Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економічний аналіз (конспект)
Економічний аналіз (конспект)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

6 Розділ. Аналіз виробництва та реалізації продукції

6.1. Аналіз обсягу виробництва та реалізації продукції

Обсяги та темпи зростання виробництва продукції, її якість суттєво впливають на величину витрат та фінансові результати діяльності підприємства. Обсяги виробництва виражаються в натуральних, умовно-натуральних та вартісних (в оптових цінах) вимірниках.

Основними показниками, що характеризують обсяги виробництва продукції, є товарна та валова продукція.

Показник валової продукції – це вартість всієї виробленої продукції та виконаних робіт (включаючи незавершене виробництво), який аналізується у порівняльних цінах.

Товарна продукція – це валова продукція, зменшена на залишки незавершеного виробництва та внутрішньогосподарський оборот, що аналізується у діючих цінах звітного року.

Реалізацію продукції характеризує показник обсягу реалізації в діючих цінах. З метою аналізу до складу обсягу реалізації включають вартість відвантаженої та оплаченої покупцем продукції.

Аналіз обсягу виробництва слід розпочинати з вивчення динаміки валової і товарної продукції. Розраховують базисні (відносно визначеного для порівняння періоду) та ланцюгові (кожен наступний період відносно попереднього) темпи зростання та приросту цих показників. Визначається також середньорічний темп зростання (приросту) валової та товарної продукції, який розраховується за середньо-геометричною або середньоарифметичною зваженою. Середній темп зростання по середньо-геометричній:

Ť = n-1vТ1 x Т2 x…xТn,

де Т1,2,...,n – ланцюгові темпи зростання.

Аналізують також виконання плану виробництва продукції за звітний період шляхом порівняння планових показників з фактичними і визначення відповідних середніх величин та індексів.

У процесі аналізу необхідно також вивчити зміну обсягів реалізації продукції. Аналіз реалізації рекомендується проводити за кожний місяць, квартал, півріччя, рік. У ході його виконання фактичні дані порівнюються з плановими, попередніми періодами, розраховується процент виконання плану, абсолютні відхилення від нього, темпи зростання та приросту за аналізований відрізок часу, абсолютні значення одного відсотка приросту.

На обсяги реалізації продукції впливають такі чинники:

- зміна залишків готової продукції на складах на початок і кінець періоду;

- вартість випуску товарної продукції;

- зміна залишків відвантаженої продукції, неоплаченої покупцями на початок і кінець періоду.

Вплив названих чинників розраховується шляхом звичайного порівняння фактичних їх рівнів з плановими та через підрахунок приростів кожного з них. Обсяг абсолютного приросту і є обсягом впливу, для вивчення якого складається баланс товарної продукції:

Аналізуючи реалізацію продукції, необхідно вивчити виконання договірних зобов’язань щодо поставок. Невиконання договорів тягне за собою штрафні санкції та втрату ринків збуту продукції. Необхідно визначити виконання плану поставок у розрізі покупців та видів продукції. Розраховується коефіцієнт виконання договірних зобов’язань:

Кд = [(загальний плановий обсяг відвантаження за договорами) – (невиконання поставок за окремими договорами)] / (загальний плановий обсяг відвантаження за договорами). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим