Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Розділ 7.МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТЕХНОЛОГІЯМИ Й ОБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ З НИМ ПРАВ

7.1. Основні поняття

У "New Webster's Dictionary and Tsesaurus of the English Language" (1993 p., c. 1015) так пояснюється поняття "технологія": "Це наука про технічні процеси у широкому пов'язаному полі знань (the science of technical processes in a wide though-related field of knowledge)". Отже, промислова технологія охоплює хімічні, механічні і фізичні науки в їх застосуванні до промислових процесів.

У тому самому виданні (c. 1015) зазначається, що "передача технології (technology transfer) - це передача технічних знань, створених і опрацьованих (transfer of technical knowledge generated and developed) у певному місці, до іншого з метою досягнення певного практичного результату".

В "Oxford Paperback Encyclopedia" (1998 р., c. 1316) вказується, що технологія є "прийомами інжинірингу та прикладної науки з комерційними і промисловими цілями (the techniques of engineering and applied science for commercial and industrial purposes)".

В "Oxford Dictionary for the Business World" (1993 р., с. 270) зазначається, що інжиніринг є "застосуванням науки до проектування, виготовлення і використання машин тощо (application of science to the design, building and use of machines etс)".

Технологія може бути у вигляді винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, конфіденційної (know-how) та звичайної (відкритої) науково-технічної інформації.

Вітчизняний законодавець вважає винаходом технологічне (технічне) рішення, що відповідає умовам патентоспроможності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Об'єктом винаходу може бути:

o продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо);

o спосіб;

o застосування раніше відомого продукту або способу за новим призначенням.

Корисною моделлю є нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою. Промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини у сфері художнього конструювання.

Інтегральна мікросхема є мікроелектронним виробом кінцевої або проміжної форми, призначеним для виконання функцій електронної схеми, з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Топографія інтегральної мікросхеми - це зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

У ст. 30 Закону України "Про підприємства в Україні" зазначається, що комерційною таємницею підприємства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди цьому підприємству.

До об'єктів авторського права в Україні належать:

o літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

o виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

o комп'ютерні програми;

o бази даних;

o музичні твори з текстом і без тексту;

o драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

o аудіовізуальні твори;

o твори образотворчого мистецтва;

o твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

o фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

o твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, лиття, з художнього скла, ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову охорону об'єктів промислової власності;

o ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, літератури та інших сфер діяльності;

o сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цього переліку, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

o похідні твори;

o збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові;

o тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;

o інші твори.

Законодавство України визнає об'єктами суміжних прав:

o виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;

o фонограми, відеограми;

o передачі (програми) організацій мовлення.

Винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, секрети виробництва (ноу-хау) належать до об'єктів так званої промислової власності (industrial property). Окрім зазначеного до неї належать ще й інші об'єкти - товарні знаки, знаки обслуговування, зазначення географічного походження товарів тощо. Останніми технологію передати неможливо.

Винаходом, конкретною моделлю, промисловим зразком, топографією інтегральної мікросхеми вважається лише те, що у встановленому порядку визнане як таке державою. Найгеніальніше технічне рішення, на яке особа (що мала на це право) не подала заявки і яке не пройшло відповідної експертизи, не вважається винаходом. Серед зазначених об'єктів промислової власності держави не видають охоронні документи лише на секрети виробництва. Охорона секретів виробництва здійснюється не за допомогою патентного права, а особливими способами.

Об'єкти промислової власності, авторського права і суміжних з ним прав є інтелектуальною власністю.

Авторське право на твір виникає внаслідок факту створення відповідного твору. У цьому полягає одна з основних відмінностей патентного та авторського права. Якщо на об'єкт промислової власності протягом встановленого часу не надійшла заявка, то вважається, що творець цього об'єкта відмовився від прав на нього і зазначений об'єкт став суспільним надбанням.

Для виникнення і здійснення авторського права не потрібна реєстрація твору або будь-яке інше спеціальне оформлення права, а також виконання певних інших формальностей.

Суміжні права виникають внаслідок факту виконання твору, виробництва фонограми та/або відеограми, оприлюднення передачі організацією мовлення.

Майнові аспекти прав інтелектуальної власності не вічні і не глобальні за своїми масштабами. Ці права обмежені як у часі, так і в просторі.

В історичному минулому права інтелектуальної власності були територіально обмежені. Це, наприклад, означало, що визнаний певною державою винахід не вважався ним в іншій країні. Опублікований у якійсь державі твір можна було без дозволу власника права на нього передрукувати в іншій країні.

Укладенням дво- і багатосторонніх угод у сфері інтелектуальної власності держави світу вже давно навчилися долати її територіальний характер. Інтелектуальна власність стала власністю інтернаціональною (міжнародною). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування