Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
Договори від А до Я - Водоп'янова О. - Частина 2
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Надходження НМА (зарахування на баланс)

Згідно з п. 5 П(С)БО 8, бухгалтерський облік ведеться щодо кожного об'єкта НМА за групами, серед яких в окремі групи виділено:

1) права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо);

2) права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у т.ч. ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

3) авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо);

4) незавершені капітальні інвестиції у нематеріальні активи.

Тому наголошуємо: до складу НМА у бухобліку слід відносити не об'єкт права ІВ, а майнові права на ці об'єкти. Бо згадана помилкова підміна об'єктів обліку трапляється доволі часто — і в практичному бухобліку, і в консультаціях незалежних фахівців, і в роз'ясненнях офіційних органів. Так, у п. 1 листа Мінфіну від 17.04.2007 р. №31-34000-10-10/7860 (Див. також лист Державного департаменту інтелектуальної власності від 04.07.2007 р. №16-07/2971) зазначається, що комп'ютерні програми, якщо вони відповідають зазначеним критеріям визнання НМА, обліковуються у групі «Авторське право та суміжні з ним права».

На думку автора, підтверджену п. 5 П(С)БО 8, у згаданій групі слід обліковувати не безпосередньо комп'ютерну програму, яка відповідно до ст. 433 ЦКУ є об'єктом авторського права, а майнові авторські права на комп'ютерну програму, отримані, наприклад, на певний строк на підставі ліцензійного договору. У цій самій групі доцільно обліковувати отримані за ліцензійним договором авторські права на веб-сайт, якщо вони відповідають критеріям визнання НМА (В листі Державного департаменту інтелектуальної власності від 25.11.2004 р. №16-14/5105 програмне забезпечення для веб-сайта і програмні засоби веб-сайта віднесено до комп'ютерних програм, які є об'єктом авторського права. А у листі цього самого відомства від 22.01.2007 р. №16-14/231 згадується, що кожна окрема «складова» (музична, літературна, фотографічна, дизайнерська тощо) такого твору, як веб-сайт, також є окремим об'єктом авторського права)

Відповідно до Інструкції №291, для відображення інформації про наявність і рух майнових прав на об'єкт права ІВ як об'єктів НМА використовуються три субрахунки рахунка синтетичного обліку 12 «Нематеріальні активи»:

1) субрахунок 123 «Права на комерційні позначення»;

2) субрахунок 124 «Права на об'єкти промислової власності»;

3) субрахунок 125 «Авторське право та суміжні з ним права».

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка включає ціну придбання, невідшко-довувані непрямі податки та інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням і доведенням НМА до стану, придатного до використання (п. 10, 11 П(С)БО 8). Своєю чергою, первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати та інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього нематеріального активу і приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (п. 17 П(С)БО 8).

Капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію НМА, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося, формують незавершені капітальні інвестиції у НМА (п. 4 П(С)БО 8) та відображаються на субрахунку 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів». Такі інвестиції починають амортизуватися аж після введення об'єкта НМА у господарський оборот.

Для відображення прав інтелектуальної власності у складі НМА оформляються документи (Див. також п. З листа Мінфіну від 12.08.2005 р. №31-04200-10-5/17045 та лист від 11.04.2006 р. №31-34000-10-10/737) за типовими формами №НА-1, №НА-2, №НА-3 та №НА-4 відповідно до наказу Мінфіну від 22.11.2004 р. №732 «Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів ПІВ у складі нематеріальних активів».

Амортизація НМА

До 01.01.2009 р. пунктом 25 П(С)БО 8 передбачалося, що амортизація НМА нараховується протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років. Проте з 01.01.2009 р. слів «але не більше 20 років» п. 25 П(С)БО 8 вже не містить, тобто строк корисного використання НМА вже не обмежується 20 роками. Але з 01.01.2009 р. п. 25 П(С)БО 8 доповнено абзацом, у якому зазначено, що НМА з невизначеним строком використання амортизації не підлягають. Зважаючи, що до істотних умов ліцензійного договору належить умова про строк, на який права надаються у користування, то права на використання об'єкта інтелектуальної власності, які відповідають критеріям визнання НМА, матимуть певний строк корисного використання і підлягатимуть амортизації протягом строку дії ліцензійного договору.

У загальному випадку для визначення строку корисного використання НМА з 01.01.2009 р. на підставі п. 26 П(С)БО 8 комісії підприємства слід враховувати виключно строки корисного використання подібних активів, очікуваний моральний знос та правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання.

Відповідно до п. 29, ЗО П(С)БО 8, нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому НМА «став придатним для використання» (Див. п. 4 листа Мінфіну від 12.08.2005 р. №31-04200-10-5/17045) (а з 01.01.2009 р. — з місяця, наступного за місяцем, у якому НМА «введено в господарський оборот»); нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Метод амортизації НМА підприємство обирає самостійно виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигід; якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу (п. 27 П(С)БО 8). Розраховують амортизацію при застосуванні відповідних методів нарахування згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби». До вибору (крім прямолінійного) пропонуються також такі методи (п. 26 П(С)БО 7): зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний та виробничий.

Згідно з п. 31 П(С)БО 8, термін корисного використання НМА та метод його амортизації переглядають наприкінці звітного року, якщо у наступному періоді очікують зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигід.

Порядок нарахування амортизації зазначають у наказі про облікову політику, а строк корисного використання кожного об'єкта НМА, встановлений підприємством, — в акті №НА-1.

Списання НМА

НМА списують з балансу у разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигід від його використання (п. 34 П(С)БО 8). Тому навіть якщо НМА повністю за-мортизовано (залишкова вартість прирівнюється до нуля), але актив надалі використовується підприємством, — об'єкт не підлягає списанню, а залишається в обліку як одиниця без вартості до моменту неможливості отримання економічних вигід від його використання (Див. лист Мінфіну від 21.07.2004 р. №31-17310-01-29/13178.).

Отже, у разі закінчення строку дії договору про використання твору (зокрема ліцензійного договору) об'єкт НМА підлягає списанню з балансу (про що складається акт №НА-3). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування