Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економічний аналіз (конспект)
Економічний аналіз (конспект)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

4.2. Інформаційне забезпечення аналізу

Економічний аналіз – це проміжна ланка між збором інформації та безпосереднім прийняттям управлінських рішень. Саме тому ефективність аналізу багато в чому залежить від обсягу та якості інформації, що використовується при його проведенні.

Латинське “informatio” означає роз’яснення, інформування, виклад. Інформація – це впорядковане повідомлення про процеси і явища, які відбуваються у зовнішньому середовищі, сукупність певних знань, даних.

Будь-яке управління, у тому числі господарською діяльністю, передбачає прийняття рішень. Інформація слугує засобом процесів управління. Причому, у такому випадку слід розрізняти два поняття: “дані” та “інформація”. Дані отримують в результаті фіксації змін у процесах і явищах. Що ж стосується інформації, то вона накопичується шляхом відповідної обробки даних. У тих випадках, коли різницю між інформацією і даними не потрібно підкреслювати, їх вживають як синоніми. Але взагалі дані можна сприймати лише як вихідну інформацію. Що ж стосується інформації у повному значенні слова, то її скоріше можна назвати “результативною інформацією”.

Економічна інформація – це сукупність відомостей про економічну діяльність підприємств та інших підрозділів народного господарства. Вона охоплює всі області їхньої господарської діяльності. Значна її частина пов’язана з процесом виробництва і може бути названа виробничою інформацією.

Економічна інформація включає планову, нормативну, облікову та звітну. Але аналіз не обмежується лише економічною інформацією. Він широко використовує також технічну, технологічну, юридичну та іншу інформацію, яку можна об’єднати під назвою “позаоблікова”. Уся інформація отримується з відповідних джерел.

До планових джерел інформації належать усі типи планів, які розробляються на підприємстві (перспективні, поточні, оперативні і т. ін.). До нормативних джерел – доведені підприємству вищестоящими організаціями норми витрат, розцінки, тарифні ставки, норми виробітку, законодавчо встановлені норми амортизаційних відрахувань, дані технічних паспортів, проектно-кошторисних документів.

Облікові джерела інформації – це всі дані, які містяться у документах бухгалтерського, оперативного, статистичного та податкового обліку. Провідна роль в інформаційному забезпеченні аналізу належить бухгалтерському обліку. Він найбільш повно відображає господарські явища, процеси та їхні результати.

Дані статистичного обліку містять кількісну характеристику масових явищ і процесів. Вони використовуються для поглибленого вивчення та осмислення взаємозв’язків, виявлення економічних закономірностей.

Оперативний облік сприяє швидкому забезпеченню аналізу необхідними даними (наприклад, про стан запасів, обсяги виробництва і т. ін.). Тим самим він створює умови для підвищення ефективності аналітичної роботи.

До звітних джерел інформації належать бухгалтерська, статистична та податкова звітність. Вона забезпечує аналіз узагальненими даними про результати господарської діяльності підприємства за визначений період часу.

Позаоблікові джерела інформації включають:

- обов’язкові для використання у господарській діяльності підприємства офіційні документи (закони, укази, постанови, накази вищестоящих органів, акти ревізій і перевірок і т. ін.);

- документи господарсько-правового характеру (договори, угоди, рішення судових органів, рекламації та претензії);

- рішення зборів акціонерів, засновників, трудового колективу;

- технічна і технологічна документація;

- матеріали спеціальних досліджень окремих операцій (хронометраж, фотографія і т. ін.);

- дані соціологічних опитувань та анкетування, усна інформація, отримана від членів колективу.

Уся інформація, що використовується при аналізі, повинна відповідати потребам аналізу (тобто забезпечувати дані саме за тими напрямами, які цікавлять аналітика на даний момент), об’єктивно відображати досліджувані явища та об’єкти, бути оперативною, єдиною (реєструвати явище чи господарський акт лише один раз), раціональною (вимагати мінімум затрат на збір, зберігання та використання даних). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування