Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економічний аналіз (конспект)
Економічний аналіз (конспект)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3 Розділ. Метод і методика комплексного економічного аналізу господарської діяльності підприємства

3.1. Метод економічного аналізу

“Метод” походить від грецького слова “methodos”, що в перекладі означає шлях дослідження, теорію, вчення. У широкому розумінні метод – це шляхи, способи і засоби пізнання дійсності, сукупність органічно взаємопов’язаних принципів та прийомів дослідження процесів, явищ і предметів у природі та суспільстві.

Метод економічного аналізу, як і метод будь-якої науки, визначається змістом та особливостями предмета вивчення, а також тими конкретними цілями, вимогами і завданнями, що ставляться перед аналізом на даному етапі розвитку економіки і на перспективу. Якщо предмет відповідає на питання, що вивчає наука, то метод – як вивчає, якими способами і прийомами.

Специфічні для різних наук способи підходу до вивчення свого предмета базуються на загальному діалектичному методі пізнання. Згідно з його вимогами метод економічного аналізу – це системне, комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення впливу чинників на результати діяльності підприємства шляхом обробки спеціальними прийомами системи планових, облікових, звітних показників та інших джерел інформації з метою підвищення ефективності виробництва. Правильно обраний метод аналізу визначає його результат, ефективність дослідження економічного і соціального розвитку підприємства. Він включає науково обгрунтовану систему принципів, способів і прийомів вивчення предмета економічного аналізу та його об’єктів. Йому притаманні такі особливості: діалектичний підхід до вивчення явищ і процесів; використання системи показників, що комплексно характе-ризують економічну і соціальну діяльність підприємства; вивчення причин зміни показників, з’ясування та вимірювання взаємозв’язків і взаємозалежності між ними шляхом засто-сування спеціальних прийомів.

Щодо методичних прийомів дослідження, то слід зауважити, що аналіз використовує як власні, так і засновані на досягненнях інших суміжних наук.

Система показників, що використовується в економічному аналізі, залежить від визначення ступеня досягнення мети та набору кількісних параметрів, що відображають результати економічної, соціальної та іншої діяльності. Система аналітичних показників повинна відображати як результати господарської діяльності та ефективність виробництва, так і наявні та використані ресурси.

За своїм змістом показники поділяються на кількісні і якісні. До кількісних належать показники обсягу виробництва, кількості працівників і т. ін. Вони відображають кількісну сторону роботи підприємства. Якісні вказують на суттєві особливості та властивості об’єктів вивчення (продуктивність праці, собівартість, рентабельність і т. ін.).

Кількісні та якісні показники тісно пов’язані між собою. Зміна кількісних обов’язково призводить до зміни якісних, і навпаки. Це обумовлює їх використання у комплексі.

Деякі аналітичні показники можуть застосовуватися на всіх без виключення підприємствах, а деякі враховують специфіку виробництва в галузях. У зв’язку з цим вони поділяються на загальні та специфічні. До загальних належать показники валової продукції, товарної продукції, рентабельності та ін. До специфічних – врожайність, жирність, калорійність палива та ін. За ступенем синтезу показники можна поділити на узагальнюючі, окремі та допоміжні (непрямі). Узагальнюючі використовуються для загальної характеристики складних економічних явищ. Деякі з них відображають окремі сторони, елементи явищ і процесів, що вивчаються. Допоміжні показники призначені для більш повної, детальної, уточненої характеристики об’єкта.

За методами вираження показники також поділяють на абсолютні та відносні. Перші виражаються в грошових, натуральних вимірниках або через трудомісткість. Відносні показують співвідношення двох абсолютних показників та визначаються у відсотках, коефіцієнтах або індексах. Різновидом абсолютних та відносних показників є питомі показники.

У свою чергу абсолютні показники поділяються на натуральні та вартісні. Натуральні виражають величини у фізичних одиницях виміру. Вартісні показують величину у грошовому вимірі.

Відносно причинно-наслідкових взаємо-зв’язків показники поділяються на факторні та результативні. Якщо показник розглядається як результат впливу певних причин і виступає у ролі об’єкта дослідження, то при вивченні взаємозв’язків його називають результативним. Показники, які визначають поведінку результативного показника і виступають у ролі причин зміни його величини, називаються факторними.

Економічний аналіз повинен базуватися на комплексі показників, сформованих на принципах системного підходу. Системний підхід – це напрям у методології дослідження. Він базується на вивченні об’єктів як складних систем, що складаються з окремих елементів з численними внутрішніми і зовнішніми зв’язками. Системний підхід дозволяє глибоко вивчити об’єкт, отримати більш повну уяву про нього, виявити причинно-наслідкові зв’язки між окремими частинами цього об’єкта. Головними особливостями системного підходу є динаміч-ність, взаємодія, взаємозалежність, взаємозв’язок елементів системи, комплексність, цілісність, підпорядкованість, виділення провідної ланки.

Необхідність застосування такого підходу диктується тим, що будь-який виробничий підрозділ є об’єктом, якому властиві риси системи, побудованої за законами ієрархічного зв’язку. Вибір показників, що відображають господарську діяльність підприємств, їх аналіз також повинні проводитися з позицій системного підходу. Вивчення кожного показника у взаємозв’язку з іншими дозволяє виявити чинники, що впливають на його зміну, і кількісно виміряти залежність між факторами.

При формуванні системи показників повинні дотримуватися такі вимоги:

1) у систему повинні входити кілька окремих показників та один узагальнюючий, що агрегує окремі та забезпечує єдність системи;

2) системі повинна бути властива інтегрова-ність, що дозволяє застосувати її при програмно-цільовому управлінні економікою;

3) необхідна достатня кількість показників для оцінки окремих аспектів роботи підпри-ємства;

4) усі показники повинні бути адекватними, тобто відображати реальні процеси і явища. Вони також повинні бути динамічними та забезпе-чувати однозначне розуміння явищ і процесів, що вивчаються.

Метод економічного аналізу безпосередньо пов’язаний з його методикою і здійснюється у сукупності прийомів (способів) дослідження. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим