Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економічний аналіз (конспект)
Економічний аналіз (конспект)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ЧАСТИНА 2. МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

5 Розділ. Аналіз виробничих ресурсів та організаційно–технічного рівня підприємства

5.1. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства

5.1.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції та підвищення ефективності виробництва. Від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяги і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання обладнання, машин, механізмів, собівартість продукції, прибуток та інші економічні показники.

Перш за все, забезпеченість трудовими ресурсами перевіряється шляхом зіставлення фактичної чисельності з плановою щодо промислово-виробничого персоналу – за категоріями, а відносно непромислового – за галузями діяльності. Промислово-виробничий персонал аналізують як в цілому, так і з поділом на робітників, учнів, інженерно-технічний персонал, службовців, молодший обслуговуючий персонал, співробітників охорони виробничих об’єктів.

Неукомплектованість персоналу негативно впливає на обсяги та якість продукції, особливо це стосується нестачі робітників та інженерно-технічного персоналу (ІТП). Інші групи персоналу, навіть непромислового, також впливають на хід виробництва. Але цей вплив непрямий.

Важливе значення має відповідність вимогам виробництва не тільки загальної чисельності персоналу, але і якісного його складу. Для аналізу цього питання необхідно вивчити дані про розподіл працівників за статтю, віком, стажем, професіями, тарифними розрядами, системами оплати праці. На заводах іноді не вистачає робітників головних професій при наявності надлишку некваліфікованих.

На основі даних статистичного обліку, а також первинного обліку відділу кадрів аналітики проводять групування робітників за розрядами кваліфікації, обчислюють і порівнюють з планом та попередніми періодами середній тарифний розряд, який розраховується як середньозважена арифметична:

Тс.роб. = (Тр х КРі) / КР,

де Тр – тарифний розряд;

КР – кількість робітників.

Цей показник порівнюється також з середнім тарифним розрядом робіт. Останній розраховують за формулую:

Тс.роб. = (Трі х VРі) / VР,

де VРі – обсяг робіт кожного виду.

Якщо фактичний середній тарифний розряд робітників нижче планового і середнього тарифного розряду робіт, то це може спричинити випуск менш якісної продукції.

Кваліфікація працівників залежить також від стажу роботи на підприємстві. Тому на основі даних про оборот і плинність кадрів вивчається сталість кадрового складу.

Розраховується коефіцієнт обороту по прийому, який дорівнює відношенню кількості прийнятих на роботу за звітний період до середньоспискової чисельності робітників даної категорії за той же період. Аналогічно, виходячи з даних про число вибулих, обчислюється коефіцієнт обороту з вибуття: кількість звільнених з роботи за звітний період ділять на середньоспискову чисельність робітників даної категорії за той же період. Але слід врахувати, що вибуття може відбутися як з поважних планованих причин (вступ до навчальних закладів, призов до армії, вихід на пенсію), так і з непланових (звільнення за прогули, через невідповідність кваліфікації, у зв’язку з рішенням судових органів, за власним бажанням). Вибуття з останніх вимірюється коефіцієнтом плинності. Він обчислюється шляхом ділення кількості робітників, що вибули за власним бажанням і звільнені за прогули та інші порушення трудової дисципліни, на середньоспискову чисельність робітників даної категорії.

Може також використовуватися коефіцієнт постійності персоналу, що розраховується як відношення кількості робітників, що пропрацювали весь рік (чи кілька аналізованих років), до середньоспискової чисельності персоналу.

Наведені коефіцієнти аналізуються у динаміці та в порівнянні з планом. При аналізі розглядаються причини, що призвели до плинності кадрів, і намічаються заходи щодо їх усунення.

Якщо підприємство розширює свою діяльність, то аналітик повинен визначити потребу в додаткових трудових ресурсах, джерела їх залучення, резерв збільшення випуску продукції за рахунок створення додаткових робочих місць, який розраховується як добуток приросту кількості робочих місць та фактичного середньорічного виробітку одного робітника. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим