Навигация
 
Главная  - Финансы  - Курсовые  - Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
Фінансовий стан підприємства та шляхи його зміцнення
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Розділ I. Суть аналізу фінансового стану підприємства

1.1.Фінансовий стан підприємства та ознаки його стійкості

Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відображають процес утворення, розподілу і використання доходів на підприємствах різних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.

Фінанси підприємств - це економічна категорія, особливість якої |заключається у сфері її дії і притаманних їй функцій. В суспільному відтворенні фінанси підприємств відображають розподільчі відносини. Але їх дія не обмежується лише сферою розподілу. Виражаючи розподільчі відносини, фінанси мають відношення до всіх стадій процесу відтворення, хоча їх участь на різних стадіях нього процесу неоднакова: вона еквівалентна далі розподілу в кожній фазі, оскільки розподіл має місце і на виробничій стадії, і на стадії обміну, і па стадії споживання. Без участі фінансів не може відбуватись кругообіг суспільних виробничих фондів в цілому.

Як в самому суспільному відтворенні при визначальному значенні виробництва всі його ланки взаємопов'язані і взаємодіють, так і фінанси в сукупності елементів економіки і їх взаємодії складають єдність цієї економіки.

Дія фінансів підприємницьких структур, як найважливішої складової частини єдиної системи фінансів держави, визначається, перед усім, тим, що Вони обслуговують сферу матеріального виробництва, в якому створюються валовий внутрішній продукт, національний доход, і національне багатство, своїй сутності фінанси підприємств є специфічною частиною фінансової ми. к відмінність від державних фінансів обумовлено функціонуванням І різних сферах суспільного виробництва.

Наявність фінансів підприємств обумовлено існуванням товарно-грошових відносин і дією законів вартості, попиту і пропозиції. Реалізація продукції і послуг здійснюється шляхом купівлі і продажу за гроші по цінам, відображають вартість товару. Але самі гроші не є фінансами. Це особливий товар, за допомогою якого визначається і відображається вартість інших товарів і відбувається їх обіг. Фінанси - це економічні відносини, здійснюються за допомогою обігу грошей, тобто грошові відносини.

Фінанси підприємств характеризуються тими ж рисами, що і в цілому і категорія фінансів. Разом з тим їм властиві особливості, що обумовлені їх функціонуванням в сфері матеріального виробництва, де органічно пов'язані І усі сфери відтворювального процесу; виробництво, розподіл, обмін і споживання.

Так як фінанси підприємств пов'язані безпосередньо з виробництвом і відображають закономірності розвитку економіки, вони є категорією, що входить в склад економічного базису.

Для забезпечення відтворювального процесу за допомогою фінансів на Підприємствах усіх галузей народного господарства формуються грошові Фонди цільового призначення, що використовуються для виробничих потребі для задоволення соціальних і особистих потреб працюючих.

Безпосередньою сферою фінансових відносин підприємств є процеси первинного розподілу вартості суспільного продукту (с + V + т), коли вона розподіляється на вартість матеріальних витрат (С), необхідного продукту (V), додаткового продукту (т). При цьому утворюються різні фонди грошових доходів. З допомогою фінансів у суспільному виробництві відбувається рух грошових засобів, які набирають специфічної форми фінансових ресурсів, що формуються в суб'єктів господарювання та в держави.

Таким чином, фінанси підприємств являють собою сукупність економічних, грошових відносин, виникаючих в процесі виробництва, розподілу і використання сукупного суспільне продукту, національного доходу, національного багатства і пов'язані з утворенням, розподілом і використанням валового доходу, грошових накопичень і фінансових ресурсів підприємств. Ці відносини, що визначають сутність даної категорії, опосередковані в грошовій формі.

До фінансових відносин, що визначають зміст даного поняття, прийнято відносити грошові відносини, виникаючі в процесі розширеного відтворення (додаток 1), а саме:

між підприємствами та іншими суб'єктами господарювання;

між підприємствами та бюджетною системою;

між підприємствами та фінансово-кредитною системою;

всередині різних об'єднань підприємств;

всередині підприємства.

Фінансові відносини з іншими підприємствами і організаціями включають в себе відносини з постачальниками, покупцями, будівельно-монтажними і транспортними організаціями, поштою і телеграфом зовнішньоторговими та іншими організаціями, митницею, підприємствами, організаціями і фірмами іноземних держав.

Саме найбільше відносин виникає при стосунках підприємств один з, одним що пов'язані з реалізацією готової продукції і придбанням матеріальних цінностей для господарської діяльності. Роль цієї групи ^фінансових відносин є первинною, так як саме в сфері матеріального виробництва створюється національний доход, ї організація цих відносин здійснює самий безпосередній вплив на кінцеві результати виробничої діяльності підприємства.

Відносини підприємства з бюджетною системою - це, перед усім, відносини підприємства з бюджетами різних рівнів, пов'язані з перерахуванням податків і зборів, відрахувань і фінансування з них, а також між підприємством і державними централізованими фондами (Пенсійним, соціального страхування), а також іншими позабюджетними фондами по внескам всіх видів зборів, відрахувань і платежів у ці фонди і фінансування з них.

Відносини підприємств з фінансово-кредитною системою - це:

По-перше, фінансові відносини підприємств з банками, які будуються як з приводу організації безготівкових розрахунків, так і в відношенні отримання і погашення короткострокових, довгострокових кредитів і відсотків по них. Організація безготівкових розрахунків здійснює безпосередній вплив на фінансовий стан підприємств. Кредит є джерелом формування оборотних засобів, розвитку виробництва, його ритмічності, покращення якості продукції, сприяє усуненню тимчасових фінансових складностей підприємства. Банки в Україні на даний час запроваджують ряд, так названих нетрадиційних послуг: лізинг, факторинг, форфейтинг, траст. В той же час можуть бути самостійні компанії, що спеціалізуються на виконанні перелічених функцій, з якими у підприємств виникають безпосередні відносини, минаючи банки.

По-друге, це відносини з страховою ланкою фінансової системи, які складаються з перерахувань на соціальне і медичне страхування, а також страхування майна підприємств. Також до цієї групи відносяться і фінансові відносини підприємств з фондовим ринком, які передбачають операції з цінними паперами.

Фінансові відносини підприємств з вищестоящими організаціями включають відносини з приводу утворення і використання централізованих грошових фондів, А які в умовах ринкових відносин є об'єктивною необхідністю. Особливо це стосується фінансування інвестицій, поповнення оборотних коштів, фінансування імпортних операцій, наукових досліджень, в тому числі і маркетингових. Внутрішньогалузевий перерозподіл грошових коштів, як правило, на основі повернення грає важливу роль і сприяє оптимізації засобів підприємств.

Фінансово-промислові групи створюються, як правило, з метою об "єднання фінансових зусиль підприємств в напрямку розвитку і підтримання виробництва, отримання максимального фінансового результату. При цьому можуть створюватись і централізовані грошові фонди, надаватись комерційні кредити один одному, і надаватись інша фінансова допомога. Теж саме стосується і відносин між підприємствами в умовах холдингу.

Фінансові відносини всередині підприємства включають відносини між філіями, цехами, відділами, бригадами і т. д., відносини з робітниками і службовцями, а також з акціонерами і інвесторами підприємства. Відносини між підрозділами підприємства пов'язані з оплатою робіт та послуг, розподілом прибутку, оборотних засобів та інше. Роль їх полягає у встановленні визначених стимулів і матеріальної відповідальності за якісне виконання прийнятих зобов'язань. Відносини з працівниками і службовцями - це виплата заробітної плати, премій, допомог, матеріальної допомоги, а також стягування штрафів за нанесену шкоду, утримання податків. Відносини з акціонерами і інвесторами - це виплата процентів і дивідендів по акціях або інвестиціям в підприємство.

Напрямки інвестування грошових засобів підприємства можуть бути різними, пов'язані як з основними видами діяльності підприємства по виробництву продукції (робіт, послуг), так і з чисто фінансовими вкладеннями. Для отримання додаткових доходів можуть придбавати цінні папери інших підприємств і держави, вкладати гроші в статутний капітал інших підприємств і банків. Тимчасово вільні кошти підприємства можуть відокремити від загального грошового обороту і розмістити їх в банку на депозитні рахунки тощо. Окрім цього підприємства можуть об'єднувати фінансові ресурси в рамках спільної діяльності в різноманітних господарських асоціаціях.

Тому до фінансових відносин відносять грошові відносини, що виникають також:

між підприємствами і організаціями при сплаті і отриманні штрафів, пені за порушення умов договору;

між підприємствами при розподілі прибутку, отриманого від кооперації виробничих процесів; процесі інвестування коштів в акції і облігації інших підприємств, отриманні від них дивідендів і процентів;

між державою і підприємством в процесі здійснення програми приватизації (перерозподілу за допомогою фінансів національного багатства між суб'єктами власності) та інше 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим