Навигация
 
Главная  - Экономика  - Конспекты лекций  - Економічний аналіз (конспект)
Економічний аналіз (конспект)
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

6.2. Аналіз складу та асортименту продукції

Розгляд складу продукції має важливе значення для оцінки роботи підприємства. Для аналізу складу продукції використовується її групування за різними ознаками:

- за часом освоєння її у виробництві: порівнювана, непорівнювана нова, непорівнювана інша;

- за видами і призначенням: основна продукція; товари народного споживання; інші види продукції;

- за категоріями якості: вищої категорії, першої, неатестована; за показниками сортності; за ступенем новизни і відповідності моді;

- за відповідністю спеціалізації виробництва: така, що відповідає або не відповідає виробничому профілю;

- за використаними матеріалами: продукція з повноцінної сировини і матеріалів; з відходів та вторинної сировини.

У ході аналізу необхідно окремо визначити відсотки виконання плану за порівнюваною, непорівнюваною новою та непорівнюваною іншою продукцією і з’ясувати, якій продукції віддається перевага, з яких причин.

Порівняною вважається продукція, що випускалася протягом попереднього року в звичайних виробничих умовах (не в дослідному порядку). Непорівнюваною новою є продукція, що на даному підприємстві випускається вперше. До непорівнюваної іншої продукції належать роботи і послуги промислового характеру та інша товарна продукція.

Окремо визначають також відсотки виконання плану з випуску основних видів продукції, у тому числі експортної та товарів народного споживання.

Для оцінки виконання плану випуску продукції за натурально-речовим складом необхідно фактичний випуск продукції кожного виду в натуральному виразі з початку року наростаючим підсумком і за рік зіставити з плановим рівнем. План виробництва вважається виконаним лише тоді, коли з кожного виду виробів випущено не менше запланованої кількості.

Після групування складу продукції за всіма вказаними ознаками визначається виконання плану та динаміка зростання кожної групи окремо. Відхилення у динаміці та ступені виконання плану за групами спричиняють зміни структури продукції, тобто питомої ваги окремих груп порівняно з планом і попередніми роками в її загальному обсязі. Ці зміни називають структурними змінами.Вони суттєво впливають на багато показників господарської діяльності: обсяг випуску у вартісному виразі, матеріаломісткість, собівартість товарної продукції, прибуток, рентабельність. Якщо збільшується питома вага більш дорогої продукції, то обсяг її випуску у вартісному виразі зростає. Те ж саме станеться з обсягами прибутків при збільшенні питомої ваги високорентабельної продукції.

Розрахувати вплив структури виробництва на обсяги продукції можна за формулою:

[(коефіцієнт виконання плану виробництва продукції у вартісному виразі) – (коефіцієнт виконання плану виробництва продукції в умовно-натуральному виразі (можна в нормо-годинах))] х (запланований випуск валової продукції у вартісному виразі).

Щоб запобігти виникненню диспропорцій у суспільному виробництві на макрорівні, невиконанню договірних зобов’язань на мікрорівні, слід аналізувати не тільки вартісний обсяг випуску продукції, але і її натурально-речовий склад. Оскільки різні вироби мають різні споживчі властивості, скорочення виробництва одних не може бути компенсоване надплановим випуском інших. Тому проводиться аналіз асортименту продукції.

Асортимент – це перелік найменувань виробів із зазначенням кількості кожного з них.

Виконання плану з асортименту випуску є необхідною умовою виконання плану поставок. Проте, асортимент випуску і поставок може не збігатися, тому що поставки за звітний рік частково виконуються за рахунок використання залишків готової продукції на складі на кінець попереднього року. Тому невиконання плану з асортименту випуску може негативно вплинути не на реалізацію продукції з урахуванням зобов’язань з поставок, а на склад залишків готової продукції на кінець року.

Оцінка виконання плану з асортименту може бути проведена з урахуванням кількох методів. Найбільш простим є метод найменшого відсотка. При його застосуванні визначається відсоток виконання плану тільки за тими позиціями асортименту, за якими фактична кількість менша запланованої. Найнижчий з отриманих відсотків приймається за зведений показник виконання плану з асортименту, але не вище 100 %. З асортименту план не може бути перевиконаний.

Проте такий метод оцінки не дає відповіді на питання: яка кількість видів (груп) виробів, за якими план не виконаний. Тому характеристику виконання плану за найменшим відсотком варто доповнити даними про питому вагу тих позицій, за якими план випуску не виконаний, у загальній кількості позицій.

Другим способом оцінки виконання плану з асортименту є визначення питомої ваги тих позицій, за якими виконано план випуску продукції, у загальній кількості позицій.

Але найбільш поширеним у практиці прийомом є визначення середнього відсотка. Для цього за кожною позицією у виконання плану з асортименту зараховується фактично випущена продукція, але не більше запланованої суми. Прийняті в рахунок асортименту суми додаються. Шляхом співвідношення отриманого результату з планом випуску продукції всього асортименту визначають відсоток виконання плану.

Розраховують резерв нарощування випуску продукції за умови виконання плану з асортименту. Для цього використовують таку формулу: [(100 % – середній% виконання плану з асортименту) / 100%] х плановий обсяг випуску продукції. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим