Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
Міжнародна торгівля - Дахно І.І.
<< Содержание < Предыдущая

Англо-український глосарій

A...

Abandonment - абандон

Відмова вантажо- або судновласника від своїх прав на застраховане майно на користь страхової організації для отримання від неї повної страхової суми.

Absolute advantage - абсолютна перевага

У зв'язку з міжнародним поділом праці поняття означає здатність країни виробляти певний товар з нижчими порівняно з іншими країнами затратами.

Accelerated tariff elimination - прискорене скасування митних тарифів Відбувається за домовленістю між зацікавленими державами відповідно до міжнародних угод.

Acceptance - акцепт

Згода на сплату (гарантування сплати) товару (послуги) або згода вступити в договір на запропонованих умовах.

Acceptance credit - акцептний кредит

Кредит, що забезпечений переказними векселями. Його одержують комерційні банки або зарубіжні кредитні установи у певному банку для фінансування, зокрема, імпортно-експортних операцій.

Acceptance house - акцептний дім

Банк, що надає позику, яка забезпечена переказними векселями.

Acceptor - акцептант

Особа, яка підписує платіжний документ, беручи на себе зобов' язання своєчасно його оплатити.

Accommodation bill of lading - дружній коносамент

Документ, що перевізник видає власникові вантажу ще до одержання вантажу, засвідчуючи зобов'язання передати цей вантаж у порту призначення вантажоодержувачу.

Active payments balance - активний платіжний баланс

Баланс, при якому платежі певної країни менші за її надходження з-за кордону.

Active trade balance - активний торговельний баланс

Баланс, у якому надходження перевищують платежі.

Addendum - адендум

Додаток до договору, що змінює або доповнює ті чи інші його умови.

Ad valorem tariff - вартісний тариф

Розмір тарифу на імпортований товар, що встановлюється як відсоток від декларованої вартості відповідного товару.

Advance - аванс

Гроші, що перераховують згідно з договором наперед у рахунок наступних платежів за постачені товари, надані послуги, виконані роботи.

Advice - авізо

Письмове банківське повідомлення клієнтові або іншому банкові про виконану розрахункову операцію або про зміни щодо стану взаємних розрахунків.

Adjudication - вирішення суперечок у судовому порядку

Механізм вирішення міжнародних торговельних суперечок у судовому порядку.

Affreightment - фрахтування

Укладення договору про наймання судна (його частини) для перевезення вантажів.

Agent - агент

Юридична або фізична особа, яка здійснює певні операції за дорученням іншої особи, за її рахунок і від її імені, а також забезпечує підготовку операцій, але без права підписання контрактів.

Air waybill - авіанакладна

Накладна на вантаж, що перевозиться літаком, яку видає перевізник вантажу його відправнику. В авіанакладній зазначаються перелік вантажів і зобов'язання щодо їх доставки в аеропорт призначення.

Alonge - алонж

Додатковий аркуш, що додають до векселя для додаткових написів у разі, коли на вексельному бланку вони не вміщуються.

Anticipation - передбачуваність

Сплата за діловими зобов'язаннями до обумовленого у контракті терміну.

Arbitration clause - арбітражне застереження

Застереження, яке фіксується у зовнішньоторговельній угоді між експортером та імпортером і передбачає механізм вирішення суперечок, що можуть виникнути під час виконання контракту.

Autarky - автаркія

Економічна політика, спрямована на створення замкнутої самодостатньої економіки; обмеження імпорту.

Aval - аваль

Вексельне гарантування, за яким особа, що його здійснює, перебирає на себе відповідальність перед власником векселя за виконання зобов'язань стосовно оплати цього векселя.

B

Back-to-back credit - компенсаційний кредит

Кредит банку або іншого фінансового інституту, що надається за рахунок іншого кредиту, наприклад, на підставі документів імпортера відкривається кредит експортеру.

Back-to-back loan - компенсаційна позика

Угода про надання позики в іноземній валюті в обмін на позику у національній валюті.

Bagged cargo - вантаж, упакований у мішки

Товари, що упаковуються у мішки, виготовлені з натурального, синтетичного або штучного матеріалу.

Balance of payments - платіжний баланс

Підсумкова різниця між валютними надходженнями і платежами певної країни за рік.

Balance of trade - торговельний баланс

Різниця між вартостями експорту та імпорту певної країни за рік.

Balance of trade deficit - дефіцит торговельного балансу

Переважання вартості імпорту товарів і послуг над вартістю експорту у певній країні упродовж року.

Bareboat charter - чартер "голого" судна

Договір між власником судна і наймачем на оренду судна без команди (екіпажу).

Bargain currency - валюта угоди

Валюта, що використовується при укладенні зовнішньоторговельної угоди. Barter - бартер

Прямий безгрошовий обмін товарами або послугами, зумовлений валютним дефіцитом у міжнародних угодах.

Base freight - базовий фрахт

Ціна транспортування вантажів, що встановлюється з урахуванням їх ваги або обсягу.

Base price - базова ціна

Ціна, на основі якої встановлюються ціни у сфері міжнародної торгівлі.

Bilateral clearing - двосторонній кліринг

Спосіб розрахунків між двома країнами у сфері міжнародної торгівлі, за якого платежі здійснюються через центральні банки відповідних країн, що сприяє посиленню контролю за використанням валюти і збалансованості експорту й імпорту.

Bilateral trade - двостороння торгівля

Торгівля, що передбачає взаємні поставки з метою досягнення торговельного балансу.

Bill - вексель

Борговий документ установленого законом зразка про обов'язкову сплату боржником певної суми грошей у вказаний строк.

Bill of credit - акредитив

Іменний цінний папір, що підтверджує право особи, на ім'я якої він виписаний, отримати в банку вказану в акредитиві суму грошей.

Bill of exchange - переказний вексель

Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання боржника сплатити після закінчення вказаного терміну визначену суму грошей зазначеній у векселі особі або іншому пред'явникові.

Bill of lading - коносамент

Документ, що містить контрактні умови, укладені вантажовідправником і перевізником. Розглядається як титул власності на відповідний вантаж і як договір перевезення та є розпискою про одержаний для перевезення вантаж.

Bill of sight - дозвіл на огляд

Дозвіл, що надається митними органами на розвантаження імпортованих товарів з метою їх огляду митниками.

Billed weight - фактурна вага

Вага товару, що зазначається у транспортній накладній або в деяких інших документах.

Blocked currency - замкнута валюта

Валюта певної країни, обмін якої на іноземну валюту заборонений у законодавчому порядку.

Bonification - боніфікація

Доплата до ціни товару, якщо фактична його якість перевищує передбачену договором, стандартом або технічними умовами; повернення податків, стягнених з експортованих товарів.

Bonus discount - преміальна знижка

Додаткова цінова знижка, що надається за умовами контракту або постійним чи великим оптовим покупцям за встановлені річні обсяги придбаних ними товарів.

Boom - бум

Короткочасне піднесення промисловості, торгівлі або інших сфер господарства.

Broker - брокер

Посередник при укладенні угод між покупцями і продавцями цінних паперів, товарів, валют та інших цінностей на фондових і товарних біржах, валютних, страхових і фрахтових ринках.

Bulk freight - насипний вантаж

Вантаж, що не упаковують та не розміщують у контейнерах.

Bullionism - бульйонізм

Валютна політика меркантилістів, що передбачала безпосереднє регулювання державою операцій з іноземною валютою та банківськими металами з метою підтримання сприятливого платіжного балансу.

Buy national - купуй вітчизняне

Політика, за якої вітчизняним постачальникам товарів і послуг створюються вигідніші умови, ніж іноземним.

C

Capital export - експорт капіталу

Вивіз капіталів з певної країни, що враховується за статтями платіжного балансу, на яких фіксується міжнародний рух капіталу.

Cargo insurance - страхування вантажу

Страхування, що поширюється на вантаж, який перевозиться суднами, літаками та іншими видами транспорту.

Carrier - перевізник

Фізична або юридична особа, яка забезпечує перевезення пасажирів і вантажів.

Cart blanche - карт-бланш

Чистий бланк, підписаний особою, яка надає іншій особі право заповнити його; необмежені повноваження довірителя своєму представнику (агенту) для виконання дій.

Cedent - цедент

Кредитор, який передає іншій особі своє право на вимагання оплати боргового зобов'язання.

Charter - чартер

Договір про морське або повітряне перевезення вантажів, а також пасажирів, укладений між власником транспортного засобу (фрахтівником) і наймачем (фрахтувальником) на оренду всього транспортного засобу або його частини на певний рейс або термін.

Claims - претензії

Скарга, заява покупця, подана через невиконання або неналежне виконання умов контракту.

Claims adjustment - диспаша

Документ, який містить розрахунок збитків від аварії, що припадають на вантажі, судно і фрахт відповідно до їх вартості й розподіляються між вантажовласником і судновласником.

Clean bill of lading - чистий коносамент

Коносамент, який одержує перевізник за перевезені товари, що не були пошкоджені і частково втрачені.

Clearance - очищення від мита

Сплата мита за імпортовані до певної країни товари та одержання сертифіката, що це підтверджує.

Clearing - кліринг

Розрахунок без оплати готівкою за виконані роботи, продані товари через зарахування взаємних зустрічних платіжних вимог сторін, які беруть участь у цьому.

Clearing union - кліринговий союз

Об'єднання центральних банків країн - учасниць клірингового союзу, система безготівкових розрахунків якого ґрунтується на зарахуванні позитивних і негативних сальдо зовнішньоторговельних операцій.

Combined transport bill of lading - комбінований коносамент

Документ, що видається власникові вантажу у разі перевезення товарів більш ніж одним перевізником і, часто, кількома видами транспорту.

Combo - комбінований перевізник

Перевізник, який здатний транспортувати різноманітні вантажі.

Commercial bill - торговельний вексель

Вексель, що використовується у сфері міжнародної товарної торгівлі.

Commercial papers - комерційні папери

Чеки, векселі, депозитні сертифікати, що використовуються у комерційній діяльності.

Commodities - сировинні товари

Товари, до яких належать, наприклад, зерно, кава, какао, шерсть, бавовна, джут, каучук ("м'які товари"), метали та інші тверді сировинні матеріали ("тверді товари").

Commodity agreement - товарна угода

Угода країн-виробників щодо механізму регулювання цін та обсягів виробництва певного виду сировини.

Commodity market - ринок сировини

Ринок, на якому відбувається купівля-продаж певного виду сировини. Основні ринки сировини розміщені у Лондоні та Нью-Йорку, але деякі сировинні ринки зосереджені у країнах - виробниках цих товарів.

Common market - спільний ринок

Форма регіональної економічної інтеграції, за якої для держав-членів усуваються внутрішні торговельні перешкоди і дозволяється вільний рух факторів виробництва (капіталу та робочої сили), а також встановлюються спільні торговельні бар'єри для відносин з державами, що не є членами об'єднання.

Comparative advantage - порівняльна перевага

Доцільність експорту певною країною тих товарів, які вона виробляє з відносно меншими затратами.

Compensation deal - компенсаційна угода

Угода про взаємні поставки товарів однакової вартості.

Compensation duty - компенсаційне мито

Мито, що стягується понад звичайне ввізне мито, наприклад, з метою боротьби з демпінгом.

Competitive list - конкурентний перелік

Документ про різноманітні техніко-економічні показники та умови реалізації експортованого або імпортованого товару.

Concession - концесія

Договір, на підставі якого уряд або місцеві органи самоврядування передають на певних умовах чужоземцям або іншим державам право експлуатації лісів, надр, підприємств і т. ін., а також підприємство, організоване на основі такого договору.

Conjuncture - кон'юнктура

Сукупність ознак, що характеризують стан економіки (ринку) протягом конкретного періоду.

Consignment - консигнація

Форма комісійного продажу товарів, за якої їх власник (консигнант) передає комісіонерові (консигнатору) товар для продажу зі складу комісіонера.

Consignor - консигнант

Власник товару, який продає його за кордон через комісіонера (консигнатора).

Contocurrent account - контокорент

Єдиний рахунок, який банк відкриває клієнтові і на якому враховуються всі операції банку з клієнтом; основними серед них є позикові.

Contraband (smuggling) - контрабанда

Протизаконне перевезення через державний кордон товарів, валютних цінностей тощо, а також товари і цінності, що незаконно перевозять через кордон.

Convertible currency - конвертована валюта

Валюта, яку можна вільно продавати і купувати у процесі обміну на інші валюти.

Correspondent banks - банки-кореспонденти

Банк, який представляє інтереси іншого банку в певному місті або країні, виконуючи на договірній основі доручення з розрахунків своїх клієнтів.

Counter trade - зустрічна торгівля

Прямий обмін товарів та (або) послуг з певної країни на інші товари та (або) послуги з іншої країни.

Currency - валюта

Грошова одиниця будь-якої країни, грошові знаки інших держав, а також кредитні та платіжні документи, які виражені в іноземних грошових одиницях і можуть бути використані при міжнародних розрахунках.

Currency reservation - валютне застереження

Умова у міжнародному контракті щодо перегляду суми платежу пропорційно зміні курсу валют цього контракту.

Current account balance - баланс поточних операцій

Різниця між обсягами експорту та імпорту товарів, послуг і грошових переказів певної країни у визначений момент часу. Не враховує операції з фінансовими активами і зобов'язаннями.

Custom declaration - митна декларація

Документ, що містить інформацію про речі, які переміщують через кордон.

Custom duty - мито

Податок, який стягується митними органами у разі ввозу товару (як правило, імпортного) через митний кордон країни.

Custom tariff - митний тариф

Перелік видів мита, встановлених урядом для експортованих та імпортованих товарів.

Custom valuation - митна оцінка

Оцінка митними властями вартості імпортованих товарів з метою стягнення ввізного мита.

D

Deadweight - дедвейт

Повна вантажопідйомність судна; маса всіх вантажів, які може прийняти судно. До дедвейту належать маса корисного вантажу, суднових запасів (палива, води, провізії), екіпажу та інших змінних у процесі експлуатації судна вантажів.

Dealer - дилер

Член фондової біржі, який бере участь у біржових торгах від власного імені та власним коштом.

Debenture - дебентура

Свідоцтво митниці на повернення сплаченого мита.

Debt capital - борговий капітал

Кошти, запозичені для фінансування підприємницьких операцій.

Debt rescheduling - реструктуризація боргу

Реорганізація зовнішнього боргу, що включає полегшення умов обслуговування зовнішнього боргу, надання пільг країні-бор-жниці, перегляд термінів платежів, списання частини заборгованості тощо.

Default - дефолт

Відмова держави, юридичної або фізичної особи в односторонньому порядку від своїх боргових зобов'язань.

Defence reservation - захисне застереження

Застереження, що фіксується у зовнішньоекономічному контракті з метою передбачення можливих змін його початкових умов.

Del credere - делькредере

Додаткова угода до комісійного договору, згідно з якою комісіонер за окрему винагороду бере на себе відповідальність перед комітентом за виконання договору третьою особою.

Delivery - делівері

Ордер-документ, що відіграє роль пайового коносамента і містить розпорядження про передачу певній особі частини вантажу, перевезеного судном згідно з коносаментом.

Demurrage - демередж

Відшкодування втрат судовласникові вантажовласником (фрахтувальником) за затримку судна в порту понад обумовлений чартером час.

Dispatch - диспач

Винагорода, яку встановлює судовласник фрахтувальникові за дострокове навантаження або розвантаження судна.

Documentary collection - документарне інкасо

Інкасо фінансових документів, що супроводжуються комерційними документами; інкасо лише комерційних документів.

Dollar standard - доларовий стандарт

Світова валютна система, за якої долар відігравав роль міжнародної валюти, не маючи для цього забезпечення золотом.

Double taxation - подвійне оподаткування

Ситуація, за якої транснаціональна компанія сплачує податки у країні, де були одержані доходи, і в країні, де розміщується штаб-квартира компанії. Dumping - демпінг

Вивезення товару з країни і продаж його за кордоном за цінами нижчими, ніж усередині країни.

E

Embargo - ембарго

Заборона вивезення або ввезення іншими державами товарів, цінностей і т. ін., а також затримання суден, вантажів та іншого майна, що належить іншій державі.

Entrepot trade - транзитна (реекспортна) торгівля

Вивезення з країни імпортованих товарів з метою перепродажу без істотної їх переробки.

Eurocurrency - євровалюта

Сукупна назва стійких валют, що нагромадились у банках європейських країн і використовувались для розрахунків за межами країн - емітентів цих валют.

European currency unit - європейська валютна одиниця

Валютна одиниця Європейського Економічного Співтовариства, що з'явилася у 1979 р. замість європейської розрахункової одиниці, запровадженої у 1974 р. Використовувалась для визначення центральних курсів валют країн - членів ЄЕС і була засобом розрахунків між валютними органами країн співтовариства. Скасована після запровадження 1 січня 1999 р. валютної одиниці "євро".

Exchange - девіз

Засіб платежу, як правило, в іноземній валюті, за допомогою якого здійснюють міжнародні розрахункові операції. До девізів належать перерахунки, чеки, акредитиви, платіжні доручення, векселі, іноземні банкноти та іноземні монети.

Exchange rate - валютний курс

Вартість певної валюти стосовно іншої.

Excise - акциз

Вид непрямого податку на продукти масового споживання (цукор, тютюнові та лікеро-горілчані вироби і т. ін.), який підприємці включають у продажну ціну.

Exclusive license - виключна ліцензія

Ліцензія, що надається одному ліцензіату на право використання об'єкта інтелектуальної власності.

Exequatur - екзекватура

Виконання у певній країні судового рішення, прийнятого в іншій країні.

Export broker - експортний брокер - див.: Broker.

Export diversification - експортна диверсифікація

Розширення номенклатури експортних товарів і послуг.

Export houses - експортні доми

Компанії, що продають практично необмежену номенклатуру товарів.

Export insurance - експортне страхування

Страхування ризику неповернення наданого кредиту, а також зобов'язання сплатити замість іноземного покупця.

Export license - експортна ліцензія

Документ, що дозволяє експортувати певні товари загалом за кордон або до окремих країн світу.

Export restraints - експортні обмеження

Обмеження, що запроваджуються країною-експортером на вивезення товару до певної країни, переважно на прохання останньої.

Export subsidies - експортні субсидії

Різноманітні форми державних виплат і пільг, що надаються експортерам з метою зміцнення їх конкурентних позицій на зарубіжних ринках.

Export tariff - експортний тариф

Податок або мито на товари, що експортуються з певної країни.

Export value - експортна вартість

Вартість товару, що пропонується для експорту.

External bill - зовнішній вексель

Вексель, що виставляється в певній країні, але підлягає сплаті в іншій.

External bond - зовнішня облігація

Облігація, що випускається для погашення її за кордоном. Як правило, деномінується у валюті покупця. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування