Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

м._ «_»_200_р.

Підприємство_в особі_, що діє на підставі Статуту,

надалі «Сторона-1», з однієї сторони та_ _в особі_, що діє на підставі_ , надалі «Сторона-2», з другої сторони уклали цей Договір про таке:

1. Предмет і ціль договору

Сторони за цим Договором зобов'язуються шляхом об'єднання майна і зусиль спільно діяти в сфері _для досягнення наступних спільних господарських цілей:

2. Взаємні обов'язки сторін

2.1. За цим договором Сторони зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети у формі простого товариства з метою одержання прибутку.

2.2. Для досягнення цієї мети Сторони вносять вклади_.

2.3. Вклади Сторін є: все те, що вони вносять у спільну діяльність (спільне майно), в тому числі грошові кошти, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки.

3. Обов'язки сторони-1

Сторона-1 зобов'язується:

— в термін протягом_з моменту підписання цього Договору передати (перерахувати)

Стороні-2 _ ;

— здійснювати у випадку необхідності додаткову подачу внесків на сумісну діяльність шляхом

перерахування грошей_____________Сторони-2 або передачі майна

шляхом_;

— інші зобов'язання.

4. Обов'язки сторони-2

Сторона-2 за цим Договором зобов'язується:

— після підписання цього Договору негайно приступити до здійснення комерційних проектів, профінансованих Стороною-1;

— вжити заходів щодо найму відповідного персоналу для виконання робіт за цим Договором;

— надавати в термін_Стороні-1 інформацію про перебіг виконання спільних проектів;

— надавати фінансові звіти про порядок використання коштів Сторони-1;

— інші зобов'язання.

5. Ведення спільних справ

5.1. Ведення бухгалтерського обліку спільного майна Сторін здійснюється Стороною-2.

5.2. Спільні справи за цим договором і звітність перед контролюючими органами ведуться Стороною-2.

5.3. Під час ведення спільних справ кожна із Сторін має право діяти від імені Сторін, але в її інтересах. У разі якщо Сторона-1 виконує ці дії, то Сторона-2 зобов'язана видати довіреність на проведення цих дій у встановленому законом порядку.

5.4. Під час спільного ведення справ для вчинення кожного правочину потрібна згода Сторін. Кожна із Сторін договору має право ознайомлюватися з усіма документами щодо ведення спільних справ учасників. Відмова від цього права або його обмеження, в тому числі за погодженням учасників, є нікчемною.

5.5. У разі якщо Сторона діяла на власний ризик без погодження своїх дій з другою Стороною, в результаті чого був отриманий дохід, то дохід вважається спільним результатом роботи і витрати в даному випадку є спільними.

5.6. У разі якщо Сторона діяла на власний ризик без погодження своїх дій з другою Стороною, в результаті чого були отримані збитки, то такі збитки відшкодовуються в повному обсязі Стороною, з вини якої виникли збитки, за умови, що інша Сторона не визнає ці збитки спільними.

5.7. Відшкодування збитків відбувається шляхом внесення коштів Сторонами у спільну діяльність (внесення коштів на поточний рахунок для ведення спільної діяльності). Умова, за якою Сторона повністю звільняється від участі у відшкодуванні спільних витрат або збитків, є нікчемною.

5.8. За зобов'язання, пов'язані зі здійсненням спільної підприємницької діяльності, Сторони відповідають солідарно за всіма спільними зобов'язаннями незалежно від підстав їх виникнення.

5.9. Прибуток, одержаний в результаті виконання цього Договору в результаті їх спільної діяльності, розподіляється Сторонами порівну.

Умова про позбавлення або відмову учасника від права на частину прибутку є нікчемною.

5.10. Сторони мають право залучати для виконання своїх зобов'язань за цим Договором третіх осіб, беручи на себе відповідальність перед іншою Стороною за їхні дії.

6. Внесок частки сторін

6.1. Внесок Сторони-1 — грошові кошти, надані Стороні-2 у період дії цього Договору на цілі спільної діяльності, а також__.

Порядок і терміни здійснення внесків:_.

Частка Сторони-1 становить_%.

6.2. Внесок Сторони-2 — особиста трудова участь, а також_.

Порядок і терміни здійснення внесків:_.

Частка Сторони-2 становить_%.

6.3. При зміні обсягів робіт, що виконуються, Сторони вносять відповідні зміни та доповнення до цього Договору, в тому числі уточнюючи свою часткову участь у спільній діяльності.

7. Спільне майно сторін за цим Договором

7.1. Грошові та майнові внески Сторін, а також майно, створене або придбане Сторонами у результаті спільної діяльності, становить їх спільну часткову власність.

7.2. Спільне майно сторін обчислюється на окремому балансі Сторони-2, який ведеться в порядку, узгодженому зі Стороною-1.

7.3. Спільною власністю Сторін є внесене Сторонами майно, яким вони володіли на праві особистої приватної власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди.

7.4. Сторони зобов'язані щодо утримання спільного майна та відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням цих обов'язків на рівних умовах.

8. Розподіл результатів сумісної діяльності

8.1. Продукція, що є результатом сумісної діяльності, буде реалізовуватися у такому порядку:

8.2. Всі доходи, що отримуються за цим Договором у результаті сумісної діяльності, використовуються в першу чергу на відшкодування матеріальних затрат.

8.3. Прибуток, що отримується Сторонами від сумісної діяльності, підлягає розподілу пропорційно до часток, визначених у п. 6 цього Договору.

8.4. Фактичний розподіл прибутку здійснюється шляхом перерахування відповідної частки прибутку Стороні-1 та утримання відповідної частки прибутку Стороною-2.

Порядок і терміни розподілу спільної продукції здійснюються Сторонами у відповідності до окремих угод.

8.5. Оподаткування прибутку від сумісної діяльності здійснюється Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством.

9. Термін дії цього Договору

9.1. Термін дії договору становить з моменту підписання до «_»_2000 _ р.

9.2. Цей Договір може бути пролонгований (продовжений) Сторонами за взаємною згодою на визначений або невизначений термін.

9.3. Сторони усвідомлюють, що їхня сумісна діяльність здійснюється у складних умовах нестабільного ринку, що підвищує ступінь ризику їхнього бізнесу. Звідси Сторони залишають за собою право на дострокове розірвання цього Договору з мотивів зміни економічної ситуації у країні, безперспективності та недоцільності ведення спільного господарювання, а також у випадку неможливості здійснення своєї діяльності на принципах самоокупності і самофінансування.

У цьому випадку кожна зі Сторін зобов'язана повідомити другу Сторону за_. Взаємовідносини

Сторін припиняються шляхом складання окремої угоди або акта про розірвання договору.

9.4. У випадку припинення дії цього Договору, після відшкодування Сторонами у встановленому порядку боргів кошти та майно, що залишились, розподіляються між Сторонами пропорційно до їхніх часток у загальному майні.

10. Відповідальність Сторін

10.1. Сторони за цим Договором несуть таку відповідальність:

Сторона-1: _

Сторона-2:_

10.2. Цей Договір може бути розірваний за заявою однієї зі Сторін у випадку невиконання другою Стороною своїх зобов'язань. У цьому випадку винна Сторона відшкодовує другій Стороні реальні збитки, завдані розірванням цього Договору.

10.3. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки, в тому числі втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

11. Порядок розв'язання спорів

11.1. Усі спори між Сторонами, за якими не було досягнуто згоди, розв'язуються відповідно до законодавства України.

11.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за цим Договором повинні бути розглянуті Сторонами протягом_днів з моменту отримання претензії.

12. Зміна умов цього Договору

12.1. Умови цього Договору мають однакову зобов'язувальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням письмового документа.

12.2. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій Стороні без письмової згоди другої Сторони.

13. Інші умови

13.1. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

13.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.3. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться у цьому Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.

Юридичні адреси і реквізити Сторін

Сторона-1: Сторона-2:

Поштова адреса та індекс _ Поштова адреса та індекс

Телефон/факс___ Телефон/факс -

Поточний рахунок_ Поточний рахунок-

ЄДРПОУ___ ЄДРПОУ -

Сторона-1___Сторона-2

М.П.

М. П. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування