєчасне та сумлінне виконання Клієнтом своїх зобов'язань за цим Договором.

3. Розрахунки за Договором

3.1. Фактор за відступлення права грошової вимоги до Боржника перераховує Клієнту_

грн у такі строки:

— до_грн;

— до_грн;

— до_грн;

— до_грн.

3.2. Взамін частини плати Клієнт має право на отримання від Фактора_послуг.

Про необхідність надання__послуг Клієнт зобов'язаний повідомити Фактора за_днів.

3.2. Для реалізації прав Фактором Клієнт передає протягом_з моменту_

такі документи:

3.2.1. копію Основного договору, засвідчену у встановленому чинним законодавством порядку;

3.2.2. _ .

4. Відповідальність Сторін

4.1. Клієнт засвідчує, що право грошової вимоги до Боржника, котре передається Фактору, є дійсне.

Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги в повному обсязі.

4.2. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником грошової вимоги, право якої відступається і яка пред'явлена до виконання Фактором.

4.3. За прострочення в оплаті Фактор сплачує Клієнту штраф у розмірі_грн.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори між Сторонами, за якими не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до чинного законодавства України в господарському суді.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. Інші умови

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і є дійсним до моменту його остаточного виконання, проте у будь-якому випадку до «_»_200_р.

6.2. Цей Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

6.3. Умови цього Договору мають однакову зобов'язувальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням письмового документа.

6.4. Зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

6.7. Виконання Боржником грошової вимоги Факторові відповідно до умов цього Договору звільняє Боржника від його обов'язку перед Клієнтом.

Юридичні адреси та реквізити сторін

Фактор: Клієнт:

Поштова адреса та індекс _ Поштова адреса та індекс_____

Телефон/факс_ Телефон/факс _

Поточний рахунок_ Поточний рахунок_

ЄДРПОУ _ ЄДРПОУ _

Фактор_ Клієнт

М. П.

м. п. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування